bBuk Song 2.7
cAisaya 55.3
dBuk Song 16.10
eHabakuk 1.5
fAisaya 49.6

Acts 13

Yesus ago on mataw Barnabas ayow Sol inaq giqeman in Yesus ago kabiy emnan lehiy

Ari uliq Antiyok-ib Yesus ago on matawta na gilikmanib nantut teq tisa asor osiy. Mataw na ginan kazaq: Barnabas teq Saimon anan araq Niger
13.1Rom gigo nanib gamuk Niger ka alulin in ‘Dubta’ haqayta.
haqayta na teq Lusiyus uliq Sairin-ibta na teq Manayen in King Herot ayowta iyim luwta na teq Sol-mo.
Sa kam araqab Yesus ago on matawta na in didaq udinim osad Iyahta abin iluwsa God ago Bugaw Dimunta gibilenim bilam, Ne Barnabas ayow Sol inaq ya yagiy ham. Yagid teq in yaqgo kabiy em daqay haqad ya gililewunta nab in lehiy ham. Haqan on mataw na didaq udinad God inaq gamuk tiqemim teq in giger na giholib giben emim giwazad teq in giqeman tilehiy.

Barnabas ayow Sol inaq nud Saiprus-ib Yesus awagamun dimunta bilaqiy

Ari God ago Bugaw Dimunta in giger na giqeman lehad teq in uliq Selusiya-ib tuwolehiy. Wolehim in muyib gwalan muy giqad nud Saiprus-ib tilah. Lehan in nud na ago lan ez uliq Salamis-ib zeq gwalaqta ban usaqta nab tugwahtiqiy. Gwahtiqim in le Juda gigo bit humab wolayta nab mataw God ago gamuk tigibilen yaqay. Sa Jon Mak in giger na nenaq gilumsihgo turyaq.

In ezeqman nud Saiprus ago saw bunmo luw bugiy. Luwad in le uliq Pafos-ib zeq wolehaqta ban tugwahtiqiy. Gwahtiqim uliq nab in mat araq liqiy emad bar amo amo emaqta amatin anan Barjisas haqayta ahol tuwaqiy. Mat na in Juda mat araq God abinib nantut katiyta bilaqyaqta. Teq in gavman amebta anan Sergiyus Polus haqayta na inaq osyaqta. Sergiyus Polus in mat anad inaqta. Teq in God ago gamuk huritnan haqad in Barnabas ayow Sol inaq gibilenan agerab boliy. Ari mat liqiy emad bar haresmo emaqta na anan araq Grik nanib in Elimas haqayta. Teq Barnabas ayow Sol inaq bolim Sergiyus Polus gamuk bulonsa Elimas in gigo gamuk na bayan woqyaq, luweq gavman amebta na in gigo gamuk anan helmo haqdaq haqad. In nazaq emsa Sol, in anan araq Pol haqayta na, in God ago Bugaw Dimunta ago zaway aholib ayah diqmo loyinad in Elimas ahol waninunadmo tubulon, Satan atatin ham ni daq dimunta ababun ham. Daq katiyta bunmo teq daq meqinta bunmo ni niholib oy soqotim giqusaqta ham. Tutimmo ni Iyahta ago dan titnonta na eman kok tonaq ham. Teq ni daq na a hi hulosdaq e? ham. 11 Ari ni hurit ham. Muran Iyahta aben ninolid ni nime tihiqiydaq ham. Nime hiqiyid kam sisaqmo ni zeq ahol a hi waqadmo tuqosdaq ham.

Pol nazaq haqanmo hidmo nagah araq bilaqne onqas aromriqnaq nogta hitiqim Elimas ame tiqil ton. Il tonan in mat araq aben wazeq bulonid dan isihungo haqad saw tihiknagunyaq.
12 Sa gavman amebta na in Iyahta ago gamuk huritim ahol turuh nemsa teq in nagah Elimas aholib gwahtimta na ahol waqad in Iyahta ago gamuk anan helmo tiham.

Pol ayow Barnabas inaq le uliq Antiyok saw Pisidiya-ibtab kabiy emiy

13 Ari Pol ayogniz nenaq uliq Pafos hulosim muyib gwalan muy giqad uliq Perga saw Pamfiliya-ib tilah. Lehan teq Jon uliq nab gihulosad in muleqim Jerusalem-ub ta lah. 14 Lehsa Pol ayow Barnabas inaq in uliq Perga hulosim le uliq Antiyok saw Pisidiya-ibtab tugwahtiqiy. Gwahtiqim osad Juda gigo lotu akamnib in le Juda gigo bit humab wolaytab gwahtiqim banab tuqos woqiy. 15 Os woqim ossa mataw God ago maror Moses mar tonta na agamukan asor bilaqim teq in God ago nantut gigo mar agamukan asor tibilaqiymo. Bilaqim tihiqiyan teq bit humab wolayta na ago mataw danmebta nagan in Pol-nen ban tinegiy. Negad in bilaqiy, I gimaqbaban haqiy ne gigo gamukag on mataw ka gigem zaway uggo ussun teq ne boleq gibileniy haqiy.

16 Haqan Pol eraqim turad in abenabmo giqez hiqiygo gibilenim teq in bilam, Ne Isrel mataw ham teq ne mataw dauh ta asor God abin wazinad ahaqenib osayta ham ne gidek emiy ham. 17 Isrel gigo God in kwaziqmo i gisesan gilumim aholyon giwamta ham. Giwaqim giqeman in Isip-ub begbeg iyim ossa God giqeman in dauh biyahta tiqiyiy ham. Iyan teq God inmo ago zawayib i gisesan giqeman in Isip hulosim tugwahtiqiy ham. 18 Gwahtiqim in og amatawun haiqta nab ulig 40 nazaq luwad daq hihiq emsa God in gigo afaqan sorad atuw a hi hiqiyyaq ham. 19 Ad abeb in saw Kenan-ib on mataw dauh 7 nazaq gimeqin tonim teq in mataw na gigo og waqim i gisesan negan og na in gimo gigo tiqiyta ham. 20 I gisesan Isip-ub wolehim osad teq in Isip hulosim bolim God abenab og waqiyta nab ulig 450 nazaq tihiqiy ham. An abeb God in mataw marorta i gisesan giwamuzeq os daqayta na tinag ham. Negan mataw marorta na in i gisesan giwamuzad giqad bolim bo God ago nantut Samuel ago kamubmo tiqiyiy ham.

21 Kam nab i gisesan in king waqgo haqad God tubuloniy ham. Bulonan God in i gises Bensamin anaynayin araq Kis atatin Sol na waqim tinag ham. Negan Sol ulig 40 nazaq king iyim osta ham. 22 Ossa teq God Sol muzad Devit ban ugan in i gisesan gigo king iyim tuqos ham. Sa God in anan kazaq bilam ham. Ya Jesi atatin Devit ahol waqsa ya inad usaqta nazaq nogmo in anad usaq haqad in bilam ham. Nazaq iyan in ya inad bunmo tumuzin bugdaq haqad in bilam ham. 23 Ari God in mat naqmo asenlulib mat araq i gilumsiheq ta giwaqdaqta na eman Isrel gilikmanib tugwahtim, kwaziqmo in i gisesan hel diqmo gibilanta nazaq ham. Mat na anan Yesus-mo ham.

24 Teq in a hi bolsamo Jon gwahtiqim Isrel on mataw ginad buliyeq gigo daq meqinta gileh ugeq yuwub huzgo haqad tigibilenyaq ham. 25 Ad in ago kabiy emid hiqiynan tonsa in kazaq bilaqyaq ham. Nabag ne ginad emay, Mat boldaqta na yaqmo haqay haqyaq ham. Ya mat ne amen emayta na a haiq haqyaq ham. Teq ne huritiy haqyaq ham. Mat araq nawa ya ibeb bolaqta na abin ya ibin uriyamta haqyaq ham. Ya in ahaqenibta haqyaq ham. In yaqgo Iyahta haqyaq ham. Ya in ago kabibiy mat samanta haqyaq ham.

26 Ari ne mataw Abraham asenlulibta ham, teq ne mataw dauh ta asor God abin wazinad ahaqenib osayta ham, ne bunmo ya imaqbaban iyim ne yaqgo gamuk ka hurit kemiy ham. God in mataw gilumsiheq ban dimuntab giqemgo adanteqin tuwastitay ham. Wastitayan nagah na agamukan in i bunmo gimen kawa tubol ham. 27 Mataw Jerusalem-ub osayta na gigo aseseqta nenaq in Yesus ago a hi hurit kemiy ham. Ad in God ago nantut gigo gamuk mataw tutimmo lotu akamnib bilaqayta na huritim ginad a hi em hasiymo ham. Nazaq iyan in Yesus hazizirib emim wol emgo bilaqiy ham. Ta teq in gigo daq naqmo in nantut gigo gamuk na wol net bugta ham. 28 Mataw aseseqta na in Yesus ago daq araq meqinta ahol a hi waqad in samanta wol emid moqgo haqad Pailat buloniy ham. 29 In nazaq emad in nantut gigo gamuk mar tonan usta na bunmo muzinim tiqem bugiy ham. Em bugim tihiqiyan in Yesus asan ayib walemim a le hodhodab tiyay toniy ham. 30 Yay tonan teq God in hodhodab wazan ta eram ham. 31 Eraqim in le mataw in nenaq Galiliy hulosim Jerusalem-ub boliyta na gigo hib tugwahtim ham. Gwahtiqim in kam kabemmo nenaq tuqos ham. An muran mataw naqmo in Yesus awagamun on mataw tigibilenay ham.

32 Kwaziqmo God i gisesan gidimun tonnan hel diqmo gibilanta ham. An muran i gamuk araq dimun diqta kazaq ne gimen a bol ham. 33 God i gisesan gibilanta na tuwol net bugim in mataw na gigo onmin kawa i osauqta kaqmo in ago amun tiqig ham. In nazaq emnan haqad Yesus wazan hodhodab eram ham. Buk Song-ib bar gigerta nab gamuk nazaqmo mar tonan usaqta ham. Gamuk nab God bilam,

Ni ya atatin haqad in bilam ham. Muran ya ni tiniqulal tonaiq haqad in bilam ham. b 
34 God in Yesus waz eraqid in asan hodhodab usad a hi lilihdaqta na ago in kwaziqmo bilamta ham. In bilam,

Teq yaqgo nagah tawon diqta ya tinegdaiq haqad in bilam ham. Hel diqtaqmo ham. Kwaziqmo ya Devit asesan gidimun tongo bilayta nazaqmo diq ya tiqem negdaiq haqad in bilam ham. c 
35 Nazaq iyan Buk Song-ib gamuk ta araqab in kazaq bilammo ham.

Ni ningo mat tawonta na hulosid in asan hodhodab usad a hi lilihdaq haqad in bilam ham. d 
36 Ari Devit in ago on mataw gilikmanib gwahtiqim osad in God anad muz bugad osim tumom ham. Moqan mataw sorim a le asesan gigerab tiyay toniy ham. Yay tonan in asan tililih ham. 37 Teq God mat wazan hodhodab eramta amatin na a hi lilih ham. 38 Nazaq iyan ya imaqbaban ham, ya Iyahta ago gamuk kazaq diq tigibilennan ham. Ne mat moqim ta eramta na anan helmo haqid teq God ne gigo daq meqinta walemad anadin a ta hi emdaq ham. God ago maror Moses bilamta na in ne gigo daq meqinta a hi walemad in ne giqeman ne God ameb mataw titnonta a hi iyayta ham. Ari muran on mataw Yesus anan helmo haqsa God in gigo daq meqinta na bunmo giwalemad in ginan mataw titnonta haqaqta ham. 40 Nazaq iyan ne gihol waz naqmo hiqiyiy ham. Luweq God ago nantut kwaziqmo bilamta nazaq ne gigo hib tugwahtiqdaq ham. Nantut na bilam,

41 Ne mataw ya ibilawunayta ham ya daq emsa ne ahol waqiy haqad in bilam ham. Ahol waqad ne ginadnad emad gihol riten lamsa ne moqiy haqad in bilam ham. Ya ne gigo kamub daq araq diq tiqemaiq haqad in bilam ham. Emsa mat araq in daq na ago ne gibilenid ne anan helmo a hi haq daqay haqad in bilam ham. e 
42 Ari Pol ago gamuk tihiqiyan in ayow Barnabas inaq asanib le gwahtiqsa on mataw dedibmo kazaq gibilen yaqay, Lotu akaman araq kob teq ne giger gamuk na a i ta gibilen ton daqay haq yaqay. 43 Sa humab na tihiqiyan mataw hares tiqiysa Juda mataw kabemmo teq mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo asor God diq anadin emad Juda gigo lotu adan muzin yaqayta na in Pol ayow Barnabas inaq gimuzim nenaq tilehiy. Lehsa Pol ayow Barnabas inaq in mataw na ginad wazan eraqsa gibilen yaqay, God agem dimunta tinegaq haq yaqay. Negsa ne hulosad dante ta araq hi muziniy haq yaqay.

44 Ari lotu akaman araq na tubolan on mataw uliq nabta na kuluw diqmo Iyahta ago gamuk huritnan haqad tuboliy. 45 Sa Juda mataw ta asor in mataw kabemmo Pol ayow Barnabas inaq gigo gamuk huritnan bolsa gibiyad in giger na ginan gigem timeqniyiy. Gigem meqniysa in Pol ago gamuk walebolad teq in Pol tibilawun yaqay. 46 Nazaq iyan Pol ayow Barnabas inaq in gamuk awaz meqinta kazaq gibileniy, Helmo haqiy, i God anad muzinim iturimmo i in ago gamuk ne Juda gigo hib bilawta haqiy. Teq ne gamuk na gileh tuqugay haqiy. Ne bilaqne negmo gihol tuqulum kemim bilaqay, I os kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta na waqgo i mataw dimun a haiq haq nog iyay haqiy. Nazaq iyan ne huritiy haqiy. Muran i ne gihuloseq mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo hib tilehnan haqiy. 47 Na ezaqgo Iyahta in i kazaq gibilanta haqiy.

Ni lam anuwan nog iyeq mataw en ta asor Juda a haiqta nagan yaqgo daq dimunta tigiqisihundaq haqad in bilam haqiy. Ni og saw bunmo leheq ya mataw gilumsihim gimen dante tuwastitayta na agamukan ni tigibilendaq haqad in bilam haqiy. Kabiy naqmo ni emdaq haqad ya ni niqeman ni osaqta haqad in bilam haqiy. f 
48 Ari on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan in gamuk na huritim ginad tidimniy naqmo hiqiy yaqay. Ad in Iyahta ago gamuk abin tiqiluw yaqaymo. Sa on mataw God in ago os kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta na negnan anad mebmebmo tiqamta na bunmo in God ago gamuk anan helmo tihaqiy.

49 Sa Iyahta ago gamuk saw na tuwaleq ton bug. 50 Ta teq uliq nab Juda mataw asor eraqim in on aseseqta God diq anadin emad Juda gigo lotu adan muzin yaqayta nagan teq mataw marorta asor nenaq gigem wazan eraqsa on mataw aseseqta na in Pol ayow Barnabas inaq ginan gigem meqniysa tigimeqin ton yaqay. Gimeqin tonad in gigo uliqab tigimuziy. 51 Nazaq iyan Pol ayow Barnabas inaq in gisenab og usta na wol lilaman ogib tuwom, mataw na gigo daq meqinta ago mebay na in gimo giholib tuqusdaq haqad. Ad in mataw na gihulosim uliq Aikoniyam-ub tilehiy. 52 Lehsa uliq Antiyok-ib on mataw disaipel iyiyta na ginad dimniysa gigem dimuntab ossa God ago Bugaw Dimunta in giholib ayahmo diq usyaq.

Copyright information for `MLP