Acts 24

Juda gigo mataw aseseqta na Pol hazizirib nan ugiy

Abeb kam abaynagin le tihiqiyan tamaz mat danmebta Ananayas in Juda gigo mataw marorta asor teq Juda mat araq Rom gigo maror hurit kamta anan Tertulus haqayta na giwaqim nenaq uliq Sisariya-ib tihitiqiy. Hitiqim in gamuk Pol hazizirib uggo boliyta na gavman amebta

na bulonsa in tuhurit.
Huritim in Pol lilewunan bolan Tertulus eraqim Pol amalib nan tiqemyaq. Ad in bilam, Mat ayah Feliks ham, ni i Juda on mataw gilumsihsa i wastitayimmo afaqan haiqmo osauqta ham. An wol nagah na haiq ham. Ningo ninad dimunta na amalib ni nagah kwaziqmo i gimeqin tonyaqta na wastitayan i gigo os tidimniy ham. Og saw bunmo ningo kabiy daq bunmo dimun diq iysa i ahol waqad i gigem dimdikan iysa esey diq nigauq ham.

Luweq ya gamuk sisaqmo hureqsa ni nituw tihiqiydaq ham. Nazaq iyan ya tisusumun nigaiq ham. Ni nigem dimunta igad i gigo gamuk asimqanta ka i bilaqsa ni hurit ham. I mat ka ahol waqan in daq meqinta kabemmo emaqta ham. Uliq bunmo Juda osayta nab in an mug teq an wol ayahmo eman Juda gilikmanib gwahtiqaqta ham. Teq in mataw lotu katiyta emayta ginan Nazarin
24.5Gamuk Nazarin ka alulin in kazaq. On mataw na in Yesus muzad inaq luw yaqayta iyan in Yesus ago uliq Nasaret abinib ginan nazaq biy yaqayta.
haqayta na gigo mat amebta araq ham.
Teq naqmo amomo a haiq ham. Mat ka Tempel ago gunun araq ayahta bay tuwaqnan diq ton ham. In nazaq emnan tonsa i tuwaz ham. An muran ninmo nagah ka bunmo ago ni mat ka susumun ugeq teq i hazizirib emauqta ka alulin ni inmo aqezab tuhuritdaq ham. Haqan Juda mataw nab osiyta na in Tertulus ulumsihnan haqad era Pol amalib nan emad bilaq yaqay, Gamuk Tertulus bilamta na bunmo in heltaqmo haq yaqay.

Pol in Feliks gamuk bulon

10 Ari gavman amebta na Pol ahol waqad afaqin ugan in eraqim Juda mataw na gigo gamuk amenin emim tibilam, Mat ayah ham ulig kabemmo ni Juda on mataw gigo megistret iyim tuqos ham. Nazaq iyan ya inad dimniysa mataw ko gigo gamuk amenin emad ihol adanin tuqwaynan ham. 11 Ilatow kam 12 nagzaq ya Jerusalem-ub lotu emnan tileh ham. Lehim Tempel-ib teq bit humab wolayta nagab teq uliq aduganib ya mat araq inaq an mugsa in a hikidik ibiyiy ham. Ad ya on mataw gigem wazan eraqsa in bab emiyta na haiqmo ham. Ni mataw ko susumun negid teq gamuk kawa ya bilaqaiqta ka in gimo teq tinibilen daqay ham. 13 Gamuk nawa in amalib ya iwaqim hazizirib iqemayta na in alulin haiq ham. Mataw ko gamuk araq alulin helta ni ninad em hasdaqta na emid a hi gwahtiqdaq ham.

14 Ari in gamuk helta amulikmo ya inan bilaqiyta na in kazaq ham. Helmo ya dante muturta in anan lotu katiyta haqayta na ya muzaiqta ham. Ya dante na muzad ya i gisesan gigo God ayon kabiy emaiqta ham. Ad God ago maror Moses bilamta na teq God ago nantut gamuk mar toniyta na agamukan bunmo ya anan helmo haqaiqta ham. 15 Ad God in mataw dimdimunta teq meqmeqinta nenaqmo giwazid hodhodab eraq daqayta na ya anan helmo diq haqad amen emaiqta ham. Mataw nan yagayta ko in nazaqmo gamuk nawa ya bilayta na bunmo anan helmo haqad in waz naqmo hiqiyaytamo ham. 16 Nazaq iyan God ameb teq on mataw gimeb ya igem dimunmo iysa iholib daq araq ananin waqdaiqta na ya a hi loyinaiq ham.

17 Ari ya uliq-uliqgo luwsa ulig asor le tihiqiy ham. Hiqiyan abeb ya muleqim Jerusalem-ub ta leh ham. Yaqgo dauh asor ginaghan haiqta nagan gimen mani a bolta na ya negad teq ya God ayon tamaz emnan haqad ya lehta ham. 18 Ya nazaq emad luwim teq ya Tempel-ib lehnan haqad God ameb ya ihol abusirinan hiqiygo akabiyan tiqem ham. Emim ya ihol God ameb tidimniyan teq ya Tempel agelin aduganib gwahtiqim luwsa in ya ibiyiy ham. Kam nab ya mataw biyahta nenaq a hi luwad ya saw garak araq a hi em ham. 19 Teq Juda mataw asor saw Esiya-ibta in osiy ham. Mataw na gigo gamukag ussun in boleq kab ni ninognibmo nan yag nagiy ham. 20 Haiq iyan ari mataw kowa turayta ko in gimo teq bilaqiy ham. Ya Juda gigo kaunsel ayahta na gimeb tursa in naga daqin meqinta ya iholib ahol waqiyta na in gimo bilaqsa ni hurit ham. 21 Nabag ya in gigo kaunsel gimeb turad lileyim bilay, Mataw moqeq teq in hodhodab tiqeraq daqay hayta naqmo ago muran in hazizir kab ya imalib nan tiqemay-ya ham.

22 Ari Feliks in Krais ago dante muturta na ago tuhurit kamta. Nazaq iyan in Juda mataw na gibilan, Ne ya imen asitmo ta emiysa ham. Abeb bab mat danmebta Lisiyas hitiqid teq ya nenaq afaqan ka tuwastitayam ham. 23 Ad in mataw bab emayta gigo mat ayahta araq nab turta na bulon, Ni Pol a leheq bit giqirquran osaytab emid osan ham. Teq ni hi irqur ham. In samanmo ossa ayogniz nagah a bo ugsa ni hi gimuz ham.

Feliks Pol hulosan in ulig giger irquran os

24 Ari kam asor le tihiqiyan Feliks awe Drusila inaq tuboliy. Aw na in Juda awta araq. Teq in giger bolim Feliks in Pol lilewunan bolan in ago gamuk asor huritad osiy. Ossa Pol in Krais Yesus anan helmo haq ago adan tigibilenyaq. 25 Ad in God ameb daq titnonta em ago adan teq gihol wamuz ago adan teq abeb God on mataw bunmo hazizirib giqemdaqta na ago agamukan gibilensa in tuhuritiymo. Huritad Feliks tirabyaq. Rabad in bilam, Dimunmo tiqiy ham. Ni leh ham. Abeb ya kam inaq iyeq teq ya a ta nililewundaiq ham. 26 Teq Feliks anad araq ustamo. In anad emyaq, Pol mani araq yagid teq ya hulosid lehdaq haqyaq. Nazaq iyan sirisirimo in Pol bulonid bolid in inaq gamuk emyaqta.

27 Teq haiq. Ulig giger le tihiqiyan Porsiyus Festus bolim Feliks ago ban tuwam. Waqan Feliks uliq na hulosim lehad in Juda mataw ginad dimniyan haqad Pol hulosan bit giqirquran osaytab nab tuqos tut.

Copyright information for `MLP