aKisim Bek 22.28

Acts 23

Ari Pol Juda gigo kaunsel ayahta na gimeb turad in atoranmo gibiyad kazaq gibilan, Ya imaqbaban ham ya og kab osad ya God anad muz bugad osim bo muran kawa ya in anad tumuz tutaiq ham. Ya igem dimunmo diq ussa ya iholib daq araq meqinta a hi loyinaiq ham. In nazaq bilaqan tamaz mat danmebta anan Ananayas haqayta na in mataw Pol agerab turiyta na gibilan, Ne atenmos woliy ham. Haqanmo Pol bulon, God teq ninmo tininoldaq ham. Ni bilaqne bitgo kadug hiran adahuran tiqiyta na nog ham. Bit anamren kadug na balaw tonan hus diq iyan mataw ahol waqad anan bilaqay, Dimunta haqayta nazaq nog ni ham. Ni i gigo gunun itiyonim ya inolgo tibilaqaq ham. Ezaq teq ni hazizir ka ago gunun titnoneqmo muzinad yaqgo daq tuqulum kemdaq? ham.

An mataw Pol agerab turiyta na buloniy, Ni God ago tamaz mat danmebta na nazaq bilawunaq e? haqiy. An Pol bilam, Ya imaqbaban ham mat ko in tamaz mat danmebta na ya a hi hurit ham. Ya huritta iyeq ya nazaq a hi bulon nag ham. Na ezaqgo God ago mar bilam,

Ningo mat marorta anan meqin hi bilaq haqad in bilam ham. a 
Ari mataw dauh gigermo humab nab osiy. Dauh araq in Sadyusi teq araq na in Farisi. Na ago Pol tuhurit. Nazaq iyan in Juda gigo kaunsel ayahta nab turad in lileyim bilam, Ya imaqbaban ham ya Farisi araq ham. Teq ya imaman in Farisi-mo ham. Ya inad emaiq, Hel diqtaqmo mataw moqeq teq in hodhodab tiqeraq daqayta haqaiq ham. Ya gamuk amulik naqmo waz naqmo hiqiysa iyan muran in hazizir kab ya tiqiqemay ham.

Pol nazaq bilaqanmo an mug araq ayahta Farisi teq Sadyusi gilikmanib tiqeram. Eraqan mataw na gihol huseran dauh gigermo tiqiyiy. Na ezaqgo Sadyusi ginad kazaq emayta. Mataw tumoqiyta na hodhodab a ta hi eraq daqay haqayta. Teq angelo haiqgam haqayta. Teq bugaw haiqmo haqayta. Ari Farisi in nagah nagan bunmo ginan helmo haqayta. Nazaq iyan kaunsel bunmo era haresmo tiqek ton yaqay. Sa Farisi gigo asor ginan mataw Moses ago gunun hurit kemiyta haqay na in eraqim gamuk atoranmo kazaq bilaqiy, I mat ko ahol waqan in gunun araq a hi itiyon haqiy. Luweq angelo araq o bugaw araq in mat ko bulonta daqag iydaq haqiy. 10 Haqsa bab ayah diqmo in gilikmanib tugwahtiqnan tonsa bab mat danmebta na tirab, luweq dauh giger na Pol kozaq kazaq wazeq hureq ugad aliqabmo bultayid in tumoqdaq haqad. Nazaq iyan in ago bab mataw gibilenim bilam, Ne woleheq mataw na ginolad gibenab Pol waqeq ne gigo bitab a lehiy ham.

11 Ari kam nab taromab Iyahta bo Pol agerab gwahtiqim turad bulon, Ni niwaz meqniyeq tur ham. Ni yaqgo gamuk kab uliq Jerusalem-ub atoranmo bilamta kazaqmo ni Rom-ub leheq yaqgo gamuk tibilaqdaqmo ham.

Juda mataw asor Pol wol emgo an amugan waziy

12 Ari saw tihastitayan Juda mataw asor ulilemim osad an adugan wazim bilaqiy, I didaq hi neqad yuw hi uluwuq haqiy. I nazaq gihol udinad le i Pol wol emuq haqiy. Hel diqtaqmo haqiy. Pol kayeqmo ossa i didaq a hi neqad yuw a hi uluwam haqiy. Ari i gigo araq gamuk ka itiyonid Mat Iyah in wol eman haqiy. 13 Mataw ulilemim an adugan waziyta na in kabemmo diq ginulinqan 40 uriyamiyta. 14 In an adugan tuwazim teq in tamaz mataw aseseqta giyogniz Juda gigo mataw marorta nenaq gigo hib lehim bilaqiy, I Mat Iyah ameb an adugan atoran diqmo wazim bilaw, Hel diqtaqmo i Pol tuwol emam hawta haqiy. I Pol a hi wol emad i nagah araq diq giteb emeq a hi neqam haw haqiy. I gamuk ka itiyonid Mat Iyah i ginol eman haw haqiy. 15 Nazaq iyan ne teq Juda gigo kaunsel ayahta na amatawun bunmo nenaq gamuk emid bab mat danmebta na amen lehan haqiy. Lehid ne buloniy, I Pol ago gamuk alulin tuhuritnan haqad ne buloniy haqiy. Ne nazaq bulonid in Pol emid ne gigo hib hitiqan haqiy. I gihol asawan tuwastitay haqiy. Pol bo ne gigo hib a hi gwahtiqsamo i tuwol emam haqiy.

16 Ari mataw na nazaq danib ulilemeq tureq Pol bolsa in wol emgo an adugan waziyta na ago Pol awaw matta araq tuhurit. Huritim in le bab mataw gigo bitab gwahtiqim Pol tubulon. 17 Bulonan Pol in bab mataw gigo mat ayahta araq bulonan bolan in bulon, Amun minminta ka waqeq inaq ne gigo mat danmebta na ago hib hidmo a leh ham. In gamuk ulilemabta araq bulondaqta a bol ham. 18 Haqan mat na amun waqim ad ago danmebta ago hib tilah. A lehim in bulon, Mat irquran osaqta anan Pol haqay na in ya ibilenan ya amun minminta ka waqim ningo hib a bol ham. In ago gamuk ulilemabta araq nibilengo iyan ham.

19 An bab mat danmebta na amun aben wazim ad adek ban a lehim in gimo giger osad teq in tisusumun ug, Ni ya naga gamukin diq ibilennan bol? ham. 20 Haqan amun minminta na bilam, Juda mataw an amugan tuwazim in ni susumun nigid ni babeq Pol emid Juda gigo kaunsel ayahta na gigo hib gehitiqdaq haqad in bilaqiy ham. In katiyeq nibilen daqay, I Pol ago gamuk alulin hurit kemnan haq daqay ham. 21 Teq ni in gigo gamuk na hi muzin ham. Na ezaqgo in gigo hib mataw asor gidauhan 40 nazaq bilaqiy, Hel diqtaqmo i yuw didaq udineq luweq i Pol tuwol emam haqad in bilaqiy ham. I gigo araq gamuk ka itiyonid Mat Iyah in wol eman haqad in bilaqiy ham. In gihol asawan tuwastitayim ni eqe nemdaq naqmo in amen emad osay ham. 22 Amun na ago gamuk tihiqiyan bab mat danmebta na eman lehsa adek wazim bulon, Gamuk kawa ni ya ibilanta ka ni mat araq hikidik bulon ham.

Bab mat danmebta na Pol eman gavman amebta Feliks ago hib lah

23 Ari bab mat danmebta na in mataw bab emayta gigo aseseqta giger gililewunan bolan in gibilan, Ne leheq bab mataw 200 nazaq giwaqad ne mataw hos-ib luwayta 70 nazaq giwaqiymo ham. Teq mataw em wazayta 200 nazaq ne giwaq toniymo ham. Giwaqeq ne uliq Sisariya-ib lehgo gihol wastitayeq osiy ham. Oseq teq taromab 9 kilok nazaq ne tileh daqay ham. 24 Teq ne Pol ayon hos araq in amalib oseq lehdaqta na ne waqeq inaq lehiy ham. Ad ne mat na anononmo wamuzeq gavman amebta Feliks ago hib a lehiy ham. 25 Haqad in mataw na gibilenim hulosad in sansandek araq kazaq mar ton.

26 
  • Yaqmo Klodiyus Lisiyas ham. Ya gamuk ka mar tonan gavman amebta mat ayah Feliks ningo hib lehaq ham. Zeq dimun ham.
27 Juda mataw mat ka wazim tuwol emnan tonsa yaqgo mataw nenaq lehim gibenab waw ham. Mat ka abin Rom-ub usaqta na ago ya huritta iyim ya ulumsih ham. 28 
  • Teq ya gamuk alulin in ugiyta na hurit kemnan haqad ya waqim ad Juda gigo kaunsel ayahta na gigo hib hitiy ham.
29 Hitiqim ya in gigo gamuk huritim teq inad tiqem ham. In gimo gigo maror agamukan naqmo amalib in mat ka nan ugayta ham. Mat ka daq araq meqinta i wol emamta o i irquramta na haiq ham. 30 
  • Teq Juda mataw asor ulilemim an adugan wazim in mat ka wol emgo bilaqiyta na ago ya huritim hidmo ya mat ka ningo hib eman lehaq ham. Ad ya mataw nan ugayta na tigibilen ham. Mat ka ezaq tonan in nan ugayta na in gimo leheq ni ninognib bilaqsa ni huritdaq haqad ya gibilen ham. Nawaqmo ham.
31 An teq mataw bab emayta na in gigo danmebta na aqez muzinim taromab in Pol waqim ad uliq Antipatris-ib tilehiy. 32 A lehim saw tihastitayan teq bab mataw gisenab boliyta na bunmo muleqim in gigo bitab ta lehiy. Lehsa mataw hos-ib luwayta naqmo in Pol waqim ad uliq Sisariya-ib tilehiy. 33 In le Sisariya-ib tugwahtiqim in sansandek na gavman gigo amebta na ugad teq in Pol a bolim anognib eman titur. 34 Tursa gavman amebta na sansandekib gamuk bunmo ahol tuwaq bugim teq in Pol tisusumun ug, Ni saw edobta? ham. An Pol bilam, Ya saw Silisiya-ibta ham. 35 Haqan gavman amebta na bilam, Ari ham mataw ni nimalib nan emayta na in bo gwahtiqid nab teq ya ningo hazizir tuhuritdaiq ham. Haqad in bilam, Gavman gigo bit Herot wazan eramta nab ne Pol emid osan ham.

Copyright information for `MLP