2 Peter 3

Iyahta hel diqmo tuboldaq

Ari ya iyognizmo diq, ka yaqgo sansandek gigerta ya mar tonim eman ne gigo hib lehaq. Ya ne ginad wazid eraqsa ne gamuk helta na anadin a ta emad ginad titnondaq haqad ya sansandek giger ka ne gimen mar tonta. Nazaq iyan ne ginad titnoneq God ago nantut tawonta kwaziqmo gamuk bilaqiyta na ne anadin diq ta emiy. Ad ne i gigo Iyahta, mat i gilumsihim ta giwamta amatin na ago gamuk awaz meqinta na anadin ta emiymo. Gamuk na Aposel mebmebmo ne gigo hib a lehim gibilensa ne tuhuritiyta.

Ari teq nagah ayah diqta ne ginad em has daqayta na in kazaq. Kam abebtanta nab teq mataw in God ago nantut teq in ago Aposel giqez na anan helmo a hi haqad in gigo gamuk na bilawunad teq in gigemab ginad meqinta naqmo in tumuz daqay. Muzad in kazaq bilaq daqay, Mat bilam, Hel diqtaqmo ya ta boldaiq hamta na edowa? haq daqay. I gisesan tumoqiyta kam nabmo iyim bo muranmo daq lul araq diq nazaq gwahtiqsa i ahol a hi waqauq haq daqay. Og mutur gwahtiqan nagah bunmo usta nazaqmo in muran us tutaq haq daqay. Mataw na in God ago gamuk helta kawa usaq ka ago a hi bilaqad in nazaq katiyeq bilaq daqayta. Gamuk helta na kazaq bilam, Kwaziqmo God bilaqanmo kait gwahtimta ham. Gwahtiqan teq God a ta bilaqan yuw ayahmo og isihim usta na le araqibmo humab wolan og ka yuwmeb gwahtimta ham. Ad abeb God bilaqan yuw naqmo uq nog hitiqsa on mataw kam nab osiyta na timeqniy has bugiy ham. Teq kait og inaq muran usayta ka in teq faqab oyworeq hiqiy bug daqay haqad God aqez nazaq tibilaqan usaqmo. Kam nab mataw God gileh ugayta na hazizirib turad timeqniy hassa og ayow kait inaq timeqniy daqaymo.

Ya iyognizmo diq, ne gamuk amulikmo ka ago ne gidek hikidik zizalan. Iyahta in kam amulikmo loyinsa in bilaqne ulig 1,000 nazaq nog iyaqta. Ad in ulig 1,000 nazaq loyinsa in bilaqne kam amulikmo nog iyaqta. Mataw asor ginad emay, Iyahta hel diqmo haqad daq asor emnan bilamta na in emnan agudan emaq haqayta. Teq Iyahta in agudan a hi emaqta. Haiqgam. In ne bunmo gigem buliygo haqad anad emad in mat araq meqniy hasgo atuw hiqiyaqta. Nazaq iyan in ne gimen emim sisaqmo osaqta.

Og teq kait inaq tihiqiydaq

10 Ari teq Iyahta ago kam bilaqne mat rin tonaqta bol nog iydaq. Bolsa kam nab kait dedibmo ahulan iyeqmo tihiqiydaq. Ad nagah aseseqta kaitab oyad turayta na faq ginoy hasid tihiqiy daqay. Hiqiysa og ka teq kabiy bunmo ogib emiyta na inaqmo God ameb ulal tiqiy hasdaq. 11 Ari nagah bunmo nazaq tihiqiydaqta na ago ne anadin emad ne mataw ezaq diqta iyeq os daqay? Ne gihol bunmo God ugad teq ne in anadin emad ago daq dimdimunta muzin bugiy. 12 Ne nazaq emad God ago kam na baq tunsa in bo gwahtiqan. Ad ne giholtuw bulad kam na abe yahsa in hidmo gwahtiqan. Kam na gwahtiqsamo faq kait oyid tihiqiydaqta. Hiqiysa faq na og gig nagah nagan bunmo ginoysa in midemeq yuw nog mimaseq tihiqiy bug daqaymo. 13 Ta teq i ne nenaq i God gamuk hel diqmo bilamta na anan helmo haqad i og kait muturta gibaq tunim osauqta. Og saw muturta nabmo God ago daq titnonta naqmo giqus bugdaqta.

I gihol asawan diq woltayad Iyahta amen emeq osuq

14 Ari ya iyogniz, ne nagah muturta nagan gimen emeq osad ne gihol God ameb anumlan haiqmo usan. Ad ne gihol asawan woltayad ne daq meqinta ananin waq daqayta na aban diq emad luwiy. Ad ne God inaq gigem araqibmo iyeq osiy. Ne nazaq emad ossa le Iyahta ago kam gwahtiqdaqta nab in bo ne gibiyan. 15 I gigo Iyahta in i gilowan tonad gimen sisaqmo emaqta na ne ahol waqad ginad emiy, In i gilumsiheq ta giwaqgo haqad sisaqmo i gibaq tunim osaqta haqiy. Teq God in i gimaqbab dimunta Pol anad dimunta ugsa in ne giyon gamuk kaqanta tumar tontamo. 16 In ago sansandek bunmo nab in nagah ka ago bilaqaqta. Helmo, in ago gamuk asor ulal diq a hi iysa i ginad em hasgo afaqan iyauqta. Nazaq iyan mataw ginad haiqta dante haresmo muzayta na in God ago gamuk bunmo walebolayta nazaqmo in Pol ago gamuk na walebolaymo. Teq in gamuk na walebolad in gimo gihol meqin tonayta.

17 Nazaq iyan ya iyognizmo diq, daq nawa teq gwahtiqdaqta na ago ne tuhuritim ne gihol wamuz naqmo hiqiyiy. Sa mataw God ago gunun othasayta na in ne gihureqsa ne in gigo suleq katiyta na hi huritad ne ginad helta hulosad dante haresmo muzinad hi luwiy. 18 Ne nazaq gihol asawan woltayad ossa i gigo Iyahta Yesus Krais, mat i gilumsihim ta giwamta na, in agem dimunta negsa daq na ne gigo hib ayahmo usan. Sa ne in ago ginad tiqem hasiyta na in ne ginadib ayahmo ussa ne in ago hurit kemiy.

Ari i Iyahta abin iluwsa in abin nazaqmo muran teq abeb kuluwa-kuluwmo usan. Hel diqtaqmo.

Copyright information for `MLP