Acts 15

Yesus ago on mataw humab araq ayahta Jerusalem-ub emiy

Ari mataw asor saw Judiya-ibta na in uliq Antiyok-ib gewoqim Yesus ago on mataw gibilenim bilaqiy, Ne God ago maror Moses bilamta na muzinad gihol abatan asan a hi urotid God ne giwaqeq ago os dimuntab a hi giqemdaq haqiy. Mataw na nazaq bilaqan Pol ayow Barnabas inaq huritim in ginad a hikidik dimniyiy. Ginad a hi dimniysa in mataw na nenaq an ayahmo tumugiy. Nazaq iyan Antiyok-ib mataw na bilaqiy, Pol ayow Barnabas inaq muleqeq uliq Jerusalem-ub ta lehsa ne asor eraqeq in ginaq lehiy haqiy. Leheq uliq nab in Aposel teq Yesus ago on mataw gigo danmebta nagan nenaq gamuk ka wastitayiy haqiy.

Nazaq iyan Yesus ago on mataw uliq Antiyok-ib osiyta na in mataw na giqeman Pol-nen nenaq tilehiy. Lehim in saw Fonisiya-ib gwahtiqim lehad in saw na hulosim saw Samariya-ib gwahtiqim tileh yaqay. Lehad in Yesus ago on mataw saw giger nab osiyta na gibilenad God in on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigem eman buliyiyta na ago awagamun in wastitayeqmo gibilen yaqay. Gibilensa Yesus ago dauhta nagan bunmo huritim in ginad dimniy naqmo diq hiqiy yaqay.

Ari in le uliq Jerusalem-ub tugwahtiqiy. Gwahtiqan Yesus ago on mataw teq Aposel teq mataw danmebta na bunmo gibiyad in giwazinim giqad gigo bitab tilehiy. Lehan God in Pol ayow Barnabas inaq gimalib kabiy emiyta na awagamun in mataw na tigibilen bugiy. Bilaq bugim tihiqiyan Farisi gigo dauhibta asor Yesus anan helmo haqiyta na in eraqim bilaqiy, Mataw en ta asor Juda a haiqta helmo haqiyta na in gihol abatan asan tuqurot daqay haqiy. Sa ne gibilenid in God ago maror Moses bilamta na aduganib gunun bunmo tumuz bug daqaymo haqiy.

In nazaq haqan Aposel teq Yesus ago on mataw gigo aseseqta nagan in gamuk na wastitaygo haqad humab tuwoliy. Humab wolim in gamuk kabemmo tibilaqan teq Pita eraqim gibilan, Ya imaqbaban ham, kwaziqmo God i gilikmanib yaqmo itowun emim bilam, Ni leheq on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan Yesus awagamun dimunta gibilen haqad in bilam ham. Gibilenid in huritad anan helmo tihaq daqay haqad in ya ibilanta ham. Na ago ne tuhuritiyta ham. An ya le on mataw na gibilenan in helmo tihaqiy ham. Ne ginad emiy ham. God in on mataw bunmo gimugan ahol waq kemaqta ham. Nazaq iyan in mataw na gimugan ahol waqan in ginad helta usan iyan in ago Bugaw Dimunta tinag ham. In ago Bugaw Dimunta i igta nazaqmo in mataw na nag ham. Negid mataw bunmo daq na ahol waqad ginad em daqay, Helmo God in mataw en ta asor na inaqmo tigiwam haq daqay haqad in ago Bugaw nagta ham. God i Juda giyon daq araq emad in ta on mataw en ta asor na giyon daq araq a hi emaqta ham. Haiq ham. In i bunmo giyon daq araqibmo emaqta ham. In i gigo daq meqinta walamta nazaqmo in mataw na gigo daq meqinta suholan in gigem anumlan haiq tiqiyiymo ham. 10 Nazaq iyan ta nagaqgo ne Yesus ago disaipel muturta na gibetarib God ago maror Moses bilamta na a ta emnan tonay? ham. Ne nazaq emad ne God ulum waq nog iyay ham. Moses maror igta na in afaqan diq ham. I gisesan afaqan na soran yo hiqiy yaqayta ham. An i nazaqmo afaqan na sorgo biyab a hi iyauqmo ham. 11 I nazaq hi emuq ham. I ginad emauq, Iyahta Yesus agem dimunta igad gilumsihsa God i ta giwaqaqta haqauq ham. Giwaqad in daq amulik naqmo amalib on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan ta giwaqaqmo haqauq ham.

12 Pita nazaq bilaqan mataw biyahta na bunmo giqez hiqiyim tuqosiy. Ossa Barnabas ayow Pol inaq eraqim God in gibenab daq azawayin inaqta kabemmo on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gilikmanib eman gwahtimta na awagamun in tibilaqiy. Bilaqsa mataw na tok nemim huritadmo tuqosiy. 13 Sa giger na gamuk bilaqim tihiqiyan ta Jems eraqim bilam, Ya imaqbaban ham, ne gidek emeq yaqgo gamuk ka huritiy ham. 14 God ame ameb diqta on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gilikmanib asor inmo aholyon giwamta na awagamun Saimon i gibilenan i tuhurit ham. 15 An Saimon ago gamuk na in nantut gigo nan kwaziqmo mar toniyta na nogmo ham. Gamuk na kazaq bilam ham.

16 Iyahta bilam, Abeb teq ya tuboldaiq haqad in bilam ham. Boleq ya Devit ago maror woqim usaqta na wazid a ta eraqdaq haqad in bilam ham. Nagah timeqniyim usaqta na ya wastitayid a ta dimniydaq haqad in bilam ham. Dimniyid ya maror na wazid ta eraqdaq haqad in bilam ham. 17 Eraqeq ussa on mataw ta asor na bunmo in Iyahta tinagun daqay haqad in bilam ham.
Helmo ham on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan yaqmo ihol ananib in gitowun tiqemta nagan bunmo in ya tiqinagun daqay haqad in bilam ham. Yaqmo Iyahta kwaziqmo ya nagah abeb teq gwahtiqdaqta kagan eman ulal iysa bo muranmo haqad in bilam ham. Yaqmo kazaq tibilay haqad in bilam ham. a 
19 Haqad Jems bilam, God ago gamuk nazaq bilaqan ya inad kazaq tiqem ham. On mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo asor ginad buliyim God ago hib bolayta na in God ago maror Moses bilamta na ago gunun bunmo muz daqayta nazaq i a hi gibilenam ham. 20 Haiq ham. I gilumsihad in gimen gamuk araq mar toneq emid lehan ham. Lehsa i kazaq gibilenuq ham. Tamaz akaruwan mataw god katiyta naw nog negayta na ne hi waziy haquq ham. Ad ne an waq meqin tonad an haresmo hi hureqiy haquq ham. Ne karuw anatguman huroran momta na hi neqiy haquq ham. Ad ne ned hi neqiymo haquq ham. 21 I ginad emuq ham. Kwaziqmo bolim bo muran kam kab uliq bunmo aduganib mataw aseseqta in God ago maror Moses bilamta na asuleqin bilaqsa in gigo walmataw bunmo huritayta ham. Ad lotu akaman buntab in Moses ago gamuk na bilaqaytamo ham.

Aposel in on mataw en ta asor Yesus anan helmo haqiyta na giyon sansandek eman lah

22 Ari Aposel teq on mataw Yesus ago nan huritayta na gigo aseseqta nenaq bunmo eraqim an amugan tuwaziy. An amugan wazim in bilaqiy, I mataw asor giqemid in Pol ayow Barnabas ginaq leheq i gimaqbaban Antiyok-ibta na gibileniy haqiy. Haqad in mataw giger Judas in anan araq Barsabas haqayta na teq Sailas inaq ginan bilaqan in Pol ayow Barnabas ginaq tilehiy. Yesus ago mataw Jerusalem-ub osayta na gilikmanib Judas ayow Sailas inaq in gibin inaqta. 23 Ari in mataw na giqeman lehsa in sansandek araq negiy. Sansandek na kazaq bilam,

  • I Aposel giyogniz mataw danmebta na nenaq i sansandek ka mar tonim eman i gimaqbaban on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan uliq Antiyok-ibta teq saw Siriya-ibta teq saw Silisiya-ibta na gigo hib tileh negaq haqiy. Zeq dimun i gimaqbaban haqiy.
24 
  • I gamuk kazaq tuhurit haqiy. I gigo mataw asor ne gigo hib lehim gamuk bilaqan ne ritenim ginadnad tiqemay haqiy. Teq in ne gibileniyta nazaq i a hi bilawta haqiy.
25 Mataw na in ne gigo hib lehim nazaq tonan i huritim i an adugan wazim gigem amulikmo tiqiyim i bilaw, I mataw asor ginan bilaqeq giqemid in i giyogniz dimun diqta Pol ayow Barnabas inaq ne gigo hib tileh daqay haw haqiy. Giger na in i gigo Iyahta Yesus Krais abin on mataw gibilenad in gihol nog hulosayta haqiy. 27 
  • Nazaq iyan i Judas ayow Sailas inaq giqeman in giger na nenaq nawa ne gigo hib tilehiy haqiy. In gimo teq gamuk kawa i mar tonta ka ne tigibilen daqay haqiy.
28 I ginad emauq, I gunun kabemmo negid ne gihol afaqan hi iyan haqauq haqiy. Sa God ago Bugaw Dimunta in anad nazaq emaqmo haqiy. Gunun aweweq kaqmo ne muzinad a hi hulos daqayta haqiy. Na in kazaq haqiy. 29 
  • Mataw god katiyta ayon tamaz emayta na akaruwan ne hi waziy haqiy. Ad ne ned hi neqad ne karuw ginatguman huroran moqiyta na hi neqiymo haqiy. Teq ne an waq meqin tonad an haresmo hi hureqiy haqiy. Ne gihol asawan woltayad nagah aweweq na aban diq emiy haqiy. Ne nazaq toneq teq ne dimunmo tuqos daqay haqiy. Ari zeq dimun i gimaqbaban bunmo haqiy.
30 In sansandek nazaq mar tonim mataw aweweq na negim giqeman in Antiyok-ib tuwolehiy. Wolehim in Yesus ago on mataw uliq nabta na gihumab wolim sansandek na tinegiy. 31 Negan in gamuk na ahol waqim tihiqiyan gamuk na gilumsihdaqta haqad in ginad tidimniy yaqay. 32 Sa Judas ayow Sailas inaq in God ago nantutta iyim in Yesus ago on mataw uliq nabta na gamuk dimdimunta kabemmo gibilenad gigem zaway tineg yaqay. 33 In giger kam kabemmo uliq Antiyok-ib tuqosan teq mataw nabta na gigem dimunta negad in giqeman ginad dimniysa uliq Jerusalem-ub ta lehiy, mataw in giqeman uliq Antiyok-ib boliyta na gigerab. [ 34 Teq Sailas anad emyaq, Ya Antiyok-ib asitmo ta oseq teq lehdaiq haqyaq] 35 Sa Pol ayow Barnabas inaq in Antiyok-ib tuqos tutiy. Osad in mataw asor kabemmo nenaq Iyahta ago gamuk on mataw gibilenad teq in gamuk na alulin giqisihun yaqay.

Pol ayow Barnabas inaq an gihar ugiy

36 Abeb kam asor le tihiqiyan Pol in Barnabas tubulon, Bolsa i uliq bunmo Iyahta ago gamuk gibilenta nagab muleqeq ta lehad i gimaqbaban helmo haqayta na a ta gibiyuq ham. I nazaq toneq teq in dimunmo osay o haiq na i tuhurit kemam ham. 37 Haqan Barnabas in Jon anan araq Mak haqayta na waqeq inaq lehnan bilam. 38 An Pol bilam, Kwaziqmo mat na uliq Pamfiliya-ib i gihulosta ham. Gihulosan i inaq kabiy a ta hi emta ham. Nazaq iyan i waqeq inaq hi lehuq ham. 39 Haqad in Barnabas inaq nagah na ago an ayah tumugiy. An mugim in giger garab kabiy a ta hi emiy. Barnabas in Mak waqim inaq muyib gwalim nud Saiprus-ib tilehiy. 40 Sa Pol in Sailas wam. Waqan Yesus ago on mataw na in gibilenim bilaqiy, Iyahta agem dimunta negsa ne lehiy haqiy. 41 Haqan in giger saw Siriya-ib teq saw Silisiya-ib luwad in Yesus ago on mataw gidauhan bunmo gigem zaway tineg yaqay.

Copyright information for `MLP