Acts 10

Angelo araq gwahtiqim Korniliyus gamuk bulon

Ari mat araq anan Korniliyus haqayta in uliq Sisariya-ib osyaq. In mataw bab emayta gidauhan araq 100 nazaq gigo danmebta. Mat na ago bab mataw dauh biyahta na nenaq in gigo kantri Italiy hulosim bolim uliq Sisariya-ib os yaqayta. Teq mat na God diq anadin emad ahaqenib osyaqta. Ad in asenlul nenaq bunmo God abin wazinad ahaqenib os yaqaytamo. Mat na Isrel on mataw ginaghan haiqta na gilumsihad nagah kabemmo negyaqta. Ad tuteqmo in God inaq gamuk emyaqta.

Ari kam araqab 3 kilok imisor nazaq tiqiyan Korniliyus in nagah araq sen qwayim ahol waqayta nazaq nogta ahol wam. Ahol waqsa God ago angelo araq ulalabmo agerab boladmo in Korniliyus anan biyim bulon, Korniliyus ham. Haqan Korniliyus atoranmo angelo na ahol waqad in ahol rab naqmo diq hiqiysa bilam, Mat ayah ham, ezaq? ham.

Haqan angelo bulon, Ni tutimmo God bulonaqta na teq ni on mataw ginaghan haiqta gilumsihad nagah negaqta na in bilaqne faqasin ahuran dimunta nog iyim gwalehim God amotgub tuwom ham. Woqsa God ni ninadin emad nob tinigaq ham.
Muran ni mataw asor giqemid uliq Jopa-ib leheq mat araq anan Saimon haqayta naguniy ham. Mat na anan araq Pita haqayta ham. In mat ta araq anan Saimon haqayta mat bulmakau asan wastitayaqta na ago bitab osaq ham. Teq in ago bit na kamis agerab lan ezab turaqta ham. Ningo mataw le mat na ahol waqad teq in buloneq inaq ta boliy ham.

Ari angelo nazaq bilaqadmo tilah. Lehsa Korniliyus ago kabibiy mataw giger gililewunan boliy. Bolsa in ago bab mataw asor in ago bitab kabiy emayta na gilikmanib araq God diq anadin emaqta na inaqmo bulonan in kabibiy mataw giger na nenaq tuboliymo. Bolan Korniliyus aholib daq gwahtimta na awagamun bunmo anononmo gibilenim giqeman in uliq Jopa-ib tilehiy.

Pita nagah araq sen qwayim ahol waqayta nazaq nogta ahol wam

Mataw ezeqman na lehad luwim in tarom amulikmo danib usim teq in lehim uliq Jopa sinsinmo tuqugiy. Sinsin ugsamo Pita bitab osim zeq ayahtab 12 kilok nazaq in God inaq gamuk emnan haqad bit ahuqunib ban osnanta nab tugwalah. 10 Gwalehim osad agem moqsa in didaq neqnan anad tiqemyaq. Sa mataw teqmo didaq oysa Pita nab osad in nagah araq sen qwayim ahol waqayta nazaq nogta in ahol tuwam. 11 Ahol waqsa kait misireq nog iyim aqez hasanmo naqagag tubusan ayahta nog ulilib usim gewoqyaq. Tubusan na ago abeqil aweweqmo am emim teq hulossa hulossa ogib gewoqsa in ahol waqyaq. 12 Sa tubusan na aduganib karuw aneq haiqta nag teq nagah ahulinaqtag gibanibmo luwayta na teq ah amo amo kaitab melayta na inaqmo giqusiy. 13 Sa liley araq mat aqez nogta in Pita bulonim bilam, Pita ham ni eraqeq karuw na gihunogeq neq ham. 14 Haqan Pita bilam, Iyahta ham hikidik ham! Ya karuw gineq haiqta gihol abusirinan inaqtag nag a hikidik neqaiqta ham. 15 Haqan mat aqez na ame gigerta kazaq bilam, Nagah God suholan abusirinan hiqiyta na ni anan abusirinan inaq nazaq ni hi bilaq ham. 16 Mat aqez na ame ezeqmanmo nazaq Pita bulonsa Pita ame ezeqmanmo amenin nazaqmo bilam. Bilaqim tihiqiyan tubusan na akaruwun inaq hidmo kaitab ta gwalah.

17 Gwalehan Pita anadnad emad bilam, Ya nagah sen qway nog iyim ahol wayta na alulin ezaq diq? ham. In nazaq anadnad emad ossamo Korniliyus mataw giqeman boliyta na in bo uliq nab tugwahtiqiy. Gwahtiqim in Saimon ago bit anan susumunim susumunim bolim in bit na ago dan ezab tituriy. 18 Turad in lileyim bilaqiy, Saimon nabag osaq e? haqiy. In anan araq Pita haqad biyayta na haqiy.

19 Haqan Pita sen qway nog iyim nagah ahol wamta na anadin emad os tutsa God ago Bugaw Dimunta bulon, Ni ko gibiy ham. Mataw ezeqman ni ninagunim tuboliy ham. 20 Ni eraqeq ogib hitiqeq nenaq leh ham. Ni ninadnad hi em ham. Na yaqmo giqeman boliyta ham.

21 An Pita mataw na gigerab hitiqim gibilan, Mat ne nagunayta na yaqmo kawa ham. Ne ezaq haqad boliy? ham. 22 Haqan in bilaqiy, Mat araq anan Korniliyus haqayta i giqeman bol haqiy. Mat na in bab mataw gidauhan 100 nazaq gigo danmebta haqiy. In mat dimunta teq in God abin wazinad ahaqenib osaqta haqiy. Sa Juda on mataw bunmo in anan mat dimunta haqayta haqiy. God ago angelo tawonta araq Korniliyus bulonim bilam, Ni Pita bulon boleq in gamuk asor nibilenan haqan i ni nibilenid ni lehgo haqad i bol haqiy. 23 In nazaq haqan Pita gibilenan in bit aduganib tugwahtiqiy. Gwahtiqan Pita ban negan tarom nab in tuqusiy. Usim saw tihastitayan in eraqim Pita waqim inaq tilehiy. Lehsa Yesus ago mataw uliq Jopa-ib osiyta na asor in nenaq tilehiymo.

Pita Korniliyus ago bitab lah

24 In lehim tarom amulikmo danib usim teq in le uliq Sisariya-ib tugwahtiqiy. Sa Korniliyus tekomo asenlul teq ayogniz dimdimunta gililewunan in bo humab tuwolim teq in Pita-nen gimen emim osiy. 25 Ossa Pita bolim bit aduganib tugwahtiqsamo Korniliyus era le dan ezabmo Pita anognib ahol hulosan woqim usad in Pita abin soran tugwalyaq. 26 Sa Pita hidmo Korniliyus wazan eraqan in bulon, Ni eraq ham. Ya mat ni nogtamo ham. 27 Haqan in eraqim Pita inaq gamuk emim emim lo bit aduganib tugwahtiqiy. Gwahtiqim Pita on mataw kabemmo humab wolim ossa tigibiy. 28 Gibiyad in gibilan, Ne i Juda gigo maror tuhurit kemiyta ham. I gigo gunun awaz meqinta usaq ham. Juda mat in mataw en ta asor Juda a haiqta nagan nenaq yow a hikidik emdaqta ham. Teq in mataw na gigo bitab le a hi gwahtiqdaqtamo ham. Ta teq God kazaq ya tiqiqisihun ham. Ya mat araq anan meqin ago busirin inaqta nazaq ya a hi bilaqdaiq ham. 29 Nazaq iyan ni yaqmen nan eman ya a hi othas ham. Ya ne giqez huritimmo tubol ham. Ari muran ya ne tisusumun negaiq ham. Nagaqgo ne ya ililewuniy? ham.

30 Haqan Korniliyus bilam, Daq araq ya iholib gwahtimta na muran ago kam aweweqta tiqiy ham. Na in kazaq ham. Ya igo bitab osim 3 kilok imisor nazaq ya God bulonad os ham. Kam kazaq diqtab ham. Ya God bulonad ossa mat araq ago tubusan hikliyanaqta ya inognib gwahtiqim tur ham. 31 Turad in bilam, Korniliyus ham, God ningo gamuk tuhurit haqad in bilam ham. Ad ni mataw ginaghan haiqta gilumsihad nagah negaqta na in anadin emaqmo haqad in bilam ham. 32 Nazaq iyan ni mataw giqemid uliq Jopa-ib leheq Saimon bulonid in ningo hib bolan haqad in bilam ham. Mat na anan araq Pita haqayta haqad in bilam ham. In Saimon ta araq bulmakau asan wastitayaqta na ago bitab osaq haqad in bilam ham. Bit na kamis agerab lan ezab turaqta haqad in bilam ham. 33 Nazaq iyan hid naqmo ya mataw asor giqeman ningo hib tilehiy ham. Lehan dimun diq ni kawa tubol ham. Ari muran Iyahta gamuk nigta na ni bilaqsa i bunmo huritnan haqad bolim kawa God ameb tuqosauq ham.

34 Haqan Pita gamuk alulin emim bilam, Hel diqtaqmo ham. Kwaziqmo ya inad emyaiq, God in Juda mataw gimomo ginadin emaqta haqyaiq ham. Ari muran ya inad tiqem ham. God in mataw en amulikmo gigo a hi lehaqta ham. 35 Mataw en bunmo gigo hib mat aw nog in God abin wazinad daq titnonta emsa God in ginan anad bilaqaqta ham. 36 God in ago gamuk eman Isrel gigo hib bolta na ne tuhuritiy ham. Gamuk na bilam, Yesus Krais in on mataw bunmo gigo Iyahta haqad in bilam ham. Inmo i gimen dante wastitayan muran i God inaq gigem amulikmo iyeq tuqosam haqad in bilam ham. 37 Teq Jon saw Galiliy-ib mataw gihuz neggo gibilenyaqta nab daq ayah diqta gwahtiqim le saw Judiya-ib uliq bunmo waq bugta na ago ne tuhuritiymo ham. 38 Na in kazaq ham. God in ago Bugaw Dimunta teq in ago zaway ayahmo Yesus uliq Nasaret-ibta na ugta ham. Ugan Yesus uliq-uliqgo luwad in on mataw gidimun tonad teq in mataw Satan giqeman meqin os yaqayta nagan gilumsihad giwastitayyaq ham. Na ezaqgo God in inaq osyaqta ham. 39 In Juda gigo og saw bunmo teq uliq ayahta Jerusalem-ub daq giqamta nagan bunmo i gimeb ahol waq bugim i awagamun bilaqauqta ham. Mataw in mat na ayib dom wolim wol eman momta ham. 40 Ta teq kam ezeqmanta nab God wazan ta eraqan in ahol alulin tuqulal ton ham. 41 Teq in Juda mataw bunmo gigo hib Yesus a hi ulal ton ham. Haiqgam ham. God kwaziqmo i mataw asormo gitowun emim giwaqan i in ago gamuk bilaqgo osta naqmo gigo hib in Yesus ulal ton ham. An Yesus hodhod hulosim eraqan teq igmo in inaq garab didaq neqad yuw uluwta ham. 42 Teq inmo gamuk awaz meqinta amalib kabiy igad gibilenan i on mataw bunmo gidek wazad kazaq atoranmo gibilenauqta ham. God in Yesus-mo atowun eman in teq boleq on mataw tumoqiyta teq a hi moqayta inaqmo gigo hazizir tiqemdaq haqauqta ham. 43 God ago nantut bunmo Yesus-mo anan bilaqiyta ham. In bilaqiy, Mat aw nog in anan helmo haqayta na bunmo God in gigo daq meqinta mat na abinib tigiwalem bugdaq haqad in bilaqiy ham.

Korniliyus ago mataw nenaq God ago Bugaw Dimunta waqiy

44 Ari Pita gamuk nazaq bilaqad tursamo God ago Bugaw Dimunta in mataw gamuk huritad osiyta na gimalib tigehitim. 45 Gehitiqan uliq amo amo gigo nan ginadib bolsa in amalib God abin tiqiluw yaqay. Sa Juda mataw gihol abatan asan tuqurotim teq Yesus anan helmo haqiyta na asor in Pita inaq bolim nab turiyta. Turad in daq na ahol waqad gihol riten lamsa bilaqiy, God in ago Bugaw Dimunta on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan inaqmo tinegaqmo haqiy. 47 An Pita bilam, Nog bilaqid teq i mataw ka giqad yuwub leheq a hi gihuz neg nag? ham. In God ago Bugaw Dimunta i waq nogmo in tuwaqiymo ham. 48 Haqad in Korniliyus ago mataw nenaq gibilan, Ne Yesus Krais abinib yuw tuhuz daqay ham. Haqan abeb mataw na Pita bulonim bilaqiy, I ginad i kam asor ni ninaq a ta osam haqiy.

Copyright information for `MLP