Acts 18

Pol uliq Korin-ib kabiy am

Ari daq na abun ban Pol uliq Atens hulosim uliq Korin-ib tilah. Lehim uliq nab in Juda mat araq saw Pontus-ibta anan Akwila haqayta ahol tuwam. Mat na kwaziqmo ago saw Pontus hulosim le uliq Rom kantri Italiy-ibtab osyaqta. Osim ilatow nogmo in awe Prisila inaq kantri Italiy hulosim uliq Korin-ib boliyta. Na ezaqgo Rom gigo king anan Klodiyus haqayta na in Juda on mataw gimuzad ginan bilam, Juda on mataw bun diqmo i gigo uliq ayahta Rom huloseq saw araqab tileh bug daqay ham. Haqan Akwila awe Prisila inaq eraqim uliq Korin-ib bolim tuqosiy.

Ossa teq Pol in giger na gigo hib tubol.
Bolan Akwila awe inaq bit karuwsanibta akabiyan emad os yaqayta. Sa Pol kabiy naqmo emaqta amatin iyim in giger na nenaq tuqos. Osad lotu akamnib in Juda gigo bit humab wolaytab leheq Juda mataw teq Grik mataw nenaqmo Yesus anan tigibilenyaq, mataw na ginad buliyeq Yesus anan helmo haq daqay haqad.

Teq abeb Sailas ayow Timoti inaq saw Masedoniya hulosim Pol ago hib tigewoqiy. Gewoqan Pol bit akabiyan hulosad kam bunmo in God ago gamukmo mataw gibilenad tuqosyaq. In Juda mataw gamuk atoranmo gibileneq bilaqyaq, Yesus in Krais haqyaq. Haqsa Juda mataw na in Pol geg ugad tibilawun yaqay. In nazaq emsa Pol ago tubusan ulelan bit na arohrohun ogib woqsa gibilan, Ne moqeq hiqiy daqayta na in negmo gigo afaqan ham. Afaqan na ya iholib a hi usdaq ham. Muran ya on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo hib tilehnan ham. Haqad in humab wolayta abitan na hulosim le mat araq anan Titiyus Jastus haqayta na ago bitab tilah. Mat na God diq anadin emad abin iluwyaqta. Teq in ago bit Juda gigo bit humab wolayta na agerab turyaqta.

Ari Juda gigo mat ayahta bit humab wolayta wamuzaqta anan Krispus haqayta na in ago aw amun nenaq bunmo Iyahta anan helmo tihaqiy. Sa Korin on mataw kabemmo in nazaqmo Pol ago gamuk huritim helmo haqad yuw tuhuziymo.

Sa tarom araqab Pol osad nagah araq sen qwayim ahol waqayta nazaq nogta aholib gwahtiqsa in Iyahta ahol tuwam. Ahol waqsa Iyahta tubulon, Ni hi rab ham. Ni niqez hi mug netad yaqgo gamuk gibilenmo gibilen ham. 10 Ya ninaq ossa mat araq eraqeq a hi nimeqin tondaq ham. Yaqgo on mataw kabemmo uliq kab osayta ham. 11 Iyahta nazaq Pol bulonan in uliq Korin-ib ulig amulikmo teq kalam 6 nazaqmo tuqos. Osad in on mataw God ago gamuk asuleqin tigibilenyaq.

12 Ari abeb Rom in mat anan Galiyo haqayta na eman in saw nab gavman amebta iyim tuqos. Ossa kam nab Juda bunmo eraqim Pol gihar tuqug yaqay. Gihar ugad in Pol wazim ad hazizirib lehim tibilaqiy, Mat ka ago soysoy amalib on mataw gihureqsa in i gisesan gigo maror hulosad dante lul ta araq diqta amalib God ayon lotu emayta haqiy. 14 Haqan Pol ate akim gamuk amenin emdaiq haqsamo haiq. Galiyo era tigibilan, Ne Juda matawta ham ne huritiy ham. Mat ka in Rom gigo gunun araq itiyonid o in daq araq meqinta emid ari ya ne gigo gamuk na tuhurit nag ham. 15 Teq ne bolim gamuk amikmikta teq mataw giholnan teq negmo gigo gunun agamukan naqmo ago ne susumun yagay ham. O tob iyan ham. Negmo leheq gamuk na wastitayiy ham. Ya nagah naqanta agamukan huritnan ya hulos ham. 16 Haqad in mataw na hazizirib gimuzan tilehiy. 17 Lehsa mataw biyahta nab turiyta na bunmo eraqim Juda gigo mat ayahta bit humab wolayta wamuzaqta anan Sostenes haqay na wazim Galiyo anognib tuwoltitay yaqay. Woltitaysa teq haiq Galiyo daq na ago asit a hi bilam.

Pol muleqim uliq Antiyok saw Siriya-ibtab ta lah

18 Ari Pol uliq Korin-ib kam kabemmo a ta os. Osim abeb in Yesus ago dauh uliq nabta na gihulosim uliq Senkriya-ib tilah. Lehsa Prisila aduw Akwila inaq in Pol inaq tilehiymo. Lehim uliq Senkriya-ib Pol aqensan tuqurot. Na ezaqgo kwaziqmo in daq araq emgo haqad God inaq an adugan wazta iyan. An adugan wazim in aqensan a hi urotad luwsa le nagah na akaman tihiqiyan teq in aqensan tuqurot. Aqensan urotan teq in bunmo muy araqab gwalim saw Siriya-ib tilehiy. 19 Lehim uliq Efesus-ib tugwahtiqim Pol in Akwila awe Prisila inaq gihulosan nab ossa in amomo le Juda gigo bit humab wolaytab gwahtiqim nenaq gamuk tiqam. 20 Gamuk eman Juda mataw na Pol buloniy, I ni ninaq asit sisaq nog a ta osamta haqiy. Haqan Pol bilam, Haiq ham. Ya nenaq sisaqmo a hi osdaiq ham. 21 Haqad in gihulosadmo gibilan, Ne bo kab ta osiy ham. God anad bilaqid teq ya muleqeq ne gigo hib ta boldaiq ham. Haqad in muyib gwalim Efesus tuhulos. 22 Muy na le uliq Sisariya-ib woqan Pol muy hulosim le uliq Jerusalem-ub Yesus ago on matawta na tigibiy. Gibiyad in gihulosim uliq Antiyok-ib tuwolah. 23 Wolehim in Antiyok-ib sisaq nogmo tuqos. Osim teq in eraqim le disaipel saw giger Galesiya-ib teq Frigiya-ib osayta na gibiyim gibiyim tilehyaq. Lehad in gigem zaway tinegyaq.

Apolos uliq Efesus-ib mataw gamuk gibilenyaq

24 Ari Juda mat araq uliq Aleksandriya-ibta anan Apolos haqayta bolim uliq Efesus-ib osyaq. In mat araq gamuk anononmo bilaqaqta amatin iysa mataw in ago gamuk huritad gidek diq sirir yaqayta. Teq in God ago marib gamuk bunmo alulin anad tiqem hasta. 25 Anad em hasad in Iyahta ago dante muturta na ago hurit kemad in Iyahta muzgo agem awaz meqin diqta. Ad in on mataw Yesus awagamun gibilenad in Yesus daq amta na ago wastitayeqmo gibilenyaqta. Ta teq in Yesus abinib yuw huzgo a hi huritta. In Jon ago suleq naqmo huritim yuw huzta. 26 Mat na Juda gigo bit humab wolaytab leheq on mataw gamuk atoranmo gibilenad in a hi girabunyaqta. Sa Prisila aduw Akwila inaq in Apolos gamuk bilaqsa tuhuritiy. Huritim in giger Apolos waqim a le giholbin osad teq in God ago dante muturta na anan wastitayimmo tubulon sireqiy.

27 An abeb Apolos saw Akaya-ib lehgo anad tiqam. Anad emsa Yesus ago on mataw uliq Efesus-ibta na ginad tibilammo. Ginad bilaqsa in disaipel saw Akaya-ibta na gimen sansandek mar tonim kazaq bilaqiy, Ne Apolos wazinad waqeq inaq osiy haqiy. An Apolos le saw Akaya-ib gwahtiqim in on mataw God agem dimunta negan in Yesus anan helmo tihaqiyta na ayahmo tigilumsihyaq. 28 Gilumsihad in ulalabmo Juda mataw nenaq gamuk emad gigo gamuk bayan woqsa in amenin em yo hiqiy yaqay. Sa Apolos in God ago marib gamuk giqisihun naqmo hiqiyad gibilenyaq, Mat anan Krais haqayta na amatin Yesus-mo haqyaq.

Copyright information for `MLP