2 Thessalonians 2

Mat gunun othasaqta na teq gwahtiqdaqta

Ari i gimaqbaban, i gigo Iyahta Yesus Krais muleqeq ta bolsa i bunmo leheq in ago hib humab emamta na ago i ne tigibilennan. Luweq mataw asor kat negeq bilaq daqay, Iyahta ago kam na tekomo tugwahtimta haq daqay. Haqad in gihol ulumsihad kazaq bilaq daqay, Bugaw araq anad igan i bilaqauq haq daqay. O in bilaq daqay, Mat araq nazaq bilaqsa i huritta haq daqay. O in bilaq daqay, Pol ayogniz nenaq sansandek mar tonim nazaq bilaqiyta haq daqay. Ari ne gamuk naqanta huriteq ne riteneq hidmo ginadnad hi emiy. Mat araq le nazaq kat negsa ne in aqez hikidik huritiy. Iyahta ago kam na ulilemeq a hi gwahtiqdaqta. Haiqgam. Na in atowun inaq kazaq iyeq gwahtiqdaqta. Kam na tugwahtiqnan tonsa mataw kabemmo God ago nan baymuzad in gileh tuqug daqay. Samo mat gunun othasaqta na ulal tiqiydaqmo. Mat nawa na God in ayon bilaqan in oseq teq timeqniy hasdaqta. Daq nagan bunmo tugwahtiqid teq Iyahta ago kam na bo tugwahtiqdaq.

Ari mat gunun othasaqta na bo gwahtiqeq in og kab nagah zawayta mataw giwazinad ginan ‘i gigo god’ haqad gibin iluwayta nagan bunmo gihar tinegdaq. Gihar negad inmo ahol abin iluwad in nagah gisesta nagan bunmo gibayid woqsa in ahaqenib tiqiy bug daqay. Ad in God ago Tempel aduganib gwahtiqeq in ago marorgo ban emeq osad teq in bilaqdaq, Ne gigo god yaqmo kawa haqdaq. Yaqmo Pol kwaziqmo ya nenaq osad ya daq nawa gwahtiqdaqta na ago agamukan ne tigibilen bugta. Na ago ne gidek tizizal e? Teq muran nagah araq in mat gunun othasaqta na adanin qwaysa in ulal a hi iyaq. Na ne tuhuritiyta. Nagah na in mat na wasihad ossa le in ulal iydaqta ago akaman tugwahtiqid nab teq in ulal tiqiydaq. Na ezaqgo mataw ginad meqinta bolsa in gunun othasayta na alulin diq i gimeb ulilemim ussa i ahol a hi waqauqta. Sa ginad meqinta na mataw gibe yahsa in God ago gunun tuqothasad osayta. Ta teq nagah dimunta nawa ya anan bilayta na in mataw ginad meqinta na wasihsa in gwahtiqim ban a hi waq bugaqta. Ari nagah dimunta na in ginad meqinta adan na wasihad oseq le in ahol tuhureq hasdaq. Hureq hasid nab teq mat gunun othasaqta na ulal tiqiydaq. Ulal iyeq ossa Iyahta Yesus inmo ahol aqurin ulam hasid le mat na wol emid tumoqdaq. Kam nab Iyahta bo gwahtiqadmo in ago zaway bunmo ulal iysa zaway na le mat na meqin diq tonid in tihiqiydaq.

Ari mat gunun othasaqta na bolsa Satan in abunib turad zaway ugsa in ulal tiqiydaq. Ulal iyeq in Satan ago zaway ayahta na amalib daq katiyta aseseqta azawayin inaqta amo amo giqemid gwahtiqsa mataw ahol waqad in mat na anan helmo tihaq daqay. 10 Mat na daq meqinta amo amo amalib mataw kat negsa on mataw asor teq timeqniy has daqayta naqmo in anan helmo tihaq daqay.

Teq on mataw na oseq meqniy has daqayta na alulin in kazaq. On mataw naqanta in God ago gamuk helta anan ginad bilaqid teq God in gilumsiheq ta giwaqnagta. Teq in God ago gamuk anan helmo haqnan hulosayta.
11 Nazaq iyan God in ago zaway amalib mataw nazaqta ginad walebolsa in daq aseseqta katiyta nagan gibiyad ginan helmo haqayta. 12 God in on mataw naqanta giyon dante nazaq em negsa in teq ago hazizir ayahta nab tursa in giyon bilaqid in tihiqiy bug daqay. Na ezaqgo in God ago gamuk helta anan helmo a hi haqad in daq meqinta haresmo emad ginad dimniysa osiyta na ago iyan.

God in ago on mataw giwaqgo haqad gitowun eman osayta

13 Ari i gimaqbaban, Iyahta in ne ginan anad bilaqaqta. Mebmebmo diq God ne gitowun emim ago Bugaw Dimunta negan in ne giholib usaqta. Usad in ne giwamuzsa ne God ago on mataw tawonta iyim osad ne in ago gamuk helta anan helmo haqayta. Dante naqmo amalib God in ne gilumsihim giwamta. Nazaq iyan tuteqmo i ne gimen God esey ugamta. 14 God nazaq diq ne gidimun tonnan haqad in i giqeman i ne gigo hib lehim Yesus awagamun dimunta gibilen. Gibilensa God i gigo gamuk na amalib in ne gililewunan muran ne i gigo Iyahta Yesus Krais ago os dimunta na ne giholyon waqgo tiqiyim osayta. 15 Nazaq iyan i gimaqbaban, ne giwaz meqniyeq turad i God ago suleq negta na bunmo ne waz naqmo hiqiyiy. Suleq na i giqezab gibilenta teq i sansandekib mar tonim eman ne gigo hib lahtamo.

16 Ari i Gimam God teq i gigo Iyahta Yesus Krais inaq in i ginan ginad bilaqaqta. Ad God agem dimunta igsa i in ago zaway ahiqiy haiqta na waqad i gigem kute nemsa osauqta. Osad in teq ago os dimunta na tiqigdaq haqad i in amen emim osauqta. Nazaq iyan i ne gimen God bulonad i kazaq bilaqauq, God haqauq, ni Tesalonaika-ib on mataw osayta ko gigem zaway negsa in giwaz meqniyeq gamuk dimdimunta bunmo bilaqad teq in kabiy dimdimunta bunmo emiy haqauq.

17 

Tesalonaika on mataw gilikmanib on mataw gituw haiqta osayta na in tigiwastitay daqay

Copyright information for `MLP