2 Peter 1

I daq dimdimunta emad mataw meqinta na giqez othasuq

Yaqmo Saimon Pita, ya Yesus Krais ago kabibiy matta teq ya in ago Aposel-mo.

Yesus Krais-mo in i gigo God iyim in i gilumsihim giwamta. In daq titnonta emim in ago suleq i Aposel igta naqmo in ne nagtamo. Negan i ginad helta usaqta nazaq nogmo ne ginad ussa iyan ya ne gimen sansandek ka mar tonim eman leh negaq.

Ne God teq i gigo Iyahta Yesus inaq gigo tuhurit kemiyta. Nazaq iyan in gigem dimunta negsa ne gigem kute nemaqta na in ne gigo hib ayahmo diq gwahtiqan.

God aholyon i gitowun am

Ari God in ahol abin ayahta na teq in ago daq dimdimun diqta na igid i gigo tiqiydaq haqad in i gililewunta. Gililewunan i in ago tuhurit keman iyan in ago zaway ayahta na i giholib tiqam. Eman i titnoneqmo God ago daqib luwamta tiqiyim osauqta. I on mataw nazaqta tiqiyan God ago gamuk aseseqta dimdimun diqta na bunmo in i gigo tiqiyim usaqta. Gamuk nab God in ago on mataw bunmo gidimun tonnan haqad hel diqmo bilamta. Ad in anad ne mataw gigem atoranmo eraqsa nagah haresmo utetad og kab timeqniyim osayta na ne gihuloseq dimunmo os daqay haqaqta. Ne nazaq osad teq ne inmo ago zaway teq ago daq bunmo waqeq giholib emeq in os nogmo ne os daqay haqad in anad emaqta. Ne nazaq diq iyeq os daqay haqad in ago nagah dimdimunta nawa ya teko ginan tibilayta na in ne nagta.

Daq alulin naqmo ago ne giholtuw bulad daq dimdimunta kazaq emiy.

 • Ne Yesus ago suleq huritim anan helmo haqiyta na ne ulumsihad daq helta naqmo ne emiy.
 • Ad ne daq helta emayta na ulumsihad ne God ago hurit kemiymo.
 • Teq ne God ago hurit kemayta na ulumsihad ne gihol anononmo wamuziymo.
 • Ad ne gihol anononmo wamuzayta na ulumsihad ne afaqan sorad gituw hi hiqiyanmo.
 • Teq ne afaqan sorad gituw a hi hiqiyaqta na ulumsihad ne God ago daq dimdimuntab luwiymo.
 • Ad ne God ago daq dimdimuntab luwayta na ulumsihad ne maqbab os nog iyad an alowan toniymo.
 • Teq ne an alowan tonayta na ulumsihad ne an anan ginad bilaqsa osiymo.
 • Ne daq dimunta nawa nagan bunmo waqeq giholib emid in ne gilikmanib ayahmo ussa teq ne i gigo Iyahta Yesus Krais ago hurit kemayta na in samanmo akabiyan haiqmo a hi usdaq. Haiqgam. Ne ginad dimunta na anon kabemmo diq tisorqendaq. Ari teq mat aholib daq dimdimunta nagan a hi usaqta na in ame hiqiyim nagah anogibmo diq usaqta na in ahol a hi waqaqta. Mat nazaqta na kwaziqmo God in ago daq meqinta walem bugan in God ameb ahol abusirinan tihiqiyta. Hiqiyan muran in na ago adek zizalan anadin a ta hi emaqta. 10 Nazaq iyan ya imaqbaban, ne gituw diq buleq daq dimdimunta nagan em bugiy. Em bugsa teq God ne gilumim aholyon giwamta na abin ne giholib oy soqoteq tuqus tutdaq. Ne nazaq emad teq ne a hikidik woq daqay. 11 Ad ne gibin dimun diqta inaq iyeq ne i gigo Iyahta Yesus Krais, mat i gilumsihim giwamta na ago maror kuluwa-kuluwmo usdaqta na aduganib ne le tugwahtiq daqay.

  12 Na ago iyan ya gamuk nawa teko tigibilenta na ya kam bunmo a ta gibilen tondaiqta. Helmo, ne gamuk na ago ginad tiqem hasiyta. Ginad em hasad ne gamuk helta na amalib zaway diq iyim titurayta. 13 Ta teq ya a hi moqad isan ka kayeqmo osad ya ne ginad enqenunsa ne yaqgo gamuk ka anadin tuteqmo tiqem daqay. Ya nazaq emdaiqta na ya inadib in daq dimun diqta haqaiq. 14 Na ezaqgo, ya inad emaiq, ya kam asitmo a ta oseq teq ya isan ka tuhulosdaiq haqaiq, i gigo Iyahta Yesus Krais iqisihunta nazaqmo. 15 Nazaq iyan ya iholtuw diq bulad gamuk ka ne tigibilendaiq. Ya nazaq emeq abeb ya tumoqid teq kam bunmo ne yaqgo gamuk ka anadin emad tuqos daqay.

  Aposel God anuwan Krais aholib oysa ahol waqiy

  16 Ari i gigo Iyahta Yesus Krais azawayin inaq ame amebta bolta na awagamun i ne tigibilenta. Teq i wagam samanta mataw ginadibmo yuw hunegad bilaqayta na i muzinim Yesus awagamun na a hi gibilen. Haiqgam. I gime anonabmo diq Yesus ahol anuwan ayahta na ahol wawta. 17 Yesus Amam God in atatin wazinim abin ayahta ugad in saw anuwan lul araq diqta na aduganib aqez gwahtiqim Yesus anan bilam, Ka ya itatin ham. Ya in anan inad bilaqsa igem dimun diqta ugaiqta ham. 18 I Yesus inaq garah abigmanib God agerabmo diq ossa God aqez na Heven-ib hitiqsa i huritta. 19 Huritim muran i nantut gigo gamuk in kwaziqmo God ago marib mar toniyta na anan helmo tihaqauqta. Ne nantut gigo gamuk na anadin diq emad teq ne dimunmo tuqos daqay. Na ezaqgo gamuk na bilaqne lam saw aromriq inaqtab oy nog iyaqta. Teq ne gamuk na anadin emad anuwanib osad le Yesus ta boldaqta nab ne tidimniy daqay. Kam nab in ne ginad emid tihastitay bugdaq. Hastitaysa teq in ago gamuk na ne gigemab oyad tuqusdaq. Bilaqne saw hastitaysa ulig boy gabolim oyad turaqta nazaq nog.

  20 Ari teq nagah ameb diqta ne ginad em has daqayta na in kazaq. Nantut kwaziqmo God ago gamuk bilaqiyta na, mat araq in anadibmo gamuk na alulin a hi bilaqdaq. 21 Na ezaqgo God ago nantut na in ginadibmo gamuk na eman a hi gwahtimta. Haiqgam. God ago Bugaw Dimunta inmo mataw na ginad wamuzsa in God gamuk nagta naqmo agamukan bilaqiyta.

  Copyright information for `MLP