1 Thessalonians 5

I gihol asawan woltayad ossa teq Iyahta bolan

I gimaqbaban, Iyahta kam gineh ta boldaqta na teq in kam ezaqtab gwahtiqdaqta na agamukan araq i ne giyon a hi mar tonam. Na ezaqgo ne ginad tiqem hasad osayta. Iyahta ta boldaqta akaman na in bilaqne mat nagah rin tonaqta taromab bolaqta nazaq nog iydaq. Mataw bilaq daqay, Bab tihiqiy bug haq daqay. I nagah araq a hi rabunad i ginad dimniysa tuqosam haq daqay. Haqad in nazaq gadgadmo ossa daq na nan saw haiqmo tugwahtiqdaq. Bilaqne aw agem iyim ossa amun baydaqta akaman na anadibmo bolaqta nazaq. Kam na bo tugwahtiqsamo on mataw gihol asawan a hi woltayiyta na in a hi tuk daqay. Haiqgam. In timeqniy bug daqay.

Ari i gimaqbaban, negmo teq romriqab a hi osayta. Nazaq iyan kam na bo gwahtiqsa ne a hi riten daqay. Bilaqne mat rin tonaqta bo gwahtiqsa bit anamren ritenaqta nazaq nog ne a hi riten daqay. Ne bunmo saw anuwanib tugwahtiqim osayta. Osad ne saw anononmo ahol waqayta. I mataw romriqabta a haiq. Ad i taromab saw ahol a hi waqad luwauqta nazaq i a hi emauqmo.

Nazaq iyan mataw ta asor na gime rursa usayta nazaq nogmo i hi usuq. I gime rireqeq ginad hastitaysa osuq. Na ezaqgo mataw gime rursa usayta na in taromabmo usayta. Ad mataw yuw atoranta uluwim gifaqin hulosayta na in taromabmo yuw uluwayta. Ari igmo on mataw zeqabta. Nazaq iyan i ginad hastitaysa osuq. Ad i ginad God anan helmo haqauqta na teq i on mataw ginan ginad bilaqaqta na in bilaqne tubusan ain-ibta mataw gihol sihenim teq bab emayta nazaq nog i giholib usan. Ad God teq boleq i gilumsiheq ta giwaqdaqta haqad i baq tunim osauqta na in bilaqne balaw ain-ibta mataw gifaqinib emim teq bab emayta nazaq nog i giholib usanmo. God i gitowun eman i in ago agem meqniy waqgo a hi osauqta. Haiqgam. I gigo Iyahta Yesus Krais i gimen dante wastitayan God i gilumsiheq giwaqid i in ago os dimunta waqgo tiqiyim osauqta. 10 Yesus anad i kayeqmo osad i inaq osamta haqaq. Teq in anad i moqeq in inaq tuqosammo haqaq. I in inaq nazaq tuteqmo osamta haqad in i gimen momta. 11 Nazaq iyan ne an ulumsihad an zaway ugayta nazaqmo ne tuteqmo emad ne daq na hi hulosiy.

God in ago on mataw gilumsihsa in daq dimdimunta emad os daqay

12 Ari i gimaqbaban, i kazaq atoran nog ne gibilenauq. Ne gigo mataw danmebta ne gilikmanib God ago kabiy emsa ne in giqez huritiy haqauq. Iyahta inmo mataw na giqeman in ne giwamuzad ginad wastitayayta. 13 Ne mataw aseseqta na gigo kabiy anadin emad ne in ginan ginad bilaqsa giwaziniy. Teq ne bunmo zib alowabmo osiy.

14 Teq i gimaqbaban, i ginad awaz meqin amalib kazaq ne gibilenauqmo. Mataw gituw haiqta na ne ginad wastitaysa in gituw inaq iyiy haqauq. Ad ne mataw nagah haresmo anan rabayta na gigem zaway negad ne mataw giwaz meqin haiqta na gilumsihiy haqauq. Teq ne mataw naqanta bunmo gigo afaqan sorad kiskismo giwastitayiy haqauq.

15 Mataw daq meqinta negsa ne amenin daq meqinta hi negiy. Haiqgam. Ne an dimun tonad osad ne on mataw God ago maror asan ban osayta na bunmo gidimun toniymo.

16 Kam bunmo ne ginad dimniysa osiy. 17 Tuteqmo ne God inaq gamuk emiy. 18 Kam dimuntab teq kam meqintab inaqmo ne daq bunmo giholib gwahtiqaqta na ago ne God esey ugiy. God anad ne Krais Yesus aholib soqotim osad daq nagzaq emgo in anad bilaqaqta.

19 God ago Bugaw Dimunta ne gilikmanib kabiy emsa ne hi wolmiyiy. 20 Ad mataw God ago nantut bilaqsa ne gileh hi negiy. 21 Ta teq ne gamuk bunmo ulum kemad gamuk dimunta naqmo ne waziy. 22 Wazad ne daq meqinta bunmo aban diq emad pesanmo luwiy.

23 Ari ya ne gimen God kazaq bulonaiq. God haqaiq, ninmo i giqeman i gigem kiskismo usaqta haqaiq. Nazaq iyan ni Tesalonaika on mataw na giqemid in ningo on mataw tawon diqta iyiy haqaiq. Ad ni in ginad teq giwitan teq ginon bunmo wamuzsa in dimunmo titnoneqmo osiy haqaiq. In nazaq ossa le i gigo Iyahta Yesus Krais ta boldaqta nab in giholib daq araq ananin waq daqayta hi usan haqaiq. 24 God ne gililewunta na in i gilumsihnan bilamta nazaq diq in emaqta. Nazaq iyan ya nawa ne gimen God bulonta nazaqmo in tiqem negdaq.

25 I gimaqbaban, ne i gimen God buloniymo.

26 Ari God ago on mataw gigo daq titnonta na amalib ne an zeq dimun ugiy.

27 Ya Iyahta abinib gamuk awaz meqin diqta kazaq ne gibilenaiq. Gamuk kawa i ne gimen mar tonta ka ne i gimaqbaban nab osayta na bunmo gibilensa in huritiy haqaiq.

28 Ari, i gigo Iyahta Yesus Krais agem dimunta negsa ne osiy. Nawaqmo.

Copyright information for `MLP