Acts 14

Pol ayow Barnabas inaq uliq Aikoniyam-ub kabiy emiy

Ari in giger uliq Aikoniyam-ub lehim daq Antiyok-ib emiyta nazaqmo in emim in Juda gigo bit humab wolaytab le gwahtiqim God ago gamuk on mataw tigibileniy. Gibilenad in gamuk wizwazimmo bilaqan on mataw dauh biyahmo Juda teq Grik inaqmo helmo tihaqiy. Teq Juda asor helmo a hi haqiyta na in eraqim on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigem wazan eraqsa in on mataw Yesus anan helmo haqad maqbab iyim osiyta na ginan gigem timeqniy yaqay. Nazaq iysa iyan Pol ayow Barnabas inaq kam sisaqmo Aikoniyam-ub tuqosiy. Ossa mataw gimeqin tonsa in a hi rab yaqay. In ginad em yaqay, Iyahta teq i tigilumsihdaq haq yaqay. Haqad in on mataw gibilenad in Iyahta agem dimunta on mataw negim gilumsihta na agamukan bilaqmo tibilaq yaqay. Sa Iyahta inmo ago gamuk na ulumsihad in Pol ayow Barnabas inaq gibenab daq azawayin inaqta amo amo giqemyaq. Sa teq on mataw uliq nabta na gihol huserim dauh giger tiqiyiy. Iyim asor Juda nenaq iysa asor Aposel giger na nenaq tiqiyiy.

Abeb Juda mataw na giyogniz mataw en ta asor Juda a haiqta na nenaq teq in gigo mataw aseseqta na nenaqmo wastonim in Pol ayow Barnabas inaq gimeqin tonad gimen gig hunegnan haqad an amugan tuwaziy. Sa Pol ayow Barnabas inaq in mataw na ginad huritim in tukim saw Likoniya-ib tilehiy. Lehim in saw na ago uliq giger Listra teq Derbe haqayta na teq uliqben amikmikta nagab in tiluw os yaqay. Luw osad in uliq nagab Yesus awagamun dimunta on mataw tigibilen yaqay.

Pol ayow Barnabas inaq uliq Listra-ib God ago gamuk bilaqiy

Ari uliq Listra-ib mat araq asen meqinta osyaq. Mat na anen agemab nazaqmo asen meqniyan hitiqim in asit a hi luwta. Sa Pol gamuk bilaqsa mat na huritad os. Ossa Pol in ahol waninunad loyinan mat na anad in ahol teq dimniydaqta na ago in helmo tihamta. 10 Nazaq iyan Pol atoranmo bulon, Ni eraqeq tur ham. Haqan mat na hidmo eraqim turad in tiloq gelyaq.

11 Pol daq na eman on mataw kabemmo ahol tuwaqiy. Ahol waqim in Likoniya gigo nanib lileyeq bilaq yaqay, I gigo god giger mataw diq gisan waqim i gigerab tigehitiqiy haq yaqay. 12 Haqad in Barnabas anan Zeus haqiy. Ad Pol in mat gamukta iyan in anan Hermes haqiy. 13 Ari mataw na gigo god Zeus ago lotu abitan uliq na agerab turta. Sa bit na ago mat tamaz emaqta na in bulmakau matmatta teq balaw dimdimunta giwaqim uliq na ago dan ezab tubol, in ago on mataw nenaq giger na gimen tamaz emnan haqad.

14 Sa Aposel giger Barnabas ayow Pol inaq daq na ago huritim in ginad meqniysa gigo tubusan wazim tubulsireqiy. Bulsireqim in sibim on mataw na giduganib lehim in lileyim bilaqiy, Mataw haqiy doq tonnan ne kazaq emay? haqiy. I giger mataw diq ne nogmo haqiy. I God ago gamuk dimunta ne gibilenauqta haqiy. Ne daq samanta ka gileh ugad gihol buliyeq God kayeqmo osaqta na agerab leh daqay haqad i gibilennan bolta haqiy. God naqmo in kait teq og teq kamis teq saw nagab nagah bunmo usayta inaqmo in giqamta haqiy. 16 Helmo haqiy, kwaziqmo in on mataw en bunmo gihulosan in ginadibmo luw os yaqayta haqiy. 17 Ta teq in ne gimeb a hi ulilem hasta haqiy. Haiq haqiy. In ne gidimun tonad kaitab urom eman woq negaqta haqiy. Ad in ne gigo kabiyab didaq dimunta eman gwalaqta haqiy. In nazaq ne gitonsa didaq dimunta teq ginad dimniy ne giyuninsa ne ginad gigem dimniysa osayta haqiy. 18 In giger gamuk nazaq gibileniyta teq on mataw biyahta na in tamaz emnan ginad usta na hidmo a hi hulosiy. Sa Pol ayow Barnabas inaq gime kabemmo gibilenan teq in tuhulosiy.

Mataw Pol ayon gig hunegiy

19 Teq abeb Juda mataw asor uliq Antiyok-ibta teq uliq Aikoniyam-ubta na tuboliy. Bolim in on mataw Listra-ibta na ginad ta buliyiy. Ginad buliyan mataw na gigem meqniysa Pol gigibmo tuwoliy. Wolim bilaqiy, In tumom haqiy. Haqad in hureqim ad gel asan ban a le tuhunegiy. 20 An disaipel uliq nabta na lehim Pol agerab bolim lilut ugim turiy. Tursa Pol eraqim uliq aduganib le a ta gwahtim. Gwahtiqim in le usim ta tiqim in Barnabas inaq uliq Derbe-ib tilehiy.

Pol ayow Barnabas inaq luwad in on mataw Yesus anan helmo haqayta na gigem zaway neg yaqay

21 In giger uliq Derbe-ib lehim Yesus awagamun dimunta on mataw tigibilen yaqay. Gibilenad in on mataw kabemmo giqeman Yesus ago disaipel tiqiyiy. An abeb in giger muleqim uliq Listra-ib teq uliq Aikoniyam-ub teq uliq Antiyok-ib a ta lehiy. 22 Lehad uliq nagab in disaipel gigem zaway tineg yaqay. Zaway negad in gamuk atoranmo kazaq gibilen yaqay, Ne helmo haqad giwaz meqniyeq osiy haq yaqay. I afaqan kabemmo soreq teq i le God ago maror aduganib tugwahtiqamta haq yaqay. 23 Haqad uliq bunmo in lehiyta nab in Yesus ago on mataw gilikmanib mataw danmebta asor gitowun tiqem yaqay. Gitowun emim teq in didaq udinad God inaq gamuk bilaqim teq in disaipel na bunmo Iyahta abenab tigiqem yaqay, in Iyahta anan helmo haqan in tigiwamuzdaq haqad. Ad in nazaq emim emim tilehiy.

Pol ayow Barnabas inaq muleqim uliq Antiyok saw Siriya-ibtab ta lehiy

24 Abeb in giger saw Pisidiya-ib gwahtiqim tilehiy. Lehim in saw na hulosim le saw Pamfiliya-ib tugwahtiqiy. 25 Gwahtiqim in uliq Perga-ib lehim on mataw God ago gamuk dimunta tigibileniy. Gibilenim hulosad in uliq Ataliya-ib tuwolehiy. 26 Wolehim uliq nab in muyib gwalan muy giqad Antiyok-ib tilah. Kwaziqmo uliq nabmo Yesus ago on mataw in Pol ayow Barnabas inaq God abenab giqemiyta, God agem dimunta negsa in leheq ago kabiy tiqem bug daqay haqad. Nazaq iyan in giger kabiy na tiqem bugim in muleqim uliq nab ta lehiy.

27 In le uliq nab tugwahtiqim in Yesus ago on mataw na bunmo gihumab tuwoliy. Gihumab wolim in kabiy bunmo God inaq emiyta na awagamun tigibileniy. Gibilenad in bilaqiy, God in on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan giyon dan has negan in inaqmo Yesus anan helmo tihaqay haqiy. 28 Ad in giger kam sisaqmo disaipel uliq nabta na nenaq tuqosiy.

Copyright information for `MLP