Acts 22

Ya imaqbaban teq ya imaman ham ne gidek emiy ham. Ya ne gigo gamuk amenin emeq ihol adanin tuqwaynan ham. Pol Hibru nanib gamuk emsa iyan mataw nab turiyta na gidek sirirsa in giqez hikidik iyim tok nemim turiy. Tursa Pol kazaq bilam,

Ya Juda mat araq ham. Ya inen uliq Tarsus saw Silisiya-ibtab iqamta ham. Teq ya uliq ayahta kabmo osim ayah iyta ham. Ad ya mat anan Gamaliyel haqayta na ago hib suleq emta ham. Mat naqmo i gisesan gigo maror asuleqin yagta ham. Nazaq iyan ya God aqez muzgo iwaz diq meqniyyaiq ham, muran ne emayta nazaq ham. Kwaziqmo mataw dante muturta kawa ya muzaiqta ka in muzinsa ya gimeqin tonad afaqan negsa in moq yaqayta ham. Mataw on inaqmo ya giqirqureq giqad le bit giqirquran osaytab giqemyaiqta ham. Tamaz mat danmebta na teq i gigo mataw marorta na bunmo in yaqgo tuhuritayta ham. Ne susumun negid in ya iwagamun nazaq diq ne tigibilen daqay ham. Mataw aseseqta naqmo in i gimaqbaban uliq Damaskus-ib osayta na gimen nan mar tonim yagan ya waqim ad Damaskus-ib tileh ham. Ya leheq on mataw dante muturta muzinayta na giwazeq giqirqureq giqad Jerusalem-ub ta bolid in gigo daq na amenin faq neg daqay haqad ya lehta ham.

Pol in Yesus anan helmo hamta na ananin tut

Ari ya Damaskus-ib lehad luwim zeq ayahtab 12 kilok nazaq ya uliq sinsin tiqiysamo saw anuwan araq ayahta kaitab hikliyanim hitiqim tiqililut yag ham. Sa ya ogib woqim usad mat araq aqez kazaq ibilensa ya hurit ham. Sol, Sol ham nagaqgo ni ya imeqin tonaq? haqad in bilam ham. Haqan ya amenin emim bilay, Iyahta hay ni nog? hay ham. An in ya ibilan, Ya Yesus Nasaret-ibta haqad in bilam ham. Mat ni meqin tonaqta naqmo haqad in bilam ham. Sa mataw ya nenaq lehta na in saw anuwan na ahol waqiy ham. Teq in mat aqez ya ibilanta na a hi huritiy ham.

10 An ya bilay, Iyahta hay, teq ya ezaq tondaiq? hay ham. An Iyahta ibilan, Ni eraqeq Damaskus-ib leh haqad in bilam ham. Uliq nab mat araq teq kabiy ya ninmen tuwastitayan usaqta na ago tinibilen bugdaq haqad in bilam ham. 11 Teq saw anuwan ayah diqta na ya ime ulumworan ya nagah araq ahol waqgo haiq ham. Nazaq iyan mataw ya nenaq lehta na in ya iben wazim iqad Damaskus-ib tilehiy ham.

12 Lehan Damaskus-ib Juda mat araq anan Ananayas haqayta nab os ham. In God anadin diq emad ago maror Moses bilamta na adan muz naqmo hiqiyaqta amatin araq ham. Teq uliq nab Juda on mataw bunmo in anan bilaqay, In mat dimunta haqayta ham. 13 Mat na ya igerab bolim turad ibilan, Ya imaqbab Sol ham ni nimeqnagin hastitayan haqad in bilam ham. Haqan muran diq nawaqmo ya ime tihastitayan ya mat na ahol tuway ham. 14 An in bilam, I gisesan gigo God in ni nilumim tiniwam haqad in bilam ham. Ni God-mo anad huritgo teq ni Mat Titnonta na ahol waqgo teq ni Mat na aqezab gamuk gwahtimta na huritgo haqad in tiniwam ham. 15 Mat Titnonta na in ni niqemid ni leheq nagah ni ahol tuwamta na teq gamuk ni tuhuritta na ni on mataw bunmo tigibilendaq haqad in bilam ham. 16 Ari ta nagaqgo ni nab osmo osaq? haqad in bilam ham. Ni eraqeq mat na nilumsihgo lilewunad anan biy haqad in bilam ham. Anan biyad yuw huzsa in ningo daq meqinta nagan gisuholid hiqiy bugan haqad in bilam ham.

God Pol eman in on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo hib lahta awagamun

17 Abeb ya Jerusalem-ub ta bolim Tempel-ib lehim God inaq gamuk emad tuqos ham. Nab osad ya nagah araq sen qwayim ahol waqayta nazaq nog ya ahol way ham. 18 Ahol waqsa Iyahta ya imeb turad in kazaq ibilan ham. Hidmo ni Jerusalem huloseq leh haqad in bilam ham. Ni ya iwagamun uliq ayahta kab bilaqsa mataw a hi hurit daqay haqad in bilam ham. 19 Haqan ya bilay, Iyahta hay haiqgam hay. Mataw kabta in yaqgo tuhurit kemiyta hay ham. Kwaziqmo ya Juda gigo bit humab wolaytab leheq ya on mataw ni ninan helmo haqayta na giqirqurad ginol titayyaiqta haqad ya bilay ham. 20 Teq ningo kabibiy mat Stiven ni nihol awagamun bilaqsa mataw wol eman moqsa kam nab yaqmo in gigerab turad ya inad diq dimniyta hay ham. Mataw Stiven wol emsa ya in gigo tubusan wamuzim turta haqad ya bilay ham. 21 Haqan in kazaq ya ibilan ham. Ni leh haqad in bilam ham. Ya niqemid ni on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan uliq pesantab osayta na gigo hib tilehdaq haqad in bilam ham.

Pol abin uliq Rom-ub usaqta na ago in bab mataw gibilan

22 Ari Juda mataw na Pol ago gamuk huritad ossa le in bilam, Iyahta ya iqeman ya on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo hib lehta haqan nabmo in gigem timeqniysa in atoranmo lileyim bilaqiy, Wol emid moqan haqiy. Mat nazaqta na in og kab kayeqmo ta hi osan haqiy. 23 In haresmo ek tonad in gigo tubusan asor hasim haresmo hunegad in honhon hiksoqorim hunegan gwalyaq. 24 Mataw biyahta na nazaq emsa bab mat danmebta na bilaqan in ago mataw Pol waqim ad in gigo bitab tilehiy. A lehan teq in ago mataw na gibilenim bilam, Ne Pol wolad susumun ugeq on mataw nagaqgo amalib ek tonayta na ago ne hurit kemiy ham. 25 Haqan bab mataw na Pol a lehim aben am wazim sorqenan tursa teq Pol in gigo mat ayahta araq nab turta na bulon, Mat abin uliq Rom-ub usaqta na ne kazaq hazizirib a hi emadmo tuwoltitay daqay ye? ham. Ne gigo maror nazaq bilamta ye? ham.

26 Haqan mat na Pol ago gamuk huritim in lehim bab mat danmebta na bulon, Ni nazaq hi em ham. Mat ko abin Rom-ub usaqta ham. 27 An bab mataw gigo danmebta na lehim Pol tisusumun ug, Ni ya ibilen kem ham. Helmo ni nibin Rom-ub usaqta ye? ham. An Pol bilam, Eqe ham. 28 An bab mat danmebta na bilam, Ya naw ayahmo hulosim ya ibin Rom-ub emta ham. An ta Pol bilam, Ya haiq ham. Ya inen iqeman ya ibin Rom-ub usaqta ham. 29 Pol nazaq haqanmo bab mataw in wolad susumun ug daqayta na rabunim le pesanmo turiy. Sa in gigo mat danmebta na tirabmo. Na ezaqgo in mat abin Rom-ub usaqta na samanta sen-ib irqurta na ago iyan.

Pol Juda gigo kaunsel ginognib turad gamuk bilam

30 Ari usim eraqim tarommo bab mat danmebta na in Pol naga daqin diq eman Juda mataw nan ugiyta na hurit kemnan haqad in Pol hulosan asanib gwahtim. Gwahtiqsa teq in mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq Juda gigo kaunsel ayahta na amatawun bunmo gimen nan eman in bo humab tuwoliy. Humab wolim ossa bab mat danmebta na in Pol waqim ad hitiqim eman kaunsel ginognib titur.

Copyright information for `MLP