Acts 21

Pol muyib gwalim Jerusalem-ub lah

Ari i mataw na gihulosad muyib gwalan muy aben tuhulos ug. Hulos ugan i eraqad nud Kos-ib tileh. Lehim nab i usim eraqim nud ta araq anan Rodes haqaytab tileh. Lehim Rodes hulosad i uliq araq lanib usaqta anan Patara haqaytab tuwow. Woqim uliq nab i muy araq saw Fonisiya-ib lehgo emsa ahol waqad i muy nab gwalim tileh. Lehad nud Saiprus agerab iyim ahol waqad i ginasaran ban tuquriyam. Uriyamad le saw Siriya-ib gwahtiqad i uliq Tair-ibmo tuwow. Na ezaqgo in muyib es asor emid uliq nab tiqgo haqad. Sa i inaqmo hitiqim le disaipel ginagunim tigibiy. Gibiyad i kam 7 nazaqmo uliq nab tuqos. Ossa God ago Bugaw Dimunta disaipel na ginadib gamuk emsa in Pol kazaq bulon yaqay, Ni Jerusalem-ub hi leh haq yaqay. Sa i uliq nab osan kam lehgota na tugwahtiqan i uliq hulosad gisen dan tuqug. Ugim lehsa mataw na gigo aw amun nenaqmo in i giwaqim giqad uliq asan ban tilehiy. Lehim kamis aqurumnib i bunmo gibakbakan ulum laquwim turad God inaq gamuk tiqem. Emim hulosad i eraqim tursa in bo i giben wazad bilaqiy, Bo ta lehiyyo haqiy. Sa i nazaqmo in giben wazad bilaw, Bo kab ta osiyyo haw. Haqad i muyib gwalsa in giquliqab muleqim ta lehiy.

Uliq Sisariya-ib nantut araq anan Agabas haqayta na in Pol anan bilam

Ari i muyib gwalim uliq Tair hulosad le uliq Tolemes-ib tuwow. Woqim nab i le Krais ago on mataw asor gibiyad giben tuwaz. Giben wazim i nenaq kam amulikmo tuqos. Osim i Tolemes hulosad uliq Sisariya-ib tileh. Lehim i mat anan Filip haqayta na ago bitab tugwahtiw. Filip in mat araq Yesus awagamun dimunta on mataw gibilen kemyaqta amatin araq. Teq kwaziqmo in mataw 7 uliq Jerusalem-ub Aposel gilumsih yaqayta na gigo araq iyim osta. Ari i mat na ago bitab gwahtiqim inaq tuqos. Sa in amigniz aweweqmo mat a hi waqiyta na in gimam inaq bit nab os yaqayta. Osad teq in God ago nantut iyim ago gamuk bilaq yaqayta.

10 I uliq Sisariya-ib kam asor tuqosan teq God ago nantut anan Agabas haqayta na saw Judiya hulosim tigewom. 11 Gewoqim i gigerab bolim in Pol ahulib am huroran usta na waqim inmo ahol abensen irqurim bilam, God ago Bugaw kazaq bilaqaq ham. Juda mataw Jerusalem-ubta na in am ka anamren kazaq irqureq mataw en ta araq Juda a haiqta na tineg daqay haqaq ham.

12 Haqanmo i gamuk na huritim i teq on mataw uliq nabta na nenaq i bunmo ginad awaz meqin amalib Pol kazaq bulonyauq, Ni Jerusalem-ub hi gwaleh haqyauq. 13 Haqsa Pol amenin emim bilam, Nagaqgo ne gaqad ya iqutil eman tartaynan tonaq? ham. Juda mataw ya iqirqur daqayta na ago ya a hi rabaiq ham. Ya Jerusalem-ub lehid in ya inol emid moqdaiqta na ago ya a hi rabaiqmo ham. In nazaq ya itonsa Iyahta Yesus abin ayah iydaq ham. Nazaq iyan ya uliq Jerusalem-ub tilehgomo iyim osaiq ham. 14 In nazaq haqsa i anad buliyan yo hiqiyauq. Nazaq iyan i gamuk na hulosad bilaw, Naqmo Iyahta ago anad haw. In anad emaqta nazaqmo in emid tugwahtiqdaq haw.

Pol uliq Jerusalem-ub irquran ossa mataw amen hazizir emiy

Pol le uliq Jerusalem-ub gwahtim

15 Ari kam asor le tihiqiyan i gihol wastitayim uliq Sisariya hulosim Jerusalem-ub tugwalehad luw. 16 Luwsa Sisariya-ib disaipel asor i nenaq lehad in i giwaqim giqad nud Saiprus-ib mat araq anan Nason haqayta ago bitab tilehiy, i mat na inaq osgo haqad. Mat na kwaziqmo Yesus anan helmo tihamta. 17 Ari i mat na inaq osim teq i eraqim le uliq Jerusalem-ub tugwahtiw. Gwahtiqan i gimaqbaban Krais ago on matawta na in gigem dimunta igad in i giwazinim giqad in gigo bitab tilehiy.

18 Lehim usim era tarommo i Pol inaq Jems ahol waqnan tileh. Lehim i Yesus ago on mataw gigo aseseqta na in Jems inaq ossa i tigibiy. 19 Gibiyad Pol ago zeq dimun negad giben tuwaz. Giben wazim teq God in amalib on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo hib kabiy daq emyaqta na awagamun in tigibilenyaq.

Mataw aseseqta Pol Tempel-ib lehgo buloniy

20 Gibilenan mataw aseseqta na huritim God abin tiqiluw yaqay. Ad in Pol buloniy, I gimaqbab haqiy ni hurit haqiy. Juda gilikmanib on mataw kuluwmo diq Yesus anan helmo tihaqiyta haqiy. Ad in bunmo God ago maror Moses bilamta na adan muznan giwaz diq meqniyayta haqiy. 21 Teq mataw na ni nibin kazaq huritiyta haqiy. Ni bilaqaq, Juda mataw Yesus anan helmo haqad og saw haresmo mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gilikmanib osad in God ago maror Moses bilamta na gileh ugad anadin a ta hi em daqay haqaq haqiy. Ad ni bilaqaq, Juda mataw na in gisesan gigo daq bunmo a ta hi muzinad in gigo onmin gihol abatan asan a ta hi urot daqay haqaq haqiy. Mataw nazaq ni niwagamun huritiyta haqiy.

22 Teq i ezaq tonam? haqiy. Ni tubolta ka in nabag tuhurit bugiy haqiy. 23 Nazaq iyan i ni nibilenid ni kazaq em haqiy. I gigo hib mataw aweweqmo God inaq an amugan wazim in gihol udinim osayta haqiy. 24 Ni mataw na giwaqeq nenaq leheq in gihol wastitaygo adan bunmo ni nenaq em bug haqiy. Ad in giqensan urot daqayta na ago anawun ninmo zay neg haqiy. Nazaq ni emid teq mataw bunmo ginad tiqem daqay, Gamuk ni nibinib emiyta na alulin haiqta haq daqay haqiy. Ni God ago maror Moses bilamta na ago gunun muzinad ni maror na wazan a hi woqaqta haq daqay haqiy. 25 Ari on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo asor Yesus anan helmo haqiyta na i kwaziqmo an amugan wazim in gimen nan eman lehan i kazaq bilawta haqiy. Mataw god katiyta ayon tamaz emad karuw wol emiyta na in hi neqiy haw haqiy. Ad in ned hi neqad teq in karuw ginatguman huroran moqiyta na hi neqiymo haw haqiy. Teq in an haresmo hureqeq inaq hi usiy haw haqiy.

26 Mataw aseseqta na nazaq Pol bulonan Pol usim era mataw aweweq na giwaqim nenaq lehim in God ameb gihol abusirinan hiqiygo akabiyan tiqemim teq in Tempel-ib tilehiy. Lehim in gihol God ameb dimniy has daqayta na akaman kam gineh teq gwahtiqdaqta na ago in mataw tamaz emayta tigibileniy, kam 7 nazaq le tihiqiyid teq in bunmo ta boleq giholyon tamaz tiqem daqay haqad.

Juda mataw Pol Tempel-ib waziy

27 Ari gihol abusirinan hiqiy hasdaqta akaman 7 na le tihiqiynan tonsa Pol Tempel-ib tilah. Lehim luwsa Juda gisenlul ta asor saw Esiya-ib osim boliyta na in nab luwad Pol ahol tuwaqiy. Ahol waqad in on mataw nab luwiyta na bunmo gigem wazan eraqsa in Pol tuwaziy. 28 Wazad in atoranmo lileyim bilaqiy, Isrel matawta haqiy ne boleq i gilumsihiy haqiy. Mat kaway ka in i gigo dauh teq i gigo maror teq i gigo lotu abitan ka gibayid woqgo haqad in mataw uliq bunta gibilen bugaqta haqiy. Teq in daq naqmo amomo a hi emaqta haqiy. In Grik mataw asor giwaqim giqad Tempel-ib bolim in saw gununta ka eman anumlan inaq tiqiy haqiy. 29 Juda mataw na in tekomo Pol ayow mat araq anan Trofimus uliq Efesus-ibta na inaq uliq aduganib luwsa in gibiyiyta. Nazaq iyan abeb Pol le Tempel agelin aduganib luwsa in ahol waqad ginad emiy, Pol Efesus mat na waqim ad Tempel aduganib gwahtimta daqagya haqiy.

30 Mataw nazaq lileyeq bilaqsa Jerusalem-ub on mataw bunmo tiriteniy. Ad in bunmo sibim bo humab wolim in Pol wazim hureqim ad asan ban a lehim teq hidmo in Tempel agelin ago dan ez bunmo tuqot bugiy.

Rom gigo mataw bab emayta asor Pol waziy

31 Ari kam nab bab mataw gigo danmebta araq ago bab mataw 1,000 nenaq uliq Jerusalem-ub osiy. Ossa mataw biyahta na Pol wol emnan tonsa bab mat danmebta na gamuk kazaq hurit. Jerusalem mataw bunmo humab wolim gamuk haresmo bilaqad bab ayahta wazan tiqeraqaq haqiy. 32 Nazaq iyan hidmo in bab mataw gigo aseseqta in ahaqenibta na asor gigo bab mataw nenaqmo giwaqim in bunmo sibim mataw wagayta na gigerab tuwolehiy. Wolehan Juda in bab mat danmebta na ago mataw kabemmo nenaq bolsa gibiyad in Pol wol yaqayta na tuhulosiy. 33 Hulosan bab mat danmebta na bolim Pol tuwaz. Wazim in ago bab mataw gibilan, Sen giger waq a boleq amalib mat ka am waziy ham. Haqad in mataw nab turiyta na tisusumun nag, Ka nog? ham. In ezaq ton? ham. 34 Haqsa on mataw biyahta na gigo asor gamuk araq bilaqsa asor gamuk ta araq bilaq yaqay. In saw garak ayahmo emsa bab mat danmebta na in gamuk alulin huritgo eman haiq. Nazaq iyan in ago bab mataw gibilenan in Pol waqim ad in gigo bitab tilehiy. 35 A lehsa on mataw dauh biyahta na gimuzim lehad in atoranmo lileyim bilaq yaqay, Wol emid moqan haq yaqay. Haqsa bab mataw na Pol wazim ad lehim bit na ago kaban asenab gwahtiqsamo Juda mataw na Pol wol emgo giwaz meqin diq iysa iyan bab mataw na Pol sorim ad tugwalehiy.

Pol anad ezaq emad ago kabiy emyaqta na ago in Juda mataw gibilan

37 Bab mataw na Pol waqeq ad in gigo bit aduganib a lehgo haqsamo Pol in gigo mat danmebta na tubulon, Ya gamuk araq nibilennan ham. Haqan mat na bilam, Ni Grik nan bilaqaqta ye? ham. 38 Ya bilay ni Isip-ub mat ilatow gavman giqez othasad mataw tagumta 4,000 nazaq giqad saw amatawun haiqtab lahta naqmo hay ham. 39 Haqan Pol bilam, Ya Juda mat araq ham. Ya uliq Tarsus saw Silisiya-ibta ham. Yaqgo uliq na abin ayahta usaqta ham. Ni ya ihulosid ya on mataw ko gibilennan ham. 40 An bab mat danmebta na dimunmo haqan Pol nab kaban afaqinib turad in aben wazan eraqan on mataw giqez tihiqiyiy. Giqez hiqiyan in Hibru nanib gibilenim kazaq bilam,

Copyright information for `MLP