Acts 20

Pol saw Masedoniya-ib teq saw Grik-ib luw

Ari nan ayah eramta na le muleqim tuwoqan Pol disaipel gililewunan in bo humab tuwoliy. Humab wolan Pol gamuk dimunta gigem zaway neggo gibilenim giben wazad teq in tigihulos. Gihulosim in saw Masedoniya-ib tilah. In saw nab lehim luwad in Yesus ago on mataw gamuk dimdimunta kabemmo gigem zaway neggo gibilenim teq abeb in saw Grik-ib le tugwahtim. Gwahtiqim in saw nab kalam ezeqman nazaqmo tuqos. Osim in muleqeq uliq Jerusalem-ub ta lehnan haqad in muy waqeq saw Siriya-ib lehgo anad tiqam. Anad emsa Juda mataw asor in wol emgo an amugan wazsa Pol tuhurit. Huritim in anad buliyim in muleqeq saw Masedoniya agem siseyeq leheq teq in muy waqeq uliq Jerusalem-ub lehgo anad am. Teq mataw asor Pol inaq lehiyta na ginan kazaq: Pirus atatin Sopater mat uliq Beriya-ibta na, teq mataw giger uliq Tesalonaika-ibta Aristarkus ayow Sekundus inaq, teq Gayus uliq Derbe-ibta na, teq Timoti teq mataw giger saw Esiya-ibta Tikikus ayow Trofimus inaq in bunmo Pol inaq lehiyta. Mataw na ameb lehim uliq Trowas-ib i gimen emiy. Sa igmo osim Juda gigo lotu akaman bret yis haiqmo neqayta na le tihiqiyan teq i muyib gwalim uliq Filipay hulosim tileh. Lehad kam aweweqmo hiqiyan abaynaginta nab i le Trowas-ib tugwahtiw. Gwahtiqim uliq nab i kam 7 nazaqmo tuqos.

Osim Sande taromab i Krais ago on matawta nenaq bret orqayeq Iyahta anadin emad neqamta haqad humab tuwol. Humab wolim osad Pol in on mataw gamuk tigibilenyaq. Gamuk gibilenad in babeq lehdaqta iyan in gamuk hureqim a le tarom alihanibmo tiqiy. Sa i bit adugan ulilibtab humab wolta nab lam kabemmo oyyaq. Teq mat araq minminta anan Yutikus haqayta in tim bolaqta ago dan aqezab os. Ossa Pol gamuk ayahmo bilaqeq a lehyaq. Sa Yutikus ame rursa in usnan tonad osimmo tuqus lah. Us lehim in bit ago ategtegan ezeqmanta ulilibta nab us hilesim woqim le ogibmo tuwom. Woqan mataw hitiqim le tuwaziy. Wazan haiq in tumom. 10 Sa Pol ulilib osta tihitimmo. Hitiqim le amun na agerab ahol hulosan woqan in aynetim teq bilam, Ne ginadnad hi emiy ham. In awitan asanib kawa usaq ham. 11 Haqad in bit adugan ulilibta nab gwa ta lah. Gwalehim in bret orqayim mataw na nenaq Iyahta anadin emad tineqiy. Neqim hulosad in mataw nenaq gamuk sisaqmo bilaqad ossa le saw tihastitay. Saw hastitayan Pol eraqim tilah. 12 Lehsa mataw in mat minminta na kayeqmo ossa in waqim ad gigem ayahmo dimniysa ago bitab tilehiy.

Pol uliq Trowas hulosim uliq Miletus-ib lah

13 Ari Pol era i tigibilan, Ne muyib lehsa ya isenabmo Asos-ib tilehdaiq ham. Haqan in bilamta nazaqmo i tiqem. I ameb lehim muyib gwalim uliq Asos-ib tileh, i leheq Asos-ib Pol ahol waqeq teq i waqeq ad muyib leham haqad. 14 Lehim Asos-ib gwahtiqim ossa teq Pol bo i tigibiy. Sa i in waqim muyib inaq tileh, uliq Mitilin-ib. 15 Lehim i uliq na hulosim muyib lehad luwsa kam na tihiqiyan kam ta araq nab i le nud Kiyos agerab tugwahtiw. Gwahtiqim lehsa kam na tihiqiyan kam ta araq nab i le nud Samos agerab tiqiy. Iyim teq i nud Samos hulosim kam ta araq nab i le uliq Miletus-ib tuwow. 16 Ari Pol uliq Efesus uriyameq lehgo haqad in tanabmo anad tiqamta. Nazaq iyan in muyib lehad in uliq Efesus hulosim wolsireqimmo le uliq Miletus-ibmo womta. Na ezaqgo in hidmo leheq Jerusalem-ub lotu akaman ayahta anan Pentikos haqayta na ahol waqnan haqad in saw Esiya-ib kam asor hulosnan atuw hiqiy.

Pol uliq Efesus-ib Yesus ago on mataw gigo aseseqta na giben wazadmo in gihulosim lah

17 Ari i uliq Miletus-ib tugwahtiqim Pol nan eman uliq Efesus-ib tilah, Yesus ago on mataw gigo danmebta nagan bo in ahol waqgo haqad. 18 An mataw danmebta nagan bo Pol agerab tugwahtiqan teq in gibilenim kazaq bilam,

Iturimmo ya saw Esiya-ib gwahtiqim ne nenaq osad ezaq ya os luwyaiqta na negmo tuhuritiy ham.
19 Ya ihol abin wazid woqsa Iyahta ago kabiy emyaiqta ham. Emsa Juda mataw ya ilum waqad ibayid woqgo bilaqsa ya ihol afaqan diq iysa imeqil woqyaqta ham. 20 Teq ya ne gilumsihad Iyahta ago gamuk dimdimunta bunmo gibilennan a hi rabyaiqta ham. Ya ne gigo humabub osad teq ya ne gigo bit bitmo luwad ya suleq negyaiqta ham. 21 Ya Juda on mataw teq Grik on mataw nenaqmo gamuk atoranmo gibilenad bilaqyaiq, Ne gigo daq teq ginad meqinta gileh ugad ne gihol buliyeq God ago hib boliy haqyaiqta ham. Ad ne i gigo Iyahta Yesus anan helmo haqiy haqyaiqta ham. 22 Ari muran ne gidek emiy ham. God ago Bugaw Dimunta ya ibe yahsa ya Jerusalem-ub tilehaiq ham. Lehid teq nab naga daqin diq ya iholib gwahtiqdaqta na ya a hi hurit ham. 23 Teq uliq edob edob ya lehaiqta nab God ago Bugaw Dimunta in gamuk atoranmo kazaq ya ibilenaq ham. Mataw niqirqurad afaqan nig daqayta nawa ni nibaq tunim osay haqaqta ham.

24 Teq ya ihol eman danmeb a hi iyaq ham. Ya moqnan a hi rabaiqta ham. Haiq ham. Ya dan muzaiqta naqmo ya tumuzdaiq ham. Ya inad amulikmo usaqta na ya Iyahta Yesus kabiy yagta na tiqem bugnan haqaiq ham. Teq yaqgo kabiy na ya God agem dimunta on mataw negim in gimen dante amta naqmo ago ya bilaqad luwaiqta ham.

25 Ne huritiy ham. Kwaziqmo ya ne gilikmanib osad ya God ago maror agamukan gibilenyaiqta ham. An muran ya inad emaiq, Abeb ne ya inobun ahol a ta hi waq daqay haqaiq ham. 26 Nazaq iyan ya kawa ulalabmo ne tigibilen sireqaiq ham. Ne gilikmanib araq moqeq meqniy hasid na in yaqgo afaqan a hi iydaq ham. 27 Na ezaqgo ya God ago anad bunmo ne gibilenad ya rabim ihol a hi hureq has ham. 28 Negmo gihol asawan woltayad osiy ham. Ad ne gigo sipsip na ne giwamuz naqmo hiqiyiy ham. God ago Bugaw Dimunta ne giqeman ne mataw danmebta iyim ne gigo on mataw na giwamuzayta ham. Teq on mataw na God inmo atatin anedan amalib in gizayta ham. Nazaq iyan ne giwaz meqniyeq God ago on mataw Yesus ago nan huritayta na anononmo giwamuziy ham. 29 Ya inad kazaq emaiq ham. Ya ne gihuloseq lehsa abeb gaun kwasik meqin diqta ne giduganib tubol daqay ham. Boleq in ne gigo sipsip kabemmo gimeqin ton daqay ham. 30 Sa negmo giduganib mataw asor eraqeq gamuk katiyta tibilaq daqaymo ham. Ad in ne gilikmanib disaipel asor gihureqid in gimuzgo haqad gikat neg daqay ham. 31 Nazaq iyan kam bunmo ne gihol asawan woltayad osiy ham. Ulig ezeqman taromab zeqab inaqmo ya ne amulik-mulikmo gidek wazad osta ham. Ya imeqil woqsa suleq negyaiqta na ne anadin emiy ham.

32 Muran ya ne giqeman Iyahta abenab tuqosay ham. Teq God agem dimunta negaqta ago agamukan na in ne tigilumsihdaqmo ham. Gilumsihsa ne gamuk na muz bugad teq ne giwaz meqniyeq tuqos daqay ham. Ossa abeb God in ago on mataw tawonta na bunmo ago os dimunta negsa ne os dimunta na tuwaq daqaymo ham.

33 Ya ne gigo mat araq ago silva teq gol teq tubusan araq diq a hi utet ham. 34 Yaqmo ibenab kabiy awaz meqinta emad ya nagah ago siqim iyyaiqta na yaqmo iholyon zayyaiqta ham. Teq mataw ya nenaq bolta na yaqmo giwamuzyaiqtamo ham. Na ne tuhuritiy ham. 35 Ya kabiy bunmo tigiqisihunta ham. Nazaq iyan ne ya isen muzinad ne giholtuw bulad mataw gigo zaway haiqta na gilumsihiy ham. Ad ne Iyahta Yesus gamuk bilamta na anadin emiy ham. In bilam, Ni mat araq ulumsihad nagah ugeq teq ni ninad ayahmo dimniydaqta haqad in bilam ham. Ad ni ninad dimniydaqta na in mat ningo nagah waqim anad dimniyta na tuquriyamdaq haqad in bilam ham.

36 Ari Pol gamuk na emim tihiqiyan in abakbakan ulum laquwim turad teq in mataw aseseqta na nenaq God inaq gamuk tiqemiy. 37 Sa mataw na bunmo ayahmo tigaq yaqay. Ad in Pol wazim ay netad tiqilawun yaqay. 38 Teq Pol bilam, Ne ya inobun ahol a ta hi waq daqay hamta naqmo ago in gihol afaqan diq tiqiy yaqay. Gihol afaqan iysa in Pol ad muyib tilehiy.

Copyright information for `MLP