Acts 25

Pol bilam, Sisa-mo yaqgo hazizir huritdaq ham

Ari Festus bolim saw Judiya-ib Rom gigo gavman amebta tiqiyim in kam ezeqman nazaq osim teq in uliq Sisariya hulosim Jerusalem-ub tugwalah. Gwalehan mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq Juda gigo mataw marorta asor bolim Pol agilehunan Festus tubulon yaqay. Bulonad in Festus kat ugim abe yahad bilaq yaqay, Ni i gilumsiheq mat na ayon nantut em lehid in kab Jerusalem-ub boleq hazizirib turan haq yaqay. Na in danib ulilemeq oseq Pol tuwol emnan haqad in Festus nazaq buloniyta. In nazaq haqan Festus amenin emim bilam, Pol Sisariya-ib irquran osaq ham. Teq ya Sisariya-ib lehdaiqta akamun sinsin tiqiyaq ham. Nazaq iyan ne gigo mataw aseseqta na bolid ya nenaq tuwoleham ham. Woleheq mat na aholib daq meqinta usid teq in hazizirib tiqem daqay ham.

Haqad Festus in nenaq kam 8 o 10 nazaq nab a ta osim teq in Sisariya-ib tuwolah. Wolehim kam ta araq nab tarommo in ago ban in mataw gigo gamuk huritad ulum kemaqta nab in tuqos wom. Os woqim osad in Pol waq a bolgo bilam. An Pol tubolan ari Juda mataw Jerusalem hulosim gewoqiyta na in Pol agerab diq turad gamuk afaqan meqin diqta amalib tiqem yaqay. Ta teq in gigo gamuk na alulin haiq iyyaq. Sa Pol inmo ahol adanin qwayim tibilam, Ya daq araq meqinta a hi em ham. Ya Juda gigo maror aduganib gunun araq a hi itiyonta teq ya Tempel a hi meqin tonmo ham. Ad ya Sisa aqez a hi othasmo ham.

Haqan Festus in Juda mataw aseseqta na gilumsihid in ginad dimniy daqay haqad in Pol tubulon, Ni Jerusalem-ub gwalehid ya ningo hazizir huritgo ni ninad bilaqaq e? ham. 10 Haqan Pol bilam, Ya ningo hazizir em abanab kab turad ya Sisa-mo ago maror ahaqenib turaiqta ham. Na in dimunmo ham. Gavman teq yaqgo hazizir huritad ulum kemdaqta ham. Ya Juda gigo hib daq araq meqinta a hi em ham. Na ni tuhurit kam ham. 11 Ari gavman anadib ya daq araq meqinta moqdaiqta emsun na dimunmo ham. Ya tumoqdaiq ham. Teq Juda mataw ko gigo gamuk ya imalib emayta ko in alulin haiqgam iyan ni ya iwaqeq in gibenab a hikidik iqemdaq ham. Ya Sisa-mo ago hib lehnan ham. Sisa-mo yaqgo hazizir ka huritdaq haqaiq ham. 12 Pol nazaq haqan Festus in ago mataw ginad awaz meqinta ugayta na nenaq an bulonim an amugan tuwazim teq in Pol bulon, Ari ham ni Sisa ago hib lehnan bilaqan ya niqemid ni Sisa-mo ago hib tilehdaq ham.

King Agripa Pol ago gamuk asor huritnan bilam

13 Ari kam asor le tihiqiyan king Agripa ahiy Bernaisi inaq in Festus wazineq aben waznan haqad Sisariya-ib tuboliy. 14 Bolim in giger Sisariya-ib kam kabemmo tuqosiy. Ossa kam araqab Festus in king Agripa Pol anan tubulon. Bulonim in bilam, Kwaziqmo Feliks mat araq wazim bit giqirquran osayta kab eman osta ham. Ossa Feliks tilehad in mat na hulosan in nab tuqos tutaq ham. 15 Sa ya Jerusalem-ub ossa Juda gigo mataw marorta na teq mataw tamaz emayta gigo aseseqta na nenaq in yaqgo hib bolim mat na awagamun ibileniyta ham. Ad ya mat na ayon bilaqid in moqan haqad in susumun yagiy ham. 16 Teq ya in gigo gamuk amenin emim kazaq gibilen ham. I Rom gigo daq nazaq a hi usaqta hay ham. I mat araq afaqan samanta a hi ugauqta hay ham. Mat nan ugayta na in ago bab nenaq hazizirib turad an anobun ahol waqad teq mat na in ago bab gigo gamuk amenin emaqta hay ham. Eman teq i in ago daq ulum kemim amenin ugauqta hay ham. Nazaq iyan ya ne ginad muzad mat na ayon bilaqid in a hi wol em daqay hay ham.

17 Ya nazaq gibilenan Juda mataw na kabmo tigewoqiy ham. Gewoqim humab tuwolim ossa ya agudan a hi em ham. Usim era tarommo ya le hazizir emayta abanab os woqim osad teq ya mat na waq a bolgo bilay ham. 18 An mat na bolan in ababun eraqim turad nan kabemmo amalib emiy ham. Ya inad emyaiq, Mat na daq araq meqin diq amta daqag haqyaiq ham. Teq haiq ham. Juda mataw na in mat na aholib daq araq meqinta anan a hi bilaqiy ham. 19 Naqmo in gigo lotu ago in bilaqad teq in mat araq tumomta anan Yesus haqayta na anan an mug yaqay ham. Pol mat na anan bilaqaq, In kayeqmo osaq haqaqta ham. 20 Sa ya in gigo gamuk wastitaygo inadnad eman haiq ya Pol susumun ugim bilay, Ni Jerusalem-ub gwaleheq hazizirib turnan ninad bilaqaq e? hay ham. 21 An Pol bilam, Ya bit giqirquran osayta kab osad ya Sisa-mo amen emdaiq haqad in bilam ham. Sisa teq ya iholib afaqan ka tuwastitaydaq haqad in bilam ham. Nazaq iyan ya bilay, In bit giqirquran osayta nab ossa le ya emid Sisa ago hib lehgo akaman gwahtiqan hay ham. 22 An Agripa in Festus bulon, Ya inaqmo mat na ago gamuk asor hurit nagta ham. Haqan Festus bilam, Babeq teq ni tuhuritdaq ham.

23 Nazaq iyan in usim eraqim tarommo Agripa ahiy Bernaisi inaq in gigo balaw dimdimunta wazim teq in bo bit adugan hazizir emayta nab tugwahtiqiy. Teq bab mataw gigo gifaqin danmebta na asor teq uliq na ago mataw marorta na inaqmo in humab nab tuboliymo. Bolan Festus bilaqan in Pol waqim a boliy. 24 A bolan Festus in king Agripa bulon, King Agripa ham teq ne mataw aseseqta bunmo ham ne mat ka ahol waqiy ham. Uliq Jerusalem-ub teq uliq kabmo Juda mataw bunmo in yaqgo hib bolim mat ka anan ibilenim bilaqiy, Ni wol emid moqan haqiy ham. In kayeqmo ta hi osan haqiy ham. 25 Teq in moqdaqta ago daq araq alulin meqinta ya ahol a hi way ham. An inmo Sisa ago hib lehnan bilaqan ya inad emaiq, Ya Sisa ago hib emid tilehdaq haqaiq ham. 26 Teq nagah amulikmo ago hib ya ulum hamaiq ham. Ya naga gamukin mar toneq mat ka inaq emid Ayahta Sisa ago hib lehdaqta na ya inad a hi em hasaiq ham. Nazaq iyan King Agripa ham ya mat ka ninmo ningo hib teq ne bunmo gigo hib a bol ham. I ingo gamuk ulum muzeq alulib emeq teq ya naga gamukin mar tondaiqta na inad em hasdaiq haqad ham. 27 Na ezaqgo ham ya mat irquriyta araq em lehsa ago naga daqin in eman hazizirib emiyta na agamukan araq ya mar toneq emid inaq a hi lehdaqta na ya loyinan in dimun a haiq ham.

Copyright information for `MLP