Acts 19

Pol uliq Efesus-ib God ago gamuk bilam

Ari Apolos uliq Korin-ib ossa kam nab Pol garan adugan saw agarahin inaqta na urotim bolim uliq Efesus-ib tugwahtim. Gwahtiqim nab in disaipel asor tigibiy. Gibiyad in tisusumun nag, Kwaziqmo ne Yesus anan helmo haqiyta kam nab ne God ago Bugaw Dimunta waqiy ye? ham. Haqan in bilaqiy, Haiq haqiy. I God ago Bugaw osaqta na akaziran asit i a hi huritta haqiy. Haqan Pol gibilan, Nazaq iyan ne naga suleqin muzinim yuw huziyta? ham. Haqan in bilaqiy, I Jon-mo ago suleq muzinim yuw huzta haqiy.

Haqan Pol bilam, Kwaziqmo Jon on mataw huz negad gibilenyaq, Ne ginad buliyeq gigo daq meqinta gileh ugsa teq ya ne yuwib huz negiq haqyaq ham. Ad ne mat ya igilehnib boldaqta na anan helmo haqiy haqyaq ham. Ari mat Jon agilehnib bolta na in Yesus-mo ham. Haqan mataw na gamuk na huritim in Iyahta Yesus ago suleq muzinim abinib yuw tuhuziy. Huzan Pol aben in giholib emim giwazsa God ago Bugaw Dimunta giholib tubol. Bolan uliq amo amo gigo nan mataw na ginadib bolsa in God ago nantut tibilaq yaqay. Teq mataw na bunmo ginulinqan in 12 nazaq.

Ari Pol uliq nab osad kalam ezeqmanmo aduganib in le Juda gigo bit humab wolayta nab gwahtiqeq in a hi rabad Yesus awagamun dimunta tigibilenyaq. Mataw na ginad buliyeq helmo haq daqay haqad in God ago maror asuleqin negad in nenaq gamuk atoranmo bilaqyaq. Teq mataw na gilikmanib asor in helmo haqnan gituw hiqiysa giqutil a hi ritenyaq. Ad in on mataw gimeb Iyahta ago dante muturta na anan meqin haq yaqay. Nazaq iyan Pol eraqim gihulosad in mataw disaipel tiqiyiyta naqmo giwaqim nenaq lehim mat araq anan Tiranus haqayta na ago suleq abitnib tilehiy. Lehim kam bunmo Pol in God ago gamuk atoranmo tigibilenyaq. 10 Ad in ulig gigermo nazaq emad tuqos. Nazaq iyan saw Esiya-ib on mataw bunmo Juda teq Grik inaqmo in Iyahta ago gamuk tuhuritiy.

Sikewa atatniz giwagamun

11 Ari Pol uliq nab ossa God in abenab daq azawayin inaqta lul araq diqta kazaq giqemyaq. 12 Mataw Pol ago tubusan adek amikmikta teq in ago tubusan bunta nagan in aholib emeq a luwyaqta na in giwaqeq a leheq mataw moqayta giholib tiqem yaqay. Emsa in gigo moq hiqiysa bugaw meqinta giholib usiyta na tituk yaqaymo.

13 Ari kam nab Juda asor saw haresmo luwad in on mataw gigo bugaw meqinta gimuzad anawun waq yaqayta. Teq mataw na gigo asor in bugaw meqinta muznan haqad in Iyahta Yesus anan biyad bilaq yaqay, I Yesus mat Pol abin bilaqaqta na abinib i atoranmo ne gibilenauq haq yaqay.

14 Sa Juda gigo mataw tamaz emayta gigo ayahta araq anan Sikewa haqayta na in atatniz 7 nazaqmo osiy. Osad in bugaw meqinta gimuzad daq nazaqmo em yaqayta. 15 Emad teq kam araqab in bugaw meqinta araq nazaq bulonan bugaw na amenin emim gibilan, Ya Yesus ago tuhurit ham. Teq ya Pol ago tuhuritmo ham. Ta teq negmo gingan didiq? ham. 16 Haqad mat aholib bugaw meqinta usaqta na eraqim sortukim mataw na gibunib gwalim ginol titayad gisan hiksoqorad gigo tubusan bul titayan hitiqmo bug. Hitiq bugan mataw 7 na in bit na hulosad ginedan woqsa gibe aholmo tukim tilehiy. 17 An uliq Efesus-ib on mataw bunmo daq na ago tuhuritiy, Juda teq Grik inaqmo. Huritim in rabad teq in Iyahta Yesus abin wazid tiqeraqyaq. 18 Sa on mataw Yesus anan helmo haqiyta na gilikmanib kabemmo bolim in gigo daq kwaziqmo in ulilemeq em yaqayta na ulum hasan gwahtiqsa in tibilaq bugiy. 19 Ad on mataw asor liqiy em yaqayta na in mataw bunmo gimeb in gigo liqiy agamukan mar toniyta na bulsireqim ginuwan faqab gwalim tuqoyyaq. Liqiy agamukan kabemmo faqab oyiyta na anawun in nulinan le 50,000 mani silva nazaqmo iy. 20 Sa Iyahta daq azawayin inaqta nazaq emsa in ago gamuk saw bunmo ayah iyad awaz meqin diq tiqiyyaq.

Efesus on mataw Pol nan ugiy

21 Daq nagan tihiqiyan abeb God ago Bugaw Dimunta in Pol anad wamuzsa Pol anad tiqam, Ya saw giger Masedoniya-ib teq Akaya-ib leheq teq ya Jerusalem-ub tilehdaiq ham. Ad in bilam, Ya Jerusalem-ub leheq teq ya le Rom ahol tuwaqdaiqmo ham. 22 Haqad in mataw in ulumsih yaqayta na gilikmanib mataw giger Timoti ayow Erastus inaq giwaqim giqeman saw Masedoniya-ib ameb tilehiy. Lehsa Pol amomo saw Esiya-ib asitmo a ta os.

23 Ossa kam nab uliq Efesus-ib mataw asor eraqim Iyahta ago dante muturta na geg ugad bab araq ayahta wazan tiqeram. 24 Teq daq na alulin in kazaq. Mat araq silva akabiyan emaqta anan Demitriyus haqayta uliq nab os. Osad in god katiyta araq awta anan Artemis haqayta na adulan amikmikta silva-ib giqemsa mataw giholyon zay yaqayta. Mat na silva akabiyan na emad in ago kabibiy mataw Artemis adulan giqem yaqayta na gimen mani ayahmo waqyaqta.

25 Ari kam araqab Demitriyus in ago kabibiy mataw na teq mataw ta asor kabiy naqanta emayta na girom tonim gibilan, Ya iyogniz ham ne tuhuritiy ham. I gigo naw dimunta kabiy kaqmo amalib gwahtiqaqta ham. 26 Teq mat anan Pol haqayta na in on mataw kabemmo gihureqan in ginad buliyim i gigo kabiy ka anan ginad a ta hi bilaqaq ham. Na ne ahol waqim ne tuhuritiyta ham. Teq mat na in uliq Efesus-mo gimen a hi amta ham. Haiq ham. In saw Esiya asor ayahmo nazaqmo gimen amtamo ham. In bilaqaq, God katiyta amo amo mataw gibenab emayta na in god diq a haiq haqaqta ham. 27 Ne ginad emiy ham. On mataw saw Esiya-ib teq og saw bunmo in Artemis abin wazinayta ham. Teq luweq in Pol ago gamuk na huriteq in i gigo mani akabiyan ka anan meqin haq daqay ham. Ad in ginad em daqay, I gigo god Artemis ago lotu abitan in nagah amikta haq daqay ham. Nazaq iyid luweq Artemis abin ayahta uliq saw bunmo usaqta na tihiqiydaq ham.

28 Haqan mataw na gamuk na huritim in gigem timeqniyaq. Gigem meqniysa in atoranmo lileyeq bilaq yaqay, Efesus gigo god Artemis in danmeb diq haq yaqay. 29 Haqsa on mataw bunmo huritad ginadnad emad in samanmo hares haresmo tiqek ton yaqay. Ek tonad in araqibmo eraqim sibim saw humab wolaytab tilehiy. Lehad in saw Masedoniya-ib mataw giger Gayus ayow Aristarkus inaq gihureqim nenaq leh toniymo. Mataw giger na Pol inaq luw yaqayta. 30 Sa Pol le on mataw biyahta na gibilengo bilaqan disaipel tuwasihiy. 31 Sa saw Esiya-ib mataw marorta asor uliq nab osiyta na in Pol ayognizta iyim in amen nan emim in ginad awaz meqin amalib bulonim bilaqiy, Pol haqiy ni le saw humab wolayta nab hi gwahtiq haqiy.

32 Sa on mataw biyahta na ginad agadan tiqiy bug. Mataw asor gamuk araq lileyeq bilaqsa ta asor in gamuk ta araq lileyeq bilaq yaqay. Na ezaqgo on mataw bolim humab woliyta na kabemmo in bab na alulin a hi huritiyta na ago iyan. 33 Teq Juda mataw in gigo mat araq anan Aleksanda haqayta na ulum hasim ad gwahtiqsa biyahta na ahol waqad ginad emiy, Mat kaqmo haqiy. Haqsa Aleksanda aben wazan tiqeram, in humab na alulin gibilen kemgo haqad. 34 Teq haiq. Mataw biyahta na Aleksanda ahol tuwaq hasan in Juda matmo iyan in giqez amulikmo iyim dedibmo a ta liley yaqay. I Efesus gigo god Artemis haq yaqay in danmeb diq haq yaqay. In nazaqmo lileyad ossa zeq adulan gigermo tihiqiy

35 Hiqiyan gavman gigo mar em araq Efesus-ib osta na in eraqim on mataw giqez wasihim teq gibilan, Ne mataw Efesus-ibta ham ne ginad emiy ham. Ayahta Artemis ago lotu abitan uliq Efesus-ib kab tursa ne wamuzayta na abin og saw bunmo ussa on mataw bunmo in ne gigo tuhuritiyta ham. Ad ne Artemis ago gig kaitab womta wamuzayta na ago in tuhuritiytamo ham. 36 Mat araq ne gibin na othasdaqta ago zaway haiq ham. Nazaq iyan ne giqez hiqiyiy ham. Ad ne hidmo daq araq emgo ne ginad hi emiy ham. 37 Mataw giger ne giqad boliyta ka in i gigo lotu abitnib nagah araq a hi rin toniy ham. Ad in i gigo god awta na a hi bilawuniymo ham. 38 Nazaq iyan Demitriyus ago kabibiy mataw nenaq in gigo gamuk inaq iyid ari i hazizir emauqta akamun inaq ham. Ad i gigo megistret osaymo ham. In daq dimunta muzinad in gigo afaqan haziziribmo teq wastitayiy ham. 39 Teq ne gigo gamuk ta asor ussun ari kaunsel humab wolayta akaman nab teq ne bilaqiy ham. 40 I afaqan araq ayahta tuwaqnan diq tonauq ham. Daq ka alulin haiqgam iyan luweq Rom huriteq bilaq daqay, Mataw ko ginadibmo bab wazan eramta haq daqay ham. Haqad in an wol ka ago susumun igid i gamuk araq bilaqamta haiq ham. 41 Mat na nazaq gibilenim hulosadmo in on mataw na gibilenan gibitab tilehiy.

Copyright information for `MLP