2 John 1

Ari Yesus ago on matawta gigo mat danmebta araq yaqmo kawa.

Aw ayah,
1.1Mataw asor ginad emay, Gamuk ‘Aw ayah’ usaqta ka Jon in on mataw Yesus anan helmo haqayta na gidauhan araq gitowun emim in nazaq bilamta haqay.
God ni nilum kemim aholyon tiniwamta. Ya ni teq ningo onmin nenaq gimen sansandek ka mar tonim eman ne gigo hib lehaq.

Ya helmo ne gibilenaiq. Ya ne ginan inad diq bilaqaqta. Teq ya imomo haiq. On mataw God ago gamuk helta huritayta na bunmo in ne ginan ginad bilaqaqmo.
Copyright information for `MLP