aKisim Bek 16.18

2 Corinthians 8

Krais ago on mataw in gimaqbaban nagah ago siqim iyim osayta na gilumsih daqay

Ya imaqbaban, ya Krais ago on mataw gidauhan saw Masedoniya-ib osayta na ginan bilaqsa ne huritiy. God agem dimunta mataw na negad in gilikmanib daq araq ayahta tiqam. Na in kazaq. Mataw na gigo hib afaqan araq ayahta gwahtiqan in kam meqin diq waqiy. Teq haiq. In ginad ayahmo dimniysa osad in samanmo gina haiqmo os yaqayta na ago a hi bilaqiy. Haiqgam. Kam nab in Krais ago on mataw saw Judiya-ib gina haiqmo osayta na gilumsihnan haqad in gimen mani kabemmo humab tuwoliy. Ya in gibin kazaq diq bilaqdaiq. Mataw na ginad bilaqsa in ginadibmo mani na emiyta haqdaiq. Teq in nagah em daqayta na tiqemim in na amalib in gimo giholyon nagahta na asor inaqmo a ta em toniy. Em tonad in ginad awaz meqin amalib gime kabemmo i gibilen yaqay, Ne hi giwasihsa i inaqmo God ago on mataw tawonta gina haiqta ko tigilumsihnanmo haq yaqay. Haqad in daq emnan bilaqiyta na uriyamim in daq dimun diqta emiy. Na in kazaq. Danmeb in gihol Iyahta ugim teq in God anad muzinim in gihol i igiymo.

In daq nazaq emsa i gibiyad teq i Taitus abe yahad bulon, Tekomo ni Korin gigo hib lehim gibilenan in mataw gina haiqta na gigem dimunta negad in gimen nagah emnan tibilaqiyta haw. Nazaq iyan ni muleqeq ta leheq kabiy ni alulin tiqamta na wamuzad ni Korin on mataw na gilumsihsa in nagah emnan bilaqiyta na emmo emiy haw.

Ari muran God ago daq dimdimunta kabemmo ne gigo hib ate gwalim usaqta. Ne God anan helmo haqayta na teq ne gamuk anononmo bilaqayta na teq ne ginad amulikmo iysa ne gihol bunmo God ago kabiy ugayta na teq ne gigem dimunta ayahmo i igayta na, daq nagan bunmo ne gigo hib kabemmo diq iyim usaqta. Nazaq iyan i ginad daq dimunta nagan kabemmo ne giholib usaqta nazaqmo ne mataw gina haiqta ko ayahmo gilumsihiymo haqauq.

Ya ne gibe yahsa ne daq emiy haqad ya a hi gibilenaiq. Haiqgam. Ne helmo on mataw ginan ginad bilaqaq o haiq haqad ya ne gilummo waqaiq. On mataw asor kabiy ka emnan giwaz meqniyayta nazaq ne ginad usaq o haiq haqad ya gamuk ka gibilenaiq. I gigo Iyahta Yesus Krais agem dimunta on mataw negad gilumsihta na ago ne tuhuritiy. In ago nagah kuluwmo diq giqusta teq in nagah nagan anadin a hi emad in hulosim ne gilumsihnan bol. In mat ana haiqta os nog iysa ne God ago sawab nagah dimdimunta inaq tiqiy daqay haqad in nazaq amta.

10 Ari ya inadta ka bilaqsa ne kazaqmo emiy. Ulig le tihiqiyta nab ne danmeb diq mataw gina haiqta na gilumsihnan ginad eraqsa ne gigo nagah asor humab tiqemiyta. 11 Ari muran ne kabiy na emid hiqiyan. Kwaziqmo ne kabiy na hidmo emnan gigem eramta. Nazaq iyan muran ne ginad bilamta nazaqmo ne emiy. Emad ne gigo nagah usaqta naqmo amalib ne kabiy na emid hidmo hiqiy bugan. 12 Luweq ne ginad em daqay, I nagah emamta kabem a haiq haq daqay. Ne ginad nazaq hi emiy. Mat in mataw gilumsihnan agem eraqaqta na in ago nagah asitmo in inaq diqta naqmo emsa God ahol waqad anad bilaqaqta. Anad bilaqsa mat na nagah kabemmo a hi amta na ago in a hi bilaqdaq.

13 Teq ne gihol ruguseq samanmo ossa ta ne mataw gilumsih daqayta ko in nagah kabemmo inaq iyeq afaqan haiqmo osiy nazaq ya a hi bilaqaiq. Haiqgam. Naqmo ne mataw ko gilumsihid in ne nenaq araqibmo os daqay haqad ya mataw na gilumsihgo ne gibilenaiq. 14 Kam kab ne gigo nagah kabemmo inaqta. Sa mataw ko siqim diq iyim osayta. Muran ne gigo nagah asor mataw na negid abeb ne nagah ago siqim iysa teq in ne gilumsiheq in gigo nagah asor ne tineg daqaymo. Nazaq iyid ne bunmo daq amulik naqmo emad ne araqibmo dimunmo tuqos daqay. 15 I an ulumsihad araqibmo osamta na agamukan araq God ago marib usaqmo. Gamuk na bilam,

Mataw gigo didaq kabemmo tayiyta na in gigo didaq na bitab a hi lilih ham. Sa mataw gigo didaq asitmo usta na in gigemnan a hi moqiy ham. a 

Pol mataw asor giqeman uliq Korin-ib lehiy

16 Ya God esey diq ugaiq. In Taitus agem wazan eraqan ya ne gilumsihnan igem eraqaqta nazaqmo in agem loyinaqmo. 17 In ne gigo hib muleqeq ta lehdaq haqad i susumun ugan in dimunmo ham. Teq in kabiy ka emnan agem eraqsa iyan inmo anadibmo ne gigo hib nawa lah.

18 Lehsa i gimaqbab araq eman in Taitus inaq lahmo. Mat na Yesus awagamun dimunta anonon diqmo bilaqaqta iyan on mataw Yesus ago nan huritayta na gidauhan bunmo gigo hib in abin usaqta. 19 Teq naqmo amomo a haiq. Yesus ago on mataw gidauhan na bunmo in mat naqmo atowun eman in i inaq araqib naw na waqeq a leheq on mataw gina haiqta na gibenab tiqemam. I nazaq emeq teq i mataw na gilumsihnan ginad ayahmo bilaqaqta na ulal iysa mataw na Iyahta abin wazid ulilibmo tugwalehdaq. 20 Teq i le naw ayahmo na akabiyan emad on mataw ko gilumsihsa mat araq i gimalib nan emnan i gituw hiqiyaq. 21 I Iyahta ameb daq dimunta emsa i gigo daq na on mataw bunmo gimeb dimunta tiqiydaqmo haqad i ginad emauqta.

22 Teq i gimaqbab ta araq eman in giger na nenaq lehiymo. I mat na ulum waqad kabiy amo amo ugsa in zaway diq iyeq kabiy na emsa i ahol waqyauqta. In ne ginan anad emaq, Ne nagah kabemmo diq mataw gilumsihgo tiqem daqay haqad in le ne nenaq kabiy na emnan agem diq eraqaq.

23 Ari ne Taitus ago tuhuritiyta. In ya iteqsor dimunta teq in ya inaq i araqibmo ne gilumsihad gimen kabiy emauqta. Teq i gimaqbaban giger teko ya ginan bilayta na in Yesus ago on mataw gidauhan bunmo gibinib kabiy emad in Krais abin eman ayah iyaqta. 24 Nazaq iyan ne mataw ezeqman na gilowan tonsa on mataw Yesus ago nan huritayta na gidauhan bunmo in ne gibiyiy. Gibiyad ne mataw na ginan ginad bilaqaqta na ago in ahol waq kemad in ginad em daqay, Ne Korin gigo daq nazaq iysa iyan Pol ne gibin iluwaqta haq daqay.

Copyright information for `MLP