1 Timothy 4

Gamuk katiyta on mataw ginad walebolaqta na agamukan

Ari God ago Bugaw Dimunta in nantut giqezab kam kawa i osauqta ka anan tibilaq kemaq. In bilaqaq, Kam abebtanta kab mataw in ginad God anan helmo haqayta na tuhulos daqay haqaq. Ad in le mataw giholib bugaw meqinta ussa gamuk katiyta bilaqayta naqmo gigo hib tisoqot daqay haqaq. Soqoteq in bugaw meqinta naqmo gigo gamuk tumuzin daqay haqaq. Mataw gamuk katiyta bilaqayta na in gimileq iyad gamuk ahurit dimunta bilaqayta teq in gigo tur os meqin. Mataw na ginad faq oyan in daq meqinta emad gihol a hi loyinayta. In gunun emim bilaqsa in gigo walmataw an a hi waqayta teq in didaq neqnanta asor udinad a hi neqayta. Teq God-mo didaq in udinayta na giqamta. In anad on mataw yaqgo gamuk helta huritim anan helmo haqayta na in didaq na waqeq ya esey yagadmo in tineq daqay ham. Nagah bunmo God giqamta na in dimunmota. Nazaq iyan i araq diq a hi hulosam. Haiqgam. I didaq gunun emiyta na inaqmo waqad God esey ugsa teq in dimunta iydaq. Na ezaqgo nagah giger God ago gamuk teq i God esey ugauqta na in nagah nagan giqeman God ameb tawonta iyaq.

Timoti in Krais ago kabibiy mat dimunta osan

Ari ni gamuk nawa teko ya tinibilenta na ni nimaqbaban teq nihiyan Krais aduganibta na gibilen bugeq teq ni Krais Yesus ago kabibiy mat dimunta iydaq. Ad ni God ago gamuk dimunta i ginad helta wazan eraqaqta na anadin emad ni God ago suleq titnonta muz bugad teq ni niwaz timeqniydaq, bilaqne ni didaq neqim nihol zaway iyaqta nazaq nog. Ni wagam katiyta God abin bayan woqaqta na teq ginad samanta alulin haiqta nagan bunmo gileh ug. Gileh ugad ni God ago daq dimdimunta emgo nihol emunad luw. Na ezaqgo mataw saw zunnan haqad gihol emunad giwaz meqniyayta na in asitmoqmo gilumsihaqta. Ari i God ago daq dimdimunta emgo gihol emunauqta na in ayah diqmo gilumsihaqta. Gilumsihsa muran i God ago os dimuntab tugwahtiqim i giwaz meqniyim osauqta. Ad abeb i moqamta nab i giwitan God inaq ginad dimniysa kuluwa-kuluwmo tuqosammo. Gamuk nawa na in hel diqtaqmo iyan on mataw bunmo huriteq anan helmo tihaq nagiyta.

10 Na ezaqgo God I Gilumsihim Giwaqaqta na in on mataw bunmo gilumsihim in gimen dante amta. Eman on mataw God anan helmo haqad dante na muzinsa God in ayah diqmo gilumsihaqta. Nazaq iyan i ginad bunmo God kayeqmo osaqta na ago hib emad i giholtuw bulad ago kabiy atoranmo emauqta. 11 Ya gamuk nawa ninmen mar tonta na bunmo ni ningo on mataw na gibilenad asuleqin negsa in muziniy.

12 Ari ni mataw gimeb titnoneqmo luw os. Luweq ningo walmataw nibiyad in ni ninan amun haqad a hi niwazin daqay. Haiqgam. Ni daq dimdimunta giqisihun. Giqisihunad ni gamuk dimunta bilaqad teq ni wastitayeq luw osad teq ni on mataw ginan ninad bilaqsa teq ni God anan helmo haqad teq ni daq anumlan inaqta aban emsa in nibiy kemiy. Nibiy kemad in nisen muzeq ni daq em nogmo in emiy. 13 Teq ni ya ibaq tuneq osad tuteqmo ni God ago marib gamuk bilaqsa ningo walmataw huritiy. Ad ni gamuk na asuleqin negad ginad wazid eraqsa in God anad muzin bugiy.

14 Kwaziqmo Yesus ago on mataw gilikmanib mataw danmebta asor eraqim in giben ni niholib emim niwazad zaway nigiyta. Ad God ago gamuk in ginadib bolsa in ni ninan bilaqsamo God ago naw ni niholib tubol. Nazaq iyan naw dimunta God nigta na in saman hi usan. Ni anadin emad akabiyan em.

15 Teq gamuk bunmo kawa ya tinibilenta ka ni muzinad akabiyan em. Ni nazaq emad teq ningo kabiy daq bunmo dimunmo lehsa on mataw bunmo ahol tuwaq daqay.

16 Ninmo nihol anononmo wamuzad os. Osad ni ninad em haseq ningo suleq bilaq. Ni tuteqmo nazaq emsa teq God in ni nilumsiheq niwaqad in on mataw ni niqez huritayta na inaqmo tigiwaqdaqmo.

Copyright information for `MLP