Acts 16

Timoti Pol inaq kabiy emnan lah

Ari Pol ayow Sailas inaq uliq Derbe-ib lehim teq in le uliq Listra-ib tugwahtiqiy. Uliq nab disaipel araq anan Timoti haqayta in os. In anen Juda aw araq Yesus anan helmo hamta. Sa amam in Grik mat araq. Ari Yesus ago on mataw uliq Listra-ibta teq uliq Aikoniyam-ubta na in Timoti anan bilaq yaqay, In mat dimun diqta haq yaqay. Haqsa Pol in Timoti inaq lehgo anad tibilaqyaq. Nazaq iyan in Timoti waqim ahol abatan asan tuqurot. Na ezaqgo in anad emyaq, Juda mataw kabemmo saw kab osayta haqyaq. Sa Timoti amam in Grik mat na ago in bunmo tuhuritiyta haqyaq. Luweq mataw na nan kabemmo bilaq daqay haqad in daq na amta.

Ari mataw ezeqman na Pol teq Sailas teq Timoti in uliq-uliqgo luwad gunun aweweqmo Aposel giyogniz mataw aseseqta Jerusalem-ub osayta na nenaq an amugan wazim emiyta na in Yesus ago on mataw tigibilen yaqay. Gibilenad in bilaq yaqay, Ne gamuk ka muziniy haq yaqay. Nazaq iyan on mataw Yesus ago nan huritayta gidauhan uliq nagab osiyta na giwaz meqniyim God ago gamuk anan helmo diq tihaq yaqay. Sa kam bunmo on mataw muturta bo giduganib gwahtiqad nenaq an tuwaston yaqay.

Pol sen qwayim saw Masedoniya-ib mat araq ahol wam

Ari God ago Bugaw Dimunta in saw Esiya-ib gamuk hi emiy haqad Pol-nen ginadib eman in saw Esiya aban emim saw giger Frigiya teq Galesiya agem siseyim tilehiy. Lehim saw Misiya-ibmo tiqiyim in saw Bitiniya-ib le tugwahtiqnan tonsa teq haiq. Yesus ago Bugaw tigiwasihyaq. Nazaq iyan in saw Misiya hulosim uliq Trowas-ibmo tuwolehiy. Wolehim taromab Pol uliq nab osad in nagah araq sen qwayim ahol waqayta nazaq nogta ahol wam. Ahol waqsa mat araq saw Masedoniya-ibta gwahtiqim turad in Pol lilewunim bulonyaq, Ni kamis uroteq saw Masedoniya-ib kab boleq i gilumsih haqyaq. 10 Pol nagah na ahol waqan hidmo i Masedoniya-ib lehgo dan tinagunyauq. Na ezaqgo i ginad tiqem. I Yesus awagamun dimunta saw nab a leheq on mataw gibilengo haqad God i tigililewunaq haw.

Aw Lidiya in Krais anan helmo ham

11 Nazaq iyan uliq Trowas-ib i muy araqab gwalan muy na eraqim nud Samotres-ib wolsireqimmo tilah. Lehim usim kam ta araq nab i uliq Neapolis-ib tileh. 12 Lehim i uliq na hulosim le uliq Filipay-ib tugwahtiw. Uliq na Rom gigo maror ahaqenib ussa Rom mataw in giwamuz yaqayta. Teq uliq na in saw Masedoniya ago uliq ameb diqta. I uliq nab gwahtiqim kam asor tuqos. 13 Osad Juda gigo lotu akamnib i God inaq gamuk emnan haqad uliq na ago gel asan ban le gwahtiqim yuwub tuwoleh. Wolehad i ginad tiqemyauq, Yuw na aqurumnib mataw God inaq gamuk emayta asawan usaq daqagya haqyauq. Haqad i yuw na aqurumnib wolehim on asor humab wolim ossa i tigibiy. Gibiyad i gigerab lehim os woqim osad i nenaq gamuk emad tuqos. 14 Ossa aw araq uliq Tayataira-ibta anan Lidiya haqayta in nab os. Aw na God anadmo diq muzad luwyaqta. Teq in tubusan kakaqta emim zayad mani akabiyan emyaqta. In Pol ago gamuk huritad ossa Iyahta in anad eman hastitayan in gamuk na anan helmo tiham. 15 In helmo haqim teq in yuwub huzsa in asenlul teq ago kabibiy on mataw ago bitab os yaqayta na bunmo yuwub tuhuziymo. Ad abeb aw na i gibilan, Ne ya ibiysa ya Iyahta anan helmo diq haqaiq e? ham. Ne nazaq ginad emsun teq ne boleq yaqgo bitab osiy ham. Ad in i giwaqeq giqad ago bitab lehgo awaz diq meqniysa i in aqez muzinim inaq tileh.

Pol ayow Sailas inaq uliq Filipay-ib giqirquriy

16 Kam araqab i God inaq gamuk emayta asawan nab a ta woleh. Wolehsa kabibiy aw araq danib i tigibiy. Aw na aholib bugaw araq meqinta usyaqta. Usad in aw na aqezab nagah abeb teq gwahtiqdaqta agamukan emid gwahtiqsa in bilaqyaqta. Nazaq iyan on mataw haresmo boleq aw na anamreniz mani negsa aw na in nagah ulilemim usaqta na anan bilaq sireqyaqta. Sa in anamreniz na mani ayahmo waq yaqayta. 17 Aw na i gibiyadmo in Pol teq i bunmo inaqmo gimuzad tiluwyaq. Gimuzad luwad teq in kazaq lileyeq bilaqyaq, Mataw ka in God Ulilib Diqta ago kabibiy matawta haqyaq. God ne gilumsiheq ta giwaqdaqta na ago dante agamukan in ne gibilen kemayta haqyaq. 18 Kam kabemmo aw na nazaq emsa Pol atuw tihiqiy. Atuw hiqiysa in ahol buliyim bugaw meqinta na kazaq bulon, Yesus Krais abinib ya ni tinibilenaiq ham. Ni aw ka huloseq gwahtiqeq leh ham. In nazaq bilaqanmo bugaw na aw hulosim gwahtiqim tilah.

19 Lehsa kabibiy aw anamreniz na in mani waqayta alulin titukan ahol waqad in Pol ayow Sailas inaq giwazim gihureqim giqad uliq gemab lehim in mataw aseseqta ginognib tigiqemiy. 20 In giqad lehim maror midiyesin wazayta na ginognib giqemim teq in bilaqiy, Mataw giger ka in Juda matawta haqiy. In i gigo uliqab on mataw giqeman ginad agadan iyay haqiy. 21 Mataw ka in i gigo on mataw daq asor muturta giqisihunayta haqiy. Teq i Rom matawta iyim iyan i daq nagan emeq i Rom gigo gunun tiqitiyonam haqiy. 22 Haqsa on mataw dauh biyahta nab turiyta na inaqmo in giger na gamuk tineg yaqaymo. Sa mataw aseseqta na eraqim Pol ayow Sailas inaq gigo tubusan tihasiy. Hasim teq in yukib ginolgo bilaqiy. 23 Bilaqan mataw yukib tiginol titayiy. Ginol titayim hulosad in giwaqim giqad le bit giqirquran osaytab tigiqemiy. Giqemad in mat bit na ago dan ez wamuzim turaqta na gamuk awaz meqin kazaq buloniy, Ni giger ka gisawan diq woltayad tur haqiy. 24 Haqan mat dan ezab turaqta na in gamuk awaz meqin nazaqta huritim in Pol ayow Sailas inaq giwaqim giqad le bit amuganibmo diq giqam. Giqemim in giger na gisen ayib kah tonan in nab tuqosiy.

25 Osad tarom alihanib Pol ayow Sailas inaq in God bulonad bar wazad God abin iluwad tuqos yaqay. Ossa mataw giqirquran osiyta na bunmo in giger na giqez tuhurit yaqay. 26 Huritsamo kanawrigrig araq ayahta tiqeram. Eraqsa bit na ahol dedibmo wolyaq. Wolsa bit ago dan ez bunmo has bugsa mataw nab osiyta na bunmo gibensenab sen usta na milhesim tihitim. 27 Sa mat bit wamuzaqta na usim kayeq iyim in eraqim dan ez bunmo tihas bugim ussa ahol waqad in anad tiqam, Mataw giqirquran osiyta na tituk bugiy ham. In anad nazaq emad aben le ago baqir tuwam, inmo ahol tuwol emgo haqad. 28 In nazaq emsa Pol ahol waqadmo in atoranmo bulonim bilam, Sey! ham. Ni nihol hi meqin ton ham. I bunmo kawa osauq ham. 29 Haqan mat bit wamuzaqta na in lam waq a bolgo tililay. Lileyim in lam araq tuwaqim in sibim bit aduganib le tugwahtim. Gwahtiqim in rabad ahol harara nemsa in Pol ayow Sailas inaq gisen agerab ahol hulosan tuwom. 30 Woqim usim teq in eraqim giger na giwaqim giqad asanib le tugwahtim. Gwahtiqim in gibilan, Mataw aseseqta ham ya naga diq emid teq God ya ilumsiheq ta iwaqdaq? ham.

31 Haqan in giger mat na bulonim bilaqiy, Ni Iyahta Yesus anan helmo haq haqiy. Haqid teq God in ni teq ningo aw amun inaqmo gilumsiheq tigiwaqdaq haqiy. 32 Haqad in mat na asenlul bunmo nenaq Iyahta ago gamuk tigibileniy. 33 Gibilenan tarom nabmo mat na in Pol ayow Sailas inaq giwaqim giqad le gisulan tisuhol. Suholim hidmo in asenlul bunmo nenaq yuwub lehan Pol ayow Sailas inaq tuhuz negiy. 34 Huz negan mat na in Pol ayow Sailas inaq giwaqim giqad ago bitab lehim in didaq negan tineqiy. Neqsa mat na anad diq dimniyaq. Na ezaqgo in teq asenlul bunmo nenaqmo God anan helmo tihaqiyta na ago iyan.

35 Ari saw tihastitayan mataw marorta nagan in hurmey asor giqeman tuboliy. Bolim in bilaqiy, Ni mataw giger na gihasid in lehiy haqiy. 36 Haqan mat bit giqirqurayta wamuzaqta na in le Pol ago hib gamuk na tutim bilam, Mataw marorta na in ne giger gihasid lehgo tibilaqiy ham. Nazaq iyan ne bo gwahtiqeq gigem dimniysa lehiy ham. 37 Haqan Pol in mataw aseseqta na gigo gamuk amenin emim bilam, I giger gibin Rom-ub usaqta ham. Teq in wastitayimmo i hazizirib giqemim naga daqin i emta na in a hi hurit kemiy ham. Haiq ham. In on mataw gimeb i samanta ginol titayiy ham. Ginolim in i giwaqim giqad le tigiqirquriy ham. Ad muran in ulilemeqmo i giger giqemid lehgo bilaqay ye? ham. Hikidik ham. In gimo boleq i giwaqeq giqad le gwahtiqiy ham.

38 Haqan hurmey na mataw marorta gigo hib muleqim ta lehim in Pol aqez titutiy. Tutan mataw aseseqta na in Pol ayow Sailas inaq gibin Rom-ub usaqta na ago huritim in tirab yaqay. 39 Ad in bolim midemqanmo diq susumun negad in kiskismo gibilen yaqay, Ne uliq ka huloseq saw araqab lehiy haq yaqay. 40 Haqsa Pol ayow Sailas inaq in bit giqirqurayta na hulosim tugwahtiqiy. Gwahtiqim in aw anan Lidiya haqayta na ago bitab tilehiy. Lehim in gimaqbaban Yesus ago on matawta na gibiyad in gamuk dimunta gibilenad gigem zaway negad teq in gihulosad tilehiy.

Copyright information for `MLP