2 Timothy 2

Timoti in Krais Yesus ago bab mat dimunta iyeq osan

Ari yaqgo amun Timoti, Krais Yesus agem dimunta nigad nilumsihaqta na ni anadin emad ni niwaz meqniyeq os. Ad ningo walmataw gilikmanib ni mataw asor gituw inaqta ginagun. Ginagunad gibiyeq teq ni gamuk kwaziqmo ya mataw kabemmo gimeb nibilenan ni huritta na agamukan bunmo ni mataw na neg. Negid teq in gamuk na asuleqin tuteq in gigo walmataw gibileniymo.

Teq ni Krais Yesus ago bab mat dimunta iyeq osad ni santitiy sor, i bunmo Yesus ago kabiy emad santitiy sorauqta nazaqmo. Mat bab emaqta na in kabiy haresmo mataw uliqabta emayta nagan in a hi emaqta. Haiqgam. In ago ayahta anad muzinad in ago ayahta kabiy anan anad bilaqaqta naqmo amomo in emaqta. Teq mat sibtitayim ameb le towub gwahtiqaqta na in anadibmo a hi sibaqta. Haiqgam. In daq na ago agununin muzinim sibaqta. Ari in gunun nagan itiyoneq in ago naw na a hi waqdaq. Teq mat aholtuw bulim kabiyab didaq layta naqmo in kabiy ame waqim neqaqta. Mataw hares in didaq ameta na waqim a hi neqayta. Gamuk naway na ni anadin emsa Iyahta teq ninad emid hastitaydaq. Hastitaysa ni gamuk ezeqman na alulin bunmo ninad tiqem hasdaq.

Tuteqmo ni Yesus Krais anadin em. In Devit asenlulib gwahtiqim in moqim teq ta eramta. Ya Yesus awagamun dimunta nazaqmo bilaqaiqta. Teq ya wagam dimunta na bilaqsa mataw ya inan mat meqin haqad in afaqan amo amo yagim le tiqiqirquriy. Bilaqne ya gavman gigo gunun itiyonim daq meqinta emta nazaq. Ta teq in God ago gamuk irqureq a hi wasih daqay. 10 Nazaq iyan ya on mataw God gilumim aholyon giwamta na ginadin emad ya ituw a hi hiqiysa afaqan ka bunmo soraiqta. Sorad ya inad emaiq, Ya God ago on mataw na gimen afaqan ka sorsa teq in le ban dimunta Krais Yesus in gimen wastitayan usaqta na waqeq in God inaq ginad dimniysa kuluwa-kuluwmo tuqos daqay haqaiq. 11 Teq gamuk araq ya nibilendaiqta ka in hel diqtaqmo.

 • I Yesus Krais inaq moqeq teq i inaq kayeqmo tuqosam.
12 
 • Ad i afaqan sorad gituw a hi hiqiysa teq i inaq araqibmo king iyeq tuqosam.
 • Ari i gileh ugsa teq in i gileh tiqigdaqmo.
 • 13  Teq i ginad buliyeq i gigo gamuk helta in bulonta na i a ta hi muzinsa in i gigo hib daq nazaq a hi emdaq. Inmo gamuk helta i gibilanta na tumuzin tutdaq. Na ezaqgo inmo ago gamuk in bilamta na in a hikidik hulosdaq.

  Timoti atuw bulad God ago kabibiy matmo diq iydaq

  14 Tuteqmo ni gamuk nawa ya teko nibilenta na ningo on mataw ginadib emsa in anadin emad osiy. Ad ni God ameb in gidek wazad gamuk atoranmo gibilensa in gamuk amikmikta aqanan hi mugiy. An mug nazaq na in mat araq a hikidik ulumsihaqta. Haiqgam. Mataw nazaq an mugsa mataw ta asor gamuk meqinta na huritad in ginad dimunta usaqta na timeqniyaqta.

  15 Ni niholtuw bulad God ago kabiy emsa in ni ninan anad dimniyan. Ad ni on mataw in ago gamuk helta asuleqin negad ni gamuk na alulin anonon ninad em hasadmo in gibilen. Ni nazaq God ago kabiy wastitayeqmo emad teq ni in ameb turad ningo kabiy anan nimebay a hi woqdaq. 16 Teq ni og ka ago gamuk samanta God abin wazan woqaqta na bunmo gileh ug. Mataw gamuk naqanta bilaqad oseq in God anad huloseq daq meqinta haresmo emsa le daq naqmo ayahmo diq in gilikmanib tuqusdaq. 17 Ussa in gigo gamuk meqinta na on mataw kabemmo giholib lehdaq, bilaqne mat aholib asulan meqinta gwahtiqim lilihim ban bunmo waqaqta nazaq nog. Mataw giger Himeneus ayow Filetus inaq in gamuk naqanta bilaqayta. 18 In giger gamuk helta ago dante tuhulosim in bilaqay, Mataw hodhodab eraq daqayta akaman na tekomo tugwahtim haqayta. Abeb mataw moqeq in a ta hi eraq daqay haqayta. Haqad in mataw asor ginad helta walebolsa in ginadnad tiqemayta.

  19 Teq God ago gamuk awaz meqniyim usad ahol a hi buliyaqta. In bilaqne tituq araq zawayta tileyan turaqta nazaq nog. Teq tituq na ahulib gamuk giger mar tonan usaqta na gigo araq in kazaq bilam,

  • Iyahta in ago on matawta na gigo tuhurit ham.
  Teq ta araq na in bilam,

  • On mataw Iyahta ahaqenib iyim abin wazinayta na bunmo in daq meqinta gileh ugiy ham.
  20 Ni ninad em. Bit araq ayahtab reb deg teq yuqsan amo amo giqusaqta. Nagah na asor gol teq silva amalib giqemiyta. Teq asor ayib sisoqiyta teq asor og soskaqib giqemiyta. Nagah na asor in kabiy dimdimunta emgo giqusaqta teq asor in kabiy meqmeqinta emgo giqusaqta. 21 Nazaq iyan on mataw in giholib daq meqinta ya ginan teko nawa tibilayta nagan suhol bugeq in bilaqne gog deg dimdimunta amalib kabiy dimunta emayta nazaq nog tiqiy daqay. Iyeq in bit anamren na amomo agota iysa in giwazsa in aben inaq diq tiqiy daqay. Sa bit anamren na in gimalib kabiy dimdimunta emgo haqad wastitayeqmo gigo banab giqemdaq.

  22 Nazaq iyan mataw minminta gigemab ginad meqinta gwahtiqaqta nagan ni gileh ugad tuk. Tukeq ni on mataw gigem anumlan haiqmo osad in Iyahta ahaqenib iyim anan biyayta naqmo nenaq luwad ne bunmo God-mo ago daq titnonta muzinad luwiy. Ad ni mataw dimunta na nenaq God anan helmo haqad ne an anan ginad bilaqsa zib alowabmo osiy. 23 Teq mataw nan agadanta bilaqsa in gilikmanib an mug alulin haiqta gwahtiqsa ni gamuk na asor hi bilaq. Mataw gamuk naqanta bilaqad in gigem meqniysa an haresmo wadayta. Na ago ni tuhuritta. 24 Iyahta ago kabibiy mat in mataw nenaq an a hi mugdaqta. Haiqgam. In mataw bunmo gilowan tondaqta. Teq in ago walmataw God ago suleq gibilen sireqsa mataw ta asor in gihar ugsa in mataw na gigo afaqan sorad a hi ginadaqta. 25 Haiqgam. Mataw na in ago gamuk othassa in kiskismo ginad wastitaydaqta. Mataw gamuk othasayta na in Satan ago dobub woqan Satan in giwazim giqeman in anad muzinad daq emayta. Teq Iyahta ago kabibiy mat na in mataw naqanta kiskismo giwastitaydaqta. Na ezaqgo luweq God in mataw na gilumsihid in ginad tubuliy daqay. Ginad buliyeq gigo daq meqinta gileh ugad teq in God ago gamuk anan ginad em has daqay. Ginad em haseq teq in Satan ago dob bayid woqsa asanib gwahtiqeq osad in ginad hastitaysa dimunmo tuqos daqay.

  Copyright information for `MLP