Acts 17

Tesalonaika mataw Pol ayow Sailas inaq ginolnan toniy

Ari Pol ayow Sailas inaq le uliq Amfipolis-ib gwahtiqim in uliq na hulosim le uliq Apoloniya-ib tugwahtiqiy. Gwahtiqim uliq na hulosim in le uliq Tesalonaika-ib tugwahtiqiy. Uliq nab Juda gigo bit humab wolayta araq turta. Sa Pol ago daq muzinim in bit humab wolayta nab leheq nenaq tuqosyaq. Juda gigo lotu akaman ezeqmanmo in nenaq osad in God ago marib gamuk amo amo giqisihunad teq in mataw na ginad buliygo tigibilenyaq. In God ago gamuk alulin bilaq sireqad mat anan Krais haqayta na in God-mo anad muzeq boleq santitiy soreq teq in moqeq ta eraqdaqta na ago in giqisihunyaq. Ad in gibilenyaq, Mat anan Yesus kawa ya anan ne gibilenaiqta naqmo in Krais haqyaq. In nazaq bilaqsa Juda on mataw nab osiyta na gilikmanib asor in ginad buliyim helmo haqad Pol ayow Sailas inaq gigo hib tuboliy. Sa Grik on mataw God diq anadin emad Juda gigo lotu adan muzin yaqayta na kabemmo teq on gibin inaqta kabemmo in giger na gigo hib tuboliymo.

Sa Juda mataw asor in on mataw kabemmo Pol ayow Sailas inaq gigo gamuk anan helmo haqsa gibiyad in gigem timeqniyyaq. Gigem meqniysa in le mataw asor maket-ib luw maleyanta luwayta na tigiwaqiy. Giwaqim gibilenan in lehim mataw kabemmo girom tonim gigem wazan eraqsa in gigem meqniysa hares haresmo ek toneq lehad teq in bab tiqemnan ton yaqay. Bab emnan tonad in mat araq anan Jeson haqayta ago bitab lehim in Pol ayow Sailas inaq giwaqeq asanib on mataw gimeb giqad gwahtiqgo tibilaq yaqay. Teq haiq. In bit nab lehim Pol ayow Sailas inaq a hi gibiyiy. Nazaq iyan in Jeson-mo teq Yesus ago on mataw asor nab osiyta na inaqmo giwazim uliq na ago mataw gibin inaqta gigerab giqad lehiy. Lehim giqeman tursa in lileyim bilaqiy, Mataw ka daq meqinta og saw bunmo eman gwahtiqaqta haqiy. An muran in uliq kab bolim tuqosay haqiy. Sa Jeson in gilowan tonad giwaqim giqad ago bitab lehim nenaq osaqta haqiy. Mataw ka gidauhan nenaq bunmo in Sisa ago maror gihar ugayta haqiy. Ad in bilaqay, King araq anan Yesus haqayta osaq haqayta haqiy. Mataw na nazaq haqsa on mataw biyahta nab turiyta na teq mataw aseseqta na in gamuk na huritim gigem meqniysa gamuk kabemmo tibilaq yaqay. Ad teq mataw aseseqta na in Jeson ago dauh nenaq gibilenan in mani emiy, in Pol ayow Sailas inaq anononmo giwamuzsa in daq araq hi emgo haqad. In mani eman teq mataw aseseqta na gihulosan tilehiy.

Pol ayow Sailas inaq uliq Beriya-ib kabiy emiy

10 Ari tarom nabmo Yesus ago on mataw uliq Tesalonaika-ibta na in Pol ayow Sailas inaq giqeman uliq Beriya-ib tilehiy. Lehim uliq nab gwahtiqim in le Juda gigo bit humab wolayta nab tugwahtiqiy. 11 Teq Juda mataw Beriya-ib osiyta na in mataw dimdimunta. In Juda mataw Tesalonaika-ibta na giquriyamim in Yesus awagamun huritnan diq ginad bilaqyaqta. Ginad bilaqsa kam bunmo in God ago mar ahol waq kemad giger na gigo gamuk tuqulum kem yaqay, Pol ayow Sailas inaq gamuk helta i gibilenay o haiq? haqad. 12 Nazaq iyan uliq nab Juda on mataw kabemmo helmo tihaqiy. Sa Grik on mataw gibin inaqta kabemmo helmo tihaqiymo.

13 An abeb Juda mataw uliq Tesalonaika-ibta na in Pol uliq Beriya-ib God ago gamuk bilaqaqta na ago tuhuritiy. Huritim in uliq nab bolim in gimo gigo uliqab daq emiyta nazaqmo in uliq Beriya-ib tiqemiymo. In on mataw kabemmo ginad walebolad giqutil wazan eraqsa in bab araq ayahta tiqemnan toniy. 14 Nazaq iyan Yesus ago on mataw uliq nabta na in hidmo Pol waqim eman lan ez ban tilah. Lehsa Sailas ayow Timoti inaq in Beriya-ib os tutiy. 15 Sa Beriya-ib mataw asor Pol waqim ad danib lehad in uliq Atens-ib tiqiyim teq in Pol hulosan ossa in muleqim giquliqab ta lehiy. Lehsa Pol in Sailas ayow Timoti inaq gimen nan emim mataw na gibilan, Ne muleqeq leheq giger na gibilenid in yaqgo hib hidmo boliy ham.

Pol uliq Atens-ib God ago gamuk on mataw gibilan

16 Ari Pol uliq Atens-ib mataw giger na gimen emad tuqos. Osad in uliq nab god katiyta gidulan kabemmo gibiyad anad ayahmo meqniyyaq. 17 Nazaq iyan in Juda gigo bit humab wolaytab le gwahtiqeq in Juda mataw teq Grik mataw God diq anadin emad Juda gigo lotu adan muzin yaqayta na nenaq gamuk tiqemyaq. Ad kam bunmo in maket-ib leheq on mataw nab osiyta na nenaq gamuk tiqemyaqmo. 18 Teq mataw suleq amo amo bilaqayta asor ginan Epikuriyan haqayta na teq asor ginan Stowik haqayta na in Pol inaq gamukib an tubay yaqay. An baysa asor bilaq yaqay, Mat gamuk haresmo bilaqaqta ka in naga gamukin diq bilaqaq? haq yaqay. Haqsa ta asor bilaq yaqay, In uliq asor gigo god ginan bilaqaq daqagya haq yaqay. Na ezaqgo Pol in Yesus awagamun teq mataw moqeq hodhodab eraq daqayta na ago gibilensa iyan in nazaq ginadnad em yaqay.

19 Ari mataw na Pol waqim inaq in gigo saw araq gamuk emayta anan Areopagus haqaytab tugwalehiy. Gwalehim in buloniy, Ni gamukag muturta on mataw gibilenaqta na i huritnan haqiy. 20 I ningo gamuk na huritan in lul araq diq iyaq haqiy. Nazaq iyan i gamuk na alulin hurit kemnan haqiy. 21 Na mataw uliq Atens-ibta na teq mataw uliq pesanmo osim Atens-ib bolim osayta na nenaq in bunmo gamuk muturta bilaqad huritad osnan ginad bilaq naqmo hiqiy yaqayta. In kabiy daq araq emgo ginad a hi emad in daq naqmo emad os yaqayta.

22 Ari Pol saw Areopagus-ib eraqim kaunsel gimeb turad in bilam, Ne mataw Atens-ibta ham ya ne gibiysa ne lotu ago daq bunmo emgo giwaz diq meqniyayta ham. 23 Ya ne gigo uliq ka aduganib luwad ne lotu emayta anaghan kabemmo gibiy ham. Gibiyad ya ban araq tamaz emgota ahol waymo ham. Ban nab gamuk kazaq mar tonan ussa ya ahol way ham. Gamuk na bilam, Ka in god i ago a hi huritauqta na ayon tamaz emgo abanan usaqta haqad in bilam ham. Ari ham God nawa ne ago a hi huritad ayon lotu samanta emayta na ham muran ya God na abin ne tigibilennan ham.

24 God na in kait og inaq teq nagah bunmo saw nagab giqusayta na giqamta ham. Heven-ib teq og kab inaqmo in Iyahta iyim osaqta ham. Nazaq iyan in lotu abitan mataw gibenab emayta na aduganib a hi osaqta ham. 25 Sa mataw gibenab in ulumsihad nagah osgo ug daqayta in nazaq a haiqta ham. Na ezaqgo in nagah araq ago siqim a hi iyaqta ham. Inmo mataw giqeman kayeqmo osayta teq in on mataw bunmo nagah osgo bunmo negaqta ham. 26 In mat amulikmo alulib on mataw en bunmo giqeman gwahtiqiyta ham. Teq in on mataw en bunmo gigo kam in os daqayta na teq in gigo og ayawalan usdaqta na in tuwastitay bugta ham. Wastitay bugan on mataw en amulik-mulikmo gwahtiqsa in giqeman in le og saw bunmo waqim tuqosay ham. 27 In anad mataw bunmo saw hikmizmuzeq inagunad teq tiqibiy daqay haqad in nazaqmo giqeman osayta ham. Teq in i gihulosim le pesanmo a hi osaqta ham. 28 In og saw bunmo osaqta ham. Inmo i giqeman i kayeqmo osauqta ham. Teq inmo i gilumsihsa i luwauqta ham. Ne gigo mataw bar emayta na in nazaqmo bilaqiyta ham. In bilaqiy, I bunmo inmo alulib gwahtiwta haqiy ham. 29 Ari ham i God ago onmin iyeq teq i ginad em hasuq ham. Mataw ginad emad gibenab nagah gidulan gol-ib teq silva-ib teq gigib giqemayta ham. Teq nagah na in God a haiq ham. I God ago onmin iyim i kayeqmo osauqta ham. Nazaq iyan i gimam God in kayeqmo osaqmo ham. In gig nog a haiq ham.

30 Kwaziqmo mataw God ago a hi hurit kemad in daq haresmo em yaqayta ham. Emsa God in gigo daq meqinta na amenin hidmo a hi emyaq ham. Ari muran teq God in on mataw uliq saw bunmo gamuk awaz meqinta tigibilenaq ham. In bilaqaq, Ne ginad buliyeq gigo daq teq ginad meqinta na gileh ugiy haqaq ham. 31 Na ezaqgo in teq hazizir ayahta emdaqta na akaman tibilaqan usaqta ham. Hazizir nab teq in daq titnonta amalib on mataw bunmo gigo daq tuqulum kemdaq ham. Teq in mat araq anan bilaqan osaqta naqmo hazizir akabiyan na tiqemdaq ham. Mat na moqan God hodhodab wazan ta eramta ham. Eraqan daq na amalib mat na in God ago hazizir wamuzdaqta amatin dimun diq tiqiy hasta na ago God in i bunmo tigiqisihunaqta ham.

32 Ari mataw nab osiyta na in mat moqim hodhodab ta eramta na ago huritim asor yuquwad Pol tibilawun yaqay. Sa asor bilaq yaqay, Kam araqab teq ni nagah ka ago bilaqsa i a ta huritamta haq yaqay. 33 Haqsa Pol gihulosim tilah. 34 Lehsa on mataw asor Pol inaq iyim ago gamuk anan helmo tihaqiy. Mataw na gigo araq anan Diyonisiyus haqayta. In kaunsel Areopagus-ibta na gigo araq. Teq aw araq anan Damaris haqayta in helmo hamtamo. Teq on mataw asor nenaqmo.

Copyright information for `MLP