Acts 12

Herot in Jems wol eman moqan teq in Pita irqur

Kam nab King Herot in Yesus ago on matawta na gigo asor gimeqin tonnan haqad in giwazim tigiqirquryaq. Ad in Jon abab Jems wazim baqirib wol eman tumom. In Jems wol eman moqan Juda mataw ginad diq bilaqsa iyan in Pita wazim tiqirqurmo, Juda on mataw ya inan ginad ayahmo dimniydaq haqad. Teq in Juda gigo lotu akaman ayahta bret yis haiqmo neqayta na akamnib daq na amta. In Pita wazim eman mataw bab emayta aweweqmo gibenab lehan in bit giqirquran osaytab tuwamuz yaqay. Bab mataw aweweq na gigo kam hiqiyid mataw muturta aweweqmo boleq gigo ban waq yaqay. Teq bab mataw gidauhan aweweqmo in nazaq an ulumsiheq zeqab taromab inaqmo in Pita wamuz yaqayta. Herot anad emyaq, Bret yis haiqmo neqayta akaman ka tihiqiyid teq ya Pita wazeq on mataw gimeb a leheq wol emid tumoqdaq haqyaq. Nazaq iyan Pita bit giqirquran osayta nab ossa bab mataw na tuwamuz yaqay. Sa tuteqmo Yesus ago on mataw in ginad awaz meqin amalib Pita amen God tubulon yaqay, God teq Pita ulumsihdaq haqad.

Angelo araq bolim Pita aqamun hasan in asanib le gwahtim

Ari Herot in Pita ad hazizirib gwahtiqgo akaman tugwahtiqnan tonsa tarom nabmo Pita sen giger amalib irquran bab mataw giger gilikmanib tuqus. Ussa bab mataw ta asor na in dan ez baynetim wamuzim turiymo. Ari Pita ussa Iyahta ago angelo araq bo gwahtiqanmo bit adugan in usta na anuwan tiqiy. Sa angelo na in Pita azawarnib wolim enqenunan eraqan in bulon, Ni hidmo eraq ham. Haqanmo sen abenab am wazan usta na milhesim ogib tuwom. Woqanmo angelo na Pita bulon, Nihol wastitayeq nisendugan waqeq em ham. Haqan Pita nazaq tonan angelo bulon, Ningo niholsihen emeq ya imuzeq bol ham. Haqan Pita bit adugan na hulosim angelo na muzim inaq tilah. Lehad in anad emyaq, Kaqmo ya sen qwayim nagah ahol waqayta nazaq nogmo ya angelo ka ahol waqaiq haqyaq. In angelo daq hel diqta emaqta nazaq in anad a hi emyaq. 10 Ad in angelo muzim inaq lehad in bab mataw Pita wamuzim osiyta na giquriyamim le bab mataw bit aqez wamuzim turayta na tigiquriyamiymo. Giquriyamim asanib gwahtiqim in le bit na agelin ago dan ez ain-ibta uliq ban usaqta nab tugwahtiqiy. Gwahtiqanmo dan ez na anadibmo tihas. Hasan giger na asan ban gwahtiqim dan araq muzim tilehiy. Lehad hid naqmo angelo na Pita hulosadmo tilah.

11 Lehsa teq Pita anad tihastitayan in bilam, Muran ya inad tiqem hasaiq ham. Iyahtaqmo in ago angelo araq eman yaqgo hib bol ham. Bolim in Herot abenab ya tiqiwalam ham. Ad in nagah bunmo Juda mataw ya iholib emnan haqad ginad emiyta na in adanin tuqway bug ham. 12 Pita nagah na anadin tiqemim teq in Jon anen Mariya ago bitab tilah. Jon na anan araq Mak haqayta. Teq kam nab mataw kabemmo bit nab humab wolim God bulonad osiy. 13 Ossa Pita bit nab lehim asanib dan ez wol hamad tursa kabibiy aw araq anan Roda haqayta in dan hasgo haqad tubol. 14 Bolim Pita aziyan tuhurit hasim in anad diq dimniysa dan a ta hi has ug. In bit adugan ban sibim ta lehim mataw na gibilan, Pita kowa dan ezab turaq ham. 15 Haqan mataw na buloniy, Ni agadan iyaq haqiy. Teq aw na awaz diq meqniyad bilaqyaq, Haiqgam haqyaq. Hel diqtaqmo in asanib turaq haqyaq. Haqsa mataw na bilaqiy, Na in ago angelo bo turaq daqagya haqiy.

16 Samo Pita dan ez wolhamad tur tutyaq. Tursa mataw na le dan hasim Pita ahol waqad in gihol turuh nam. 17 Sa Pita kabiyakibmo gibilan, Ne giqez hiqiyiy ham. An in giqez hiqiyan Iyahta in Pita waqim a bo asanib gwahtimta na awagamun in tigibilan. Ad in bilam, Ne Jems teq i gimaqbaban bunmo nagah ka ago gibileniy ham. Haqad in gihulosad bit ta araqab tilah.

18 Ari tarommo saw tihastitayan bab mataw na le Pita asawan tuwaqad in gihol riten lamsa bilaq yaqay, Pita ezaq tilah? haq yaqay. 19 Haqsa Herot huritim in mataw gibilenan Pita tinagun yaqay. Teq haiq in ahol a hi waqiy. Nazaq iyan Herot in bab mataw Pita wamuzim turiyta na hazizirib giqemim susumun kabemmo negsa in amenin araq dimunta a hi emsa Herot in ginol emid moqgo tibilam. Ad abeb in saw Judiya hulosim uliq Sisariya-ib wolehim tuqos.

Herot mom

20 Ari abeb Herot in uliq giger Tair teq Saidon gigo on mataw ginan agem timeqniyyaq. Agem meqniysa uliq giger na in garabmo an wastonim in Herot anobun wastitaynan haqad ago hib tuboliy. Na ezaqgo mataw na in Herot ago ogib didaq zay yaqayta na ago iyan. Teq mataw na Herot ago hib a hi bolad iturimmo in le Balastus mat king ago bit wamuzaqta amatin na inaq nan na tuwastitayiy.

21 Wastitayan abeb Herot in mataw kam nagta nab in ago es balaw dimdimun diqta na giqemim teq in ago ban in mataw gigo gamuk huritad ulum kemaqta nab in os woqim osad in mataw na gamuk tigibilenyaq. 22 Gibilensa on mataw na Herot soysoy ugad in lileyeq bilaq yaqay, Ka mat aqez nog i a hi huritauq haq yaqay. Ka god araq aqez i hurit nog iyauq haq yaqay. 23 Haqsa Herot in on mataw giqez na huritad in ta God abin iluwgo anad a hi am. Nazaq iyan hid naqmo Iyahta ago angelo lehim Herot wolan moq meqinta aholib gwalan kadum amikmiktag agembekoq mugtitaysa in tumom.

24 Teq Iyahta ago gamuk na ayah iysa on mataw og saw kabemmo huritad anan helmo tihaq yaqay.

Ari Barnabas ayow Sol inaq gigo kabiy uliq Jerusalem-ub tihiqiyan in giger muleqim Antiyok-ib ta boliy. Bolad teq in Jon, anan araq Mak haqayta na, waqim inaq boliymo.

25 

Pol in Yesus ago gamuk a le og saw kabemmo bilam

Copyright information for `MLP