1 Thessalonians 4

I an haresmo hi hurequq

I gimaqbaban, i gigo gamuk ta asor usaqta na in kazaq. Ne ezaq luw os daqayta na ago i ne giqisihunan ne ahol tuwaqim ne nazaqmo tiqemay. Ad i God anad emid dimniygo adanteqin muzinsa ne i gibiy kemim dante na ne tumuzinaymo. Nazaq iyan i nenaq araqibmo Iyahta Yesus aholib soqotim osad i ginad awaz meqin amalib kazaq gibilenauq, Ne daq dimdimunta nagan em tutad ne ayah diqmo emiy haqauq.

I Iyahta Yesus ago hib suleq wawta naqmo i ne gibilenan ne tuhuritiyta. Suleq na kazaq bilam, God anad ne in ago on mataw tawon diqta iyeq ne gihol anumlan haiqmo osiy ham. In ago suleq nazaq bilaqan ne in anad na muzinad an haresmo hureqeq inaq hi usiy. Ad ne amulik-mulikmo ginad em hasad ne daq dimunta amalib yow emeq teq an waqiy. An waqad teq ne giqonan nenaq God ameb tawon diqta iyeq osiy. Osad ne gihol atoranmo eraqsa ne ginad meqinta on haresmo giqutetayta na ne hikidik muziniy. Na in on mataw en ta asor God abin a hi huritiyta nagan gigo daqta. Mataw nazaqta in God ago asit a hi huritiyta. Luweq ne nazaq emeq teq ne gimaqbab araq kat ugad ago an waq timeqin ton daqay. Ne nazaq hikidik emiy. Na ezaqgo Iyahta inmo daq meqinta nazaqta bunmo aqenin waqaqta. I mebmebmo ne gidek wazim i atoranmo nazaq gibilenta. I daq anumlan inaqta emgo haqad God i a hi gililewun. Haiqgam. I in ago on mataw tawon diqta iyeq ginumlan haiqmo osgo haqad in i gililewunta. God anad i nazaq wastitayeq osam haqad in ago Bugaw Dimunta igaqta. Nazaq iyan on mataw an waq asuleqin teko ya bilayta na gileh ugad in matmo aqez a hi othasayta. Haiqgam. Na in God-mo aqez othasayta.

I daq dimunta emad gituw hi hiqiyan

I gimaqbaban, Ne an anan ginad bilaq ago adan na God-mo ne tigiqisihun. Nazaq iyan ne gimaqbaban Krais ago on matawta na ginan ginad bilaqgo agamukan araq ya a ta hi mar ton negdaiq. 10 Helmo ne gimaqbaban saw Masedoniya-ib osayta na bunmo ne gigem dimunta in negayta. Teq muran i ne gibe yahad a ta gibilen tonauq. Ne daq na tuteqmo emsa in ne giholib oy soqotid ne daq na ayahmo emad osiy haqauq. 11 I kwaziqmo gibilenta kazaqmo ne emiy. Ne tok nemeq osad negmo gigo kabiyta naqmo ne anadin emad ne mat ta araq ago nagah anan hi bilaqiy. Ad ne samanmo hi osad kabiy daq emiy. 12 Ne nazaq emad teq ne mataw God ago maror asan ban osayta na nenaq titnoneqmo osad ne nagah araq ago siqim a hi iy daqay.

Iyahta teq muleqeq i gigo hib ta boldaq

13 Ari i gimaqbaban, ne gigo on mataw asor tumoqiyta na ago ne ginadnad emgo i hulosauq. On mataw God anan helmo a hi haqayta na in moqeq God inaq kayeqmo os daqayta nazaq in ginad a hi emayta. Nazaq iyan in gigo mat araq moqan in moqab lehim giqutil tartaysa in gaq ayahmo wazayta. Ari luweq ne ginad a hi em haseq ne gisenlul araq moqid ne nazaqmo gaq ayahmo waz daqaymo. Ne nazaq hi emiy. 14 I Yesus moqim ta eramta na anan helmo haqauqta. Nazaq iyan i ginad emauq, God in on mataw Yesus anan helmo haqad osim moqiyta na giwaz eraqeq in Yesus inaq ta bol daqay haqauq.

15 Iyahta i gibilenan i in aqez tutad kazaq ne tigibilenauq. Abeb Iyahta muleqeq ta bolsa nab i on mataw og kab kayeqmo osauqta ka i on mataw tumoqiyta na giquriyameq Yesus agerab danmeb a hi gwalehamta. 16 Haiqgam. Kam nab Iyahta atoranmo tiqek tondaq. Sa angelo gigo amebta araq in dedibmo lileysa God ago taur tigayondaqmo. Nab teq Iyahta in God ago saw huloseq gehitiqsamo mataw Yesus anan helmo haqad osim moqiyta na in danmeb tiqeraq daqay. 17 Eraqsa teq Iyahta in i on mataw abeyanta kayeqmo og kab osauqta ka giwaqidmo i kaitab on mataw danmeb eraqiyta na nenaq tugwaleham. Gwaleheq i ulilib kaitabmo Iyahta ahol tuwaqam. Ahol waqad teq i Iyahta inaq kuluwa-kuluwmo tuqosam. 18 Nazaq iyan abeb ne mataw tumoqiyta na ginadin emad ne gamuk nawa teko ya bilayta naqmo amalib ne an bulonad an anad waqad osiy.

Copyright information for `MLP