2 Timothy 4

Timoti zaway diq iyeq God ago gamuk bilaqan

Ari God teq Krais Yesus mat on mataw tumoqiyta teq a hi moqayta inaqmo giyon hazizir emdaqta amatin na inaq in ya ibiysa ya gamuk araq awaz meqinta tinignan. Ad Krais Yesus teq on mataw bunmo gimeb ulalabmo boleq ago maror og saw bunmo emid gwahtiqdaqta na ya anadin emad ya atoranmo kazaq tinibilenaiq. Ni on mataw God ago gamuk gibilen. In gamuk na huritnan ginad bilaqsa o haiq in gituw hiqiysa ni na ago a hi bilaqad ni gibilenmo gibilen. Ad ni gamuk awaz meqintaqmo amalib gibilenad giqutil ulumsa in ginad buliyiy. Teq in daq meqinta emsa ni ginad. Ad in gidan sosil iysa ni zaway neg. Tuteqmo ni God ago suleq gibilenad ni in gigo afaqan bunmo sorad nituw hi hiqiyan. Na ezaqgo kam araq meqinta nawa tubolaq. Kam na bo tugwahtiqid teq mataw in suleq dimunta huritnan ginad a hi bilaqdaq. In gamuk gidek siriraqta naqmo huritnan ginad bilaqsa in mataw ta asor gihureqid in bo suleq in ginad usaqta naqmo bilaqsa in tuhurit daqayta. Ad in gamuk helta na huritnan gituw hiqiysa in gihol buliyeq dante haresmo muzad in wagam samanta alulin haiqta naqmo huritnan gidek tiqem daqay. Ari ninmo teq worworeqmo osad mataw afaqan nigsa ni sorad nituw hi hiqiyan. Ad ni on mataw God ago gamuk dimunta gibilenad ni kabiy God nigta naqmo ni em bug.

Pol moqdaqta akaman sinsin tiqiy

Ari mataw ya inol em daqayta na sinsin tiqiy. Inol emid ya inedan bilaqne mataw wain ayun tamaz emim God anognib wazbalan woqaqta nazaq nog tiqiydaq. Ya God ago bab nenaq an wolad ya wagay dimunta nab iwaz meqniyim titur. Ad God yaqmen tow amta nab ya sibim le tugwahtiy. Teq ya God ago suleq helta na waz naqmo hiqiyad ya in anad tumuzin bug. Muran mat sibim le towub gwahtiqaqta na ago balaw dimunta gifaqinib emayta na in ya ibaq tunim usaq. Balaw na in kazaq. Iyahta teq ya inan mat titnonta haqid ya ibin nazaqmo iholib tuqus tutdaq. Iyahta daq titnontaqmo amalib on mataw gigo daq ulum kemaqta. Ad in hazizir ayahta emdaqta akaman nab teq in naw na tiyagdaq. Teq in ya imomo naw na a hi yagdaq. Haiqgam. On mataw ginad emay, Iyahta hidmo bolan haqad gihol husisiqsa osayta na bunmo inaqmo in God abenab naw dimunta na tuwaq daqaymo.

Timoti in Pol ago hib hidmo bolan

Timoti, ni agudan hi emad hid naqmo yaqgo hib bol. 10 Na ezaqgo Demas in og ka ago nagah anan moqad in ya ihulosim uliq Tesalonaika-ib tilah. Teq Kresens saw Galesiya-ib lehsa Taitus saw Dalmesiya-ib tilahmo. 11 Sa Luk amomo ya inaq kawa osauq. Nazaq iyan ni bolad teq ni Mak waqeq inaq bol. In mat dimunta iyim in ya kabiyab tiqilumsihdaqta. 12 Teq ya Tikikus eman Efesus-ib lahta.

13 Ni bolnan teq uliq Trowas-ib ni le Karpus ago bitab yaqgo iholsihen sisaqta ya hulosan nawa usaqta na ni waqeq teq a bol. Ad ni yaqgo buk giwaqmo. Giwaqad buk karuw asanib giqemiyta na ni inaqmo giwaq ton. Buk naqmo ya ahol waqnan inad bilaqaqta.

14 Aleksanda mat ain akabiyan emaqta na in ya imeqin diq tonta. Abeb teq Iyahta in ago daq na amenin tuqugdaq. 15 Ni mat na ago nihol waz. In God ago gamuk i bilaqauqta na ababunmo diq.

16 Ya ime amebta hazizirib gamuk amenin emad tursa mat araq ya ibunib turad gamukib a hi ilumsih. Haiqgam. Mataw bunmo tiqihulos yagiy. Teq ya God bulonaiq, Mataw ya ihulosiyta na gigo daq meqinta na ni walemad anadin ta hi em haqaiq. 17 Ari ya hazizirib tursa Iyahtaqmo ibiy muzad zaway yagyaq, ya in ago gamuk dimunta bilaq sireqsa on mataw en ta asor Juda a haiqta na tuhurit daqay haqad. In nazaq ilumsihim in laiyon ateb iwaqan ya afaqan araq a hi way. 18 Ad nazaqmo muran teq abeb mat nog imeqin tonnan tonsa Iyahta ilumsihid ya dimunmo tuqosdaiq. Oseq yaqgo kam tugwahtiqid nab teq in ya iwaqeq iqad ago sawab lehid ya in ago maror aduganib dimunmo tuqosdaiq. Nazaq iyan i bunmo tuteqmo Iyahta amomo abin wazid eraqsa osuq! Hel diqtaqmo.

19 Ari ni Prisila aduw Akwila inaq teq Onesiforus asenlulniz na bunmo yaqgo zeq dimun neg. 20 Ya Erastus uliq Korin-ib hulosan osaq. Ari Trofimus ago moq inaq iyan ya Miletus-ib hulosan towa osaq. 21 Ni agudan hi emad hidmo bol. Luweq ni tim meqinta amuditqanta na anobun qwaydaq.

Yubulus teq Pudens teq Linus teq Klodiya teq ni nimaqbaban Krais aduganibta na bunmo in gigo zeq dimun ninmen eman nawa lah.

22 Iyahta ni niwamuzad ninaq osan.

Ari God agem dimunta ne bunmo negsa ne osiy. Nawaqmo.

Copyright information for `MLP