2 Timothy 3

Kam abebtanta na bo sinsin tiqiysa teq on mataw daq meqinta kabemmo em daqay

Ari ni ninad em. Kam abebtanta na tubolsa afaqan meqmeqinta kabemmo kazaq tugwahtiqdaqta. Mataw in gimo gihol anadin emad mani kabemmo waqgo ginad em daqayta. Teq in gihol abin iluwid eraqsa in igmo ag haqad nan meqinta haresmo bilaq daqayta. Teq in ginenmaman giqez othas daqayta. Teq on mataw in gimen daq dimunta emsa in ginad dimunta a hi neg daqayta. Teq in God gileh ugad daq anumlan inaqta naqmo emad os daqayta. Teq in mataw amota meqin diq ossa gibiyad in ginan ginad a hikidik meqniydaqta. Teq in mataw ginan gigem meqniyad in ginad na a hikidik buliy daqayta. Teq in mataw gigilehunan bilaq daqayta. Teq in giholmo in ginad wamuzdaqta. Teq in gimot meqniysa in mataw haresmo gimeqin ton daqayta. Teq in God ago daq dimunta na bunmo geg ug daqayta. Teq in giyogniz kat negeq giwaqeq bab gibenab giqem daqayta. Teq in ginad hi emta adan muzinad bilaq daqay, Igmo asittaqmo haq daqayta. Teq in ginad dimniysa osnan ginad bilaqsa in God anan ginad a hi bilaq daqayta. Teq in mataw kat negad God ago daq akabiyakinmo em daqayta. Ta teq in God ago zaway anan helmo a hi haqad in asit diq a hi loyin daqayta. Nazaq iyan ni mataw naqanta girabunad pesanmo luw.

Na ezaqgo mataw na gilikmanib asor in le on ginad haiqta na gigo bitab gwalim kat negad ginad wamuzayta. On naqanta gigo daq meqinta kabemmo giholib usad iyan in ginad soqotim usaqta. Sa in gihol gigem eraqsa in muzgomo iyayta. On na tutimmo suleq dimunta huritayta teq gamuk dimunta na ginadib lehim in soqotim a hi usaqta. Nazaq iyan in gamuk helta na anan ginad a hi em hasayta.

Mataw nawa daq meqmeqinta nazaq emayta na in gamuk helta bab ugayta, kwaziqmo Janes ayow Jambres inaq in Moses bab ugiyta nazaqmo. Mataw na ginad meqinta ayahmo ussa in katiyad God anan helmo haqayta. Ta teq in gigo daq na ayahmo diq a hi gwahtiqdaq. Haiqgam. In gigo daq agadanta na gwahtiqsa mataw bunmo ahol tuwaq kem daqay. Kwaziqmo Janes ayow Jambres inaq daq agadanta emsa on mataw ahol waq kemiyta nazaqmo.

Timoti in God ago gamuk waz naqmo hiqiydaq

10 Ari ya ninaq luwad ya on mataw God ago suleq gibilensa ni tuhurit bugta. Ad ni yaqgo daq bunmo ahol waqad ya iholyon dan emim muzaiqta na ago ni tuhuritmo. Teq ya God anan helmo haqaiqta na teq ya ituw a hi hiqiysa kabiy emaiqta na teq ya mataw ginan inad diq bilaqsa ya afaqan sorad ihol a hi hureq hasaiqta na ni ahol tuwamtamo. 11 Teq ya God ago kabiy emsa mataw imeqin ton yaqayta na ago ni tuhurit. Antiyok-ib teq Aikoniyam-ub teq Listra-ib mataw santitiy meqin diq yagiyta na ago ni tuhurit bug. Uliq nab mataw imuzad imeqin tonsa ya afaqan ayahmo sorta. Teq Iyahta ilumsihsa afaqan nagan a hi inol am. 12 Helmo, on mataw Krais Yesus aholib soqoteq in God ago daq dimdimunta emad luwsa mataw tigimeqin ton daqay. 13 Sa mataw ginad meqinta usaqta na teq mataw katiyayta na in daq hihiq emad oseq in daq meqinta mebmebmo em yaqayta na uriyamad in ta daq meqin diqta tiqem daqay. In on mataw kat negad teq in gimo nan katiyta anan helmo tihaq daqaymo.

14 Ari Timoti ninmo nazaq hi em. Haiqgam. On mataw gamuk helta asuleqin nibileniyta na gigo tur os ni anadin emad ni suleq in gigo hib huritim anan helmo hamta naqmo ni muzin tut. 15 Teq kwaziqmo ni amunib osad ni God ago mar tawonta na bunmo huritad osim bo muran kawa tiqiy. God ago gamuk naqmo in Krais Yesus anan helmo haqgo adan niqisihunaqta. Nazaq iyan ni gamuk na muzinsa teq God ni nilumsiheq tiniwaqdaq. 16 God ago marib gamuk usaqta na bunmo God ago Bugaw inmo eman gwahtimta. Nazaq iyan gamuk na ayahmo i gilumsihaqta. Gamuk nab i God ago suleq helta waqauqta. Teq gamuk na in on mataw ginad meqinta wazan woqaqta. Teq in mataw gigo luw os wastitayaqta. Teq gamuk na in God ago dante titnonta na ago i gibilen kemaqta. 17 Nazaq iyan God ago kabibiy on mataw bunmo in gamuk na wazad in God ago kabiy emgo anaghan araq ago siqim a hi iyayta. Haiqgam. In God ago kabiy dimdimunta bunmo tiqem bug daqayta.

Copyright information for `MLP