1 Timothy 5

Timoti in ago walmataw gilowan tondaq

Ni mataw aseseqta ginadad gamuk atoranmo hi gibilen. Haiqgam. Ni nimam alowan tonad inaq gamuk kiskismo bilaqaqta nazaqmo ni mataw aseseqta nenaq gamuk em. Ad ni nimaqbaban gibilen nogmo ni mataw minminta gibilen. Teq ni ninen inaq gamuk emaq nazaqmo ni on aseseqta nenaq gamuk em. Ad ni nihiyan nenaq gamuk emaqta nazaqmo ni on baras-barasta nenaq gamuk em. Gamuk emad ni in gigo hib ninad araq meqinta hi gwahtiqan.

Yesus ago on mataw in on waburta saman diqmo osayta na tigilumsih daqay

Aw araq aduw moqan in wabur iyim amomo diq osaqta na in aw waburmo diqta. Ni on naqanta ginadin emad tigilumsihdaqta. Ari aw waburta araq ago onmin o in asesan asor osid ni gibilensa in ginad em haseq ginen na ulumsihiy. Na in gigo kabiy danmebta. Na ezaqgo in amunibmo ginen gimam gituw bulad luwiyta na amenin in nazaqmo tiqem daqay. Daq na in God ameb dimun diqta.

Teq aw waburmo diqta na in amomo samanmo osad in anad bunmo God-mo ago hib usaqta. Ussa in tutimmo God inaq gamuk emad in on mataw gigo afaqan inaq na gilumsihgo haqad bulonaqta. Ari wabur asor in daq gihol bilaqaqta naqmo amomo anadin emad osayta. Osad in God anadin diq a hi emad in on mataw gilumsihgo ginad a hi emaymo. Nazaq iyan on naqanta in samanta tumoqiyta nog iyim osayta. Ni on waburta gamuk ka gibilensa in muzinad mataw gimeb anononmo luw osiy. In nazaq emsa teq mataw in gigilehunan a hi bilaq daqay. Ari mat aw nog inmo asenlul teq ago ned giwamuzad a hi gilumsihaqta na in God ago suleq dimunta gileh ugaqta. Mat nazaqta in on mataw en ta asor God abin a hi huritim anan helmo a hi haqayta nagan gigo daq meqinta giquriyamim in daq meqin diq emaqta.

Nazaq iyan ni aw wabur kazaqta ulumsihgo anan mar tonid usan. In ago ulig 60 nazaq tiqiyta teq in mat tuwaqim inaq osad in ta aw araq ago mat inaq a hi luwta. 10 Aw na ahol abin in kabiy dimdimunta kabemmo amta teq in ago onmin anononmo giwamuzta teq mataw in ago bitab bolan in gilowan tonta teq inmo ahol wazan woqsa in God ago on mataw tawonta na gimen kabiy amikmikta amta. Teq in on mataw meqin ossa gibiyad gilumsihta. Ad in kabiy amo amo dimdimunta kabemmo giqemad in ahol bunmo kabiy nab eman lahta. Aw wabur naqan diqta ulumsihgo ni anan tumar tondaq.

11 Ari on baras-barasta gidugniz tumoqiyta na ginan ni hi mar ton. On naqanta in osim ginad a ta eraqsa in gihol wasihim gunun emiyta na itiyonim in Krais gileh ugad mat muturta a ta waqgo ginad emayta. In nazaq tonsa in gibin on mataw gimeb timeqniyaq. 13 Teq in daq araq kazaq emaytamo. In gituw hiqiysa kabiy haiqmo osad in bitbitmo gwalad tiqad luwayta. Teq in samanmo a hi osayta. Haiq. In gamuk yuwlozin on mataw haresmo bilaqayta na huritim luwad in on mataw gigilehunan bilaqayta. Ad in on mataw bunmo gigo kabiy daq emayta na huritnan ginad diq bilaqsa in gamuk hi bilaqnanta bilaqaytamo. 14 Nazaq iyan ya inad on barasta gidugniz tumoqiyta na in mat a ta waqeq in onmin giqemad in gimo gigo bit wamuzad osiy haqaiq. In nazaq emsa teq mataw i gihar igayta na in i ginan meqin bilaqgo adanteqin hiqiydaq. 15 Ni ninad em. On baras-barasta gidugniz tumoqiyta na asor in dan titnonta hulosim Satan-mo tumuzad luway.

16 Ari aw araq Yesus anan helmo haqaqta na anenan waburta asor ossa aw na in tigilumsihdaq. Afaqan na in Yesus ago on mataw bunmo gigo a haiqta. Ari on waburta saman diqmo osayta naqmo ne tigilumsih daqay. Luweq ne on waburta bun diqmo gilumsihsa ne gigo nagah siqim iydaq. Siqim iyid ne on wabur ginaghan haiq diqta na a ta hi gilumsih daqay.

Mataw marorta in gigo kabiy dimunmo emsa i giwazinad gidimun tonam

17 Ne gigo mataw danmebta in anononmo ne giwamuzsa ne giwazinad naw dimunta negiy. Ad mataw aseseqta na gilikmanib mataw God ago gamuk bilaqad asuleqin negad giholtuw bulayta na ne naw ayahmo negiy. 18 Na ezaqgo God ago marib gamuk araq kazaq bilam,

Bulmakau wit akabiyan emad wit bay ninalsa ne atenmos am hi waziy ham. a 
Ad gamuk araq bilam,

Mat mataw gimen kabiy emsa in amenin tuqug daqay ham. b 
19 Teq mat amulikmo era mat danmebta araq amalib nan emsa ni gamuk na hi hurit. Ari mataw giger o ezeqman in gamuk amulik na an ulumsiheq bilaqsa ni in giqez tuhuritdaq. 20 Teq mat danmebta araq daq meqinta emad in hulosnan atuw hiqiysa ni Yesus ago on mataw bunmo gimeb mat na wad. Wadsa mataw danmebta bunmo in giyow na mebay waqsa ahol waqad in daq meqinta araq emnan tirab daqay.

Timoti in mataw gilum kemeq teq God ago kabiyab giqemdaq

21 Ari God teq in atatin Krais Yesus inaq teq in ago angelo inmo aholyon gilum kemim giwamta na nenaq bunmo in i gibiysa ya nidek wazim kazaq nibilenaiq. Gamuk nawa ya teko nibilenta na ni muz naqmo hiqiyad mataw bunmo gigo hib ni daq araqibmo emad mataw asor gigomo hi leh haqaiq.

22 Teq ni hidmo mat araq aholib niben emeq bulonid in God ago kabiy hi eman. Luweq mat na ago daq araq meqinta akasnaknib ulilemeq usdaq. Ussa teq abeb mat na God ago kabiy tiqemad in ago daq meqinta na inaqmo emsa afaqan na ninmo ningo tiqiydaq. Na ezaqgo ni mat na a hi loyin kemimmo hidmo ni kabiy ugta na ago. Ni nihol asawan woltayad ossa afaqan nazaqta niholib hi gwahtiqan.

23 (Teq ni yuw amomo uluwaqta na hulosad ni wain ayun asitmo uluw tonmo. Ni nazaq emad teq ni nigem titiyaqta na teq niholib moq tutimmo gwalaqta na tihiqiydaq.)

24 Mataw asor gigo daq meqinta ulalabmo usaqta. Nazaq iyan mataw na hazizirib lehsa in gibin meqinta na danmeb le mataw gidekib woqsa teq amatawun in abeb bo gwahtiqayta. Sa mataw asor gigo daq meqinta ulilemim usaqta. Nazaq iyan mataw na le hazizirib titursa teq in gigo daq na ulal iyaqta. 25 An nazaqmo mataw gigo daq dimunta in ulilemgo abanan haiqmo. Daq dimunta asor ulalabmo diq usaqta teq asor in asitmo ulilem nog iyim usad teq in ulal iyaqta. Nazaq iyan daq dimunta tuteqmo ulilemeq a hi usdaq. Dante nazaqta usaqta iyan ni hidmo mat araq aholib niben emeq bulonid in God ago kabiy hi eman.

Copyright information for `MLP