2 Corinthians 7

Ya iyognizmo diq, Gamuk nawa nab God i ginaq osnan haqad hel diqmo tigibilanta. Nazaq iyan i giholib daq meqinta bunmo muzid lehsa teq i gigemab ginad meqinta nagan bunmo hulos buguq. Hulos bugad i God ameb ginumlan hiqiysa i in ago on mataw tawon diqta iyeq osad i in abin wazinad ahaqenib osuq.

Korin on mataw ginad buliyan Pol in ginan anad dimniy

Ne gigem dimunta igiy. I ne gigo mat araq a hi meqin ton. Ad i ne gigo mat araq hureqan dan titnonta a hi hulos. Teq i ne gigo mat araq kat ugim ago nagah asit diq a hi hurew. Gamuk ka ya ne giwazid woqgo a hi gibilenaiq. Haiqgam. Ya teko ne ginan tibilayta. Ne i giqutil anabun asormo diq hay. Nazaq iyan ne moqsa i ne nenaq araqibmo tumoqam. Ari ne kayeqmo ossa i ne nenaq kayeqmo tuqosammo. Ya ne ginan inad emaiq, Ne dante titnonta na a hikidik hulos daqay haqaiq. Haqad ya ne ginan inad diq dimniyaqta. Helmo diq, ya ne ginadin emad igem zaway iysa osaiqta. Zaway iysa i giholib afaqan kabemmo gwahtiqsa teq haiq i ne ginadin emad i gigem dimun dikan iyaqta.

Teq ya Taitus adanin lehta na ne anadin ta emiy. Kam nab i le saw Masedoniya-ib gwahtiqim kabiy emad i ginamur asit a hi emyauqta. Saw nab afaqan amo amo i giholib gwahtiqyaq. Sa mataw i gisan ka meqin tonnan tonsa i giduganib rab gilum netyaqmo. Ta teq i gigo God on mataw ginad meqniysa ginad waqaqta na inmo Taitus eman i gigo hib bolan i ahol waqad ginad dimniysa gigem kute tinam. Teq Taitus i gigo hib gwahtimta naqmo amomo ago i ginad a hi dimniy. Haiqgam. In le ne gibiysa ne ginad buliyim dimunmo osayta nazaq in ne gibiyad in agem kiskismo iy. Agem kiskis iyim ussa in bolim ne giwagamun na bilaqan God i gigem eman kiskis tiqiymo. Ne ya ibiynan ginad ayahmo bilaqaqta na ago Taitus bilam. Ad daq meqin ne gigo hib gwahtimta na ago ne ginad meqniysa ne ya iqez muzinnan giwaz diq meqniyayta na ago in bilammo. Bilaqan ya huritim inad ayahmo dimniy.

Nabag ne yaqgo sansandek araq na waqim ahol waqad ne ginad timeqniy. Teq ya sansandek na mar tonim eman ne gigo hib lahta na ago ya inad a hi meqniyaq. Helmo. Ne yaqgo sansandek na ahol waqim kam asitmo giqutil tartaysa osiyta na ago ya inad meqniyta. Ari muran ya inad tidimniyaq. Teq ya ne giqeman ne ginad meqniyta na ago ya inad a hi dimniyaq. Haiqgam. Ne ginad meqniysa osim le ne ginad buliyiyta na ago ya inad dimniyaq. Ya inad emaiq, God-mo ne giwastitaynan haqad in afaqan na eman ne giyon gwahtimta haqaiq. Nazaq iyan i gigo sansandek na le ne a hi gimeqin ton.

10 God i giwastitaynan haqad in i ginad eman meqniyaqta. Teq i gigo ginad meqniyaqta na in i giholib anon emsa i ginad buliyim gigo daq meqinta gileh ugauqta. Dante nabmo God i gilumsihim giwaqaqta. Giwaqan abeb i ginad meqniysa osta na i anadin emad i gihol afaqan a ta hi iyauqta. Ari mataw God ago maror asan ban osayta na nazaq a hi emayta. Mataw na ginad meqniysa osad in gigo ginad meqniy naqmo ayah iyim ginol eman moqayta. 11 Ne ginad em hasiy. God ne giqeman ne ginad meqniysa osad gihol abin meqniyim usta na ne hidmo wastitaynan giqutil eramta. Eraqsa ne mat daq amta na anan gihol riten lamsa ne in anan gigem timeqniyyaq. Gigem meqniyad giqutil inaqmo tartaynan tonsa ne afaqan na wastitaynan giwaz diq meqniyiy. Giwaz meqniyim ne mat na alowan a hi toniy. Sa ne afaqan na wastitayad daq bunmo ne emiyta na ago ya huritim inad em, Afaqan na ne bunmo gigota a haiq hay.

12 Nazaq iyan ya ne gimen sansandek mar tonta na ya mat daq meqin amta na anadin emad ya a hi mar ton. Teq in mat ta araq meqin tonta na ya anadin emad sansandek mar tonta nazaq a haiqmo. Haiqgam. Ne i ginadin diq emad i ginad bunmo muzinayta na ulal iyid ne ahol waq kemsa God ahol tuwaq kemdaqmo haqad ya ne gimen sansandek na mar tonta. 13 Daq alulin naqmo ago i ne ginan ginad dimniysa i gigem kute nemim usaqta.

Teq i gimomo ne ginan ginad a hi dimniyaq. Ne Taitus ago anad meqniy na walemim ne in anad eman ayahmo dimniymo. An in muleqim ta bolan i in ago anad dimniy na ahol waqad i inaqmo ginad diq tidimniyaqmo.
14 Ne nazaq eman ya kwaziqmo Taitus ameb ne gibin wazan eraqyaqta na ago ya imebay a hi woqaq. Haiqgam. Gamuk bunmo i ne gibilenta na i gamuk helta bilawta. Ad nazaqmo i Taitus ameb ne gibin iluwta na i gamuk helta in bulonmo. 15 Taitus ne gigo hib lehan ne bunmo waqim inaq kiskismo osad ne in wazinad ago nan huritiyta. In ne gigo daq na anadin emad in agem ayahmo ne negaqta. Muran ya ne ginan inadnad a ta hi emaiq. Na ezaqgo ne dante titnonta na muzinad a hikidik hulos daqay haqad ya ne ginan inad tidimniyaq.

16 

Krais ago on mataw uliq Korin-ib osayta na in gimaqbaban saw Judiya-ib osayta na gilumsihnan haqad gihol wastitayeq os daqay

Copyright information for `MLP