aAisaya 49.8
bWok Pris 26.12; Jeremaya 32.38; Esekiel 37.27
cAisaya 52.11

2 Corinthians 6

Aposel kabiy emad afaqan kabemmo soriy

I God inaq kabiy emauqta iyan i gamuk awaz meqin diq kazaq ne gibilenauq. God agem dimunta negsa ne abu hi ulumiy haqauq. Luweq ne in ago zaway na samanta waqeq akabiyan a hi em daqay. Na ezaqgo God ago marib in kazaq i gibilenaq,

Ya igem dimunta negdaiqta akaman ya inad bilamta nab ya idek emim ne giqez huritta haqaq. Ad ya ne gilumsiheq giwaqdaiqta akaman nabmo ya ne gilumsihim giwayta haqaq. a 
Ne ginad em hasiy. God agem dimunta negdaqta akaman na muranmo gwahtiqim usaqta. In muranmo ne gilumsiheq tigiwaqdaqta.

Mataw i gigo kabiy ka abin meqin bilaqgo i hulosmo diq hulosauqta. Nazaq iyan i daq araq mataw ananin bilaq daqayta i a hi emauq. Haiqgam. I God ago kabibiy matawmo iyim osauqta. Nazaq iyan tutimmo i daq dimuntaqmo on mataw bunmo giqisihunauqta. Ad i God ago kabiy emad i gituw a hi hiqiysa afaqan amo amo sorauqta. Sa daq hares i gimeqin tonnan tonsa i ginad meqniysa gihol bibiyowunad teq i a hi hureq hasauqta. Mataw i ginolad in i giwazim giqirqurayta. Ad in humab emim ek ton meqin i gimalib ek tonad in gigem eraqsa i ginol emnan tonayta. Sa i giholtuw diq bulad kabiy afaqanta emauqta. Tarom kabemmo i anononmo a hi usauqta. Ad kam asor i gigemnan moqad samanmo osauqta. Ad teq i daq anumlan inaqta aban diq emad i ginad dimuntaqmo on mataw gibilenauqta. Mataw afaqan igsa i nan kabemmo a hi bilaqad i mataw na gilowan tonauqta. Sa God ago Bugaw Dimunta i ginad wamuzsa i on mataw bunmo ginan ginad bilaqsa i gigemab ginad araq meqinta a hi usaqta. I gamuk helta amalib on mataw gibilenauqta. Ad i God ago zawayib kabiy emad i gigo daq titnonta na bilaqne baqir nog i giben giqabun ban ussa amalib i gigo bab ginolauqta. Sa bab na in i ginolnan tonsa i gigo daq titnonta na bilaqne dareq nog i giben ginasaran ban ussa amalib i gihol adanin qwayauqtamo. Mataw asor i gibin wazan eraqsa asor i gibin bayan woqaqta. Sa mataw asor i gigilehunan bilaqsa asor i ginan dimunta haqayta. Mataw asor i ginan ginad emay, Mataw gikatiy meqin haqad in i gibaymuzayta. Teq haiq i gamuk heltaqmo bilaqauqta. Mataw i gibiysa i bilaqne mataw gibin haiqta nog iyauq. Teq haiq, i gibin uliq saw bunmo tilahta. I bilaqne mataw moqnan tonayta nog iyim teq haiq i kayeqmo osauqta. I santitiy ayahmo waqauqta. Teq santitiy na i ginol eman a hi moqauqta. 10 I gihol gigem afaqan iyaqta teq kam bunmo i ginad dimniysa osauqta. I mataw ginaghan haiqta os nog iyauqta teq i mataw kabemmo gilumsihan in ginaghan kabemmo inaq iyayta. Sa i bilaqne i gigo nagah haiqmo os nog iyauqta teq i nagah dimdimunta bunmo waz bugauqta.

11 Ne Korin on matawta, i ulalabmo kawa ne gibilenad i gigemab ginad araq a hi usaqta. I gigem bunmo ne negauqta. 12 I gigem a hi wasihad i ne ginan ginad diq dimniyaqta. Ta teq ne gigem wasihad ne i ginan ginad a hi bilaqaqta. 13 Muran ya bilaqne onmin gimam gibilen nog ne tigibilenaiq. I ne gimen daq emauqta nazaqmo ne i gimen emad ne gigem dimunta bunmo i igiymo haqaiq.

I God ago bit iyim osauqta

14 Mataw God anan helmo a hi haqayta na in gihol lul araqta. Nazaq iyan ne in nenaq soqoteq kabiy daq araqibmo hi emiy. Ezaq teq mat daq titnonta emaqta na in mat gunun othasaqta na inaq ginad amulikmo iyeq araqibmo os daqay? Ta ezaq teq saw anuwan romriq inaq araqibmo gwahtiqeq usdaq? 15 Krais Satan inaq gigem araqibmo iyim osayta ye? Teq mat Krais anan helmo haqaqta na in mat Krais gileh ugaqta na inaq ginad araqibmo usdaq e? 16 God ago bit in lul araqta. Sa god katiyta ago bit in lul araqtamo. Ne ginadib bit giger na araqibmo ye? Ne ginad emiy. God kayeqmo osaqta na ago bit igmo. God nazaqmo diq bilamta. In bilam,

Ya igo on mataw nenaq osad teq ya in gilikmanib nenaq tiluwdaiq ham. Teq ya in gigo God iyeq ossa in yaqgo on mataw iyeq tuqos daqay ham. b 
17 Nazaq iyan yaqmo Iyahta ya ne kazaq gibilenaiq ham. Ne mataw meqinta na gihulosad gwahtiqeq le giholbin iyeq luwiy haqaiq ham. Luwad ne nagah anumlan inaqta na hi waziy haqaiq ham. Ne nazaq wastitayeq osid teq ya igem dimunta negad nenaq tuqosdaiq ham. c 
18 Ad ya ne gimam iyeq ossa ne ya itatniz teq ya imigniz iyeq tuqos daqay ham. Yaqmo Iyahta ya zaway bunmo wazaiqta ham. Ya nazaqmo tibilay ham. d 
Copyright information for `MLP