Acts 27

Mataw in Pol Rom-ub lehgo haqad muyib emiy

Ari gavman aseseqta na in i giqemid i muy araq waqeq uliq Rom kantri Italiy-ibtab lehgo tibilaqiy. Bilaqim teq in Pol teq mataw giqirquriyta ta asor giwaqim mataw bab emayta gidauhan 100 nazaq gigo ayahta anan Juliyus haqayta na abenab tigiqemiy. Juliyus ago bab mataw nenaq gigo dauh anan Sebastes
27.1Nan Sebastes ka alulin in ‘Sisa-mo ago bab matawta’ haqayta.
haqayta.
Ari i uliq Adramitiyum gigo muy araq saw Esiya ago lan ez ban uliq asorib lehnan haqad usta nab i tugwal. Gwalim i saw na hulosim muyib tileh. Lehad Aristarkus uliq Tesalonaika saw Masedoniya-ibta na i inaq lehmo. Lehad luwim tarommo i uliq Saidon-ib tugwahtiw. Gwahtiqim Juliyus agem dimunta Pol ugad hulosan lehim ayogniz gibiyad gigo hib didaq nagah asor tuwam. An abeb i muyib ta gwalim uliq Saidon hulosim tileh. Lehsa tim i

gisor hasyaq. Nazaq iyan i nud Saiprus agilehun ban lan agerab lehyauq.
Lehad i saw giger Silisiya teq Pamfiliya gigo saw ban kamis urotim lehad luwim i uliq Maira saw Lisiya-ibtab tuwow.

Woqan uliq nab bab mataw gigo ayahta na in uliq Aleksandriya gigo muy araq Italiy-ib lehnan tonsa ahol tuwam. Ahol waqad in i giwaqim giqad muy nab tilah. Lehim gwalim lehsa muy kiskismo kam asor kamismeb sibad tuqusyaq. Na ezaqgo tim eraqad i ginobun ban bolyaqta na ago iyan. Sa muy ago kabibiy mataw in muyib giholtuw bulad gihol bibiyowunsa i le uliq Nidus agerab tugwahtiw. Gwahtiqan nab tim i tigiwasih. Giwasihan i nazaq ta lehgo hiqiyim i nud Krit agilehun ban tileh, uliq Salmone ager ban. I gihol bibiyowunim lehim Krit ago lan ez muzim lehad luwim uliq anan Lan Ez Dimunta haqayta nab i tugwahtiw. Uliq na in uliq Lasea agerab usaqta.

Ari i uliq nab bolad luwsa kam kabemmo tihiqiy. Teq Juda gigo lotu akaman ayahta in didaq udinayta na akamun i teko tuhulosmo. Nazaq iyan kamisib tim akamun gwahtiqsa kamis meqin diq iysa iyan Pol eraqim tibilam, 10 Mataw ham muran i leheq teq i afaqan araq ayahta anobun tuqwayam ham. Ya inad emaiq ham nagah kagan kabemmo timeqniy hasdaq haqaiq ham. I gigo es teq muy ka inaqmo timeqniydaq ham. Meqniysa muy ka amatawun kabemmo tumoq daqaymo ham. 11 Haqan teq haiq. Bab mataw gigo ayahta na in Pol ago nan a hi huritad in mat muy wamuzaqta na ayow muy anamren inaq giqez tumuz. 12 Teq muy tim akamnib lan ez nab usdaqta in saw dimun a haiqmo. Nazaq iyan muyib mataw kabemmo bilaqiy, I uliq ka huloseq uliq Finiks-ib leh waquq haqiy. I leheq uliq nab ossa teq tim akamun hiqiydaq haqiy. Na ezaqgo uliq Finiks na in nud Krit ago lan ezab kamis abeqil amta nud abe ban zeq wolehaqta ban usaqta na ago iyan in nazaq bilaqiy.

Tim eraqad kamis eman ayahmo eram

13 Abeb tim araq Ray nogta na midemqanmo eraqsa in ahol waqad ginad emiy, I dimunmo tisibam haqiy. Haqad in anka hureqan gwalan in Krit ago kamis adek diq muzim tilehiy. 14 Teq haiq. In asitmo leh nog iyanmo tim atoranta tiqeram. Tim araq Taleo nogta naqmo in nud Krit ban eraqim bolyaq. 15 Bolad in muy othassa muy leh yo hiqiyyaq. Nazaq iyan i muy ahol buliyan tim i giqothassa i tim anad muzim lehmo tilehyauq. 16 Lehad i nud araq amikta anan Kauda haqayta agilehun ban lehyauq. Lehsa tim asit tihiqiy nog iysa i giholtuw bulim muy ago dingi hureqan muy agerab bol. 17 Bolan in dingi hureqan muyib tugwalan teq in warig awaz meqinta waqim muy ahulib hurorim am waz naqmo hiqiyiy. In tirab yaqay. Luweq in leheq kantri Afrika gigo kamisib sarte anan Sirtis haqayta nab ror daqay haqad. Nazaq iyan in muy abe ban anka araq hunegan woqan in kamis amalib tim giqothassa tileh yaqay. 18 Lehsa tim ayow kamis inaq atoranmo i gilum hishassa tarom tiqiy. Tarom iyim saw tihastitayan tim a hi hiqiysa iyan mataw es nagah muyib giqusta na kamismeb tuhuneg yaqay. 19 Ad kam ezeqmanta nab in gimo gibenab muy ago rigen asor hunegan kamismeb tuwommo. 20 Kam kabemmo i zeq teq ulig ahol a hi waqyauq. Sa tim ayahta na kam bunmo i giqothassa i ginamur asit a hi emyauq. Haiqgam. Kam bunmo tim i gilum hishasyaq. Nazaq iysa iyan kiskismo i ginad araq gimaqbelab tugwahtiqyaq. Kamis i gineqid i wastitayeq saw araq dimuntab le a hi gwahtiqamta haqyauq.

21 Teq muyib matawta na kam kabemmo didaq a hi neqimmo osan Pol in gilikmanib eraqim tibilam, Mataw ham teko ne yaqgo gamuk huritta iyid i nud Krit a hi hulosad nab useq i afaqan kazaq ahol a hi waq nag ham. Ad i gigo es nagah bunmo a hi huneg nagmo ham. 22 Ari muran ya ne kazaq diq tigibilendaiq ham. Ne giwaz meqniyiy ham. I gilikmanib mat araq diq a hi moqdaq ham. Muymo teq timeqniydaq ham. 23 Ya God ago matta iyim ya in ago kabiy emaiqta ham. Inmo ago angelo araq irimo taromab ya igerab gwahtiqim turad kazaq ibilan ham. Pol ham ni hi rab haqad in bilam ham. Ni leheq Sisa anognib titurdaq haqad in bilam ham. Ad ni hurit ham. Mataw bunmo ni nenaq muyib osayta na ham God tinigan kamis gineqid a hi moq daqay haqad in ya ibilan ham. 25 Nazaq iyan mataw ham ne zaway iyeq osiy ham. Ya God anan helmo haqaiq ham. In ya ibilanta nazaqmo in tiqemdaq ham. 26 Teq muy ka leheq nud araqab sarteb tirordaq ham.

27 Ari i sibad luwsa kam 14 nazaq tihiqiy. Hiqiyan i kamis anan Meditereniyan haqayta nab sibim lehad tarom alihanib muy ago kabibiy mataw ginad emiy, Muy lan ez araq sinsin tuqugaqya haqiy. 28 Haqad in kamismeb tow waqnan am hunegan tuwom. Woqan in ahol waqan 40 mita nazaq iy. An i asitmo ta leh nog iyim in tow a ta waqan tow bilam 30 mita ham. 29 An in tirab yaqay, luweq i leh tuteq sarteb tuqulum woram haqad. Nazaq iyan in muy abe ban anka aweweqmo hunegan kamismeb wom. Woqan mataw na zeq amen emad in God bulonim bilaq yaqay, Saw emid hidmo hastitayan haq yaqay. 30 Sa muy ago kabibiy mataw na in muy huloseq tukgo dan tinagun yaqay. Nazaq iyan in dingi aqamun hasan dingi kamismeb tihitim. Hitiqan in katiyim bilaqiy, I dingi-ib leheq muy anobun ban anka asor hunegnan haqiy. 31 Haqsa Pol in bab mataw gigo ayahta na ago bab mataw nenaq gibilan, Mataw ko muy kab a hi osid ne bunmo kamis gineqid tumoq daqay ham. 32 Haqanmo bab mataw hidmo le dingi aqamun urotan kamis sorim ad tilah.

33 Ari zeq gabolgo sinsin tiqiysa Pol in mataw na bunmo didaq neq daqay haqad gibe yahad gibilan, Kam 14 nazaq ne rabad samanmo tuqosiy ham. Osad ne didaq araq diq a hi neqiy ham. 34 Nazaq iyan ya ne atoranmo gibilenaiq ham. Ne didaq neqiy haqaiq ham. Didaq neqeq ne zaway iyeq a hi moq daqay haqaiq ham. Ne huritiy ham. Ne giqensan araq diq milheseq a hi woqdaq ham. Haiq ham. Ne bunmo dimunmo tuqos daqay ham. 35 Haqad in bret waqim ginognib God esey ugim teq in orqayim tinam. 36 Neqsa mataw bunmo ahol waqad ginad tidimniysa in nazaqmo didaq waqim tineqiymo. 37 I mataw kabemmo muyib osta, 276 nazaq diq. 38 Teq mataw na bunmo didaq dimunmo tineqim in muy afaqan hiqiydaq haqad wit anagin muy aduganib osta na hunegan kamismeb tuwom.

Muy meqniy

39 Ari saw tihastitayan in lan ez araq ahol tuwaq yaqay. Teq in saw ezaqta ago lan ez na a hi huritiy. In saw na ahol waqad kamis abeqil araq loleh titayta aqiburan dimun diqta usaqta na ahol tuwaqiy. Ad in ginad emiy, I muy ad leheq lan ez dimun diqta kob gwalam haqiy. 40 Haqad in anka aqamun urotan kamismeb woq bugsa in kwaziqmo stia am waziyta na tihasiymo. Hasim in tim waqgo haqad muy ago sel wazan eraqanmo muy amidemqanmo sibim lan ez nab tiloqyaq. 41 Loqadmo haiq muy sarteb tugwal. Gwaladmo muy anobun ror naqmo hiqiyim nab tuqus. Ussa kamis muy abe wolad othassa muy timizilay. 42 Tabiyaysa bab mataw na in mataw giqirquran osiyta na ginol emgo ginad tiqem yaqay, luweq in ameq leheq tituk daqay haqad. 43 Teq in gigo ayahta na Pol ulumsihnan haqad in ago mataw na giwasihan in nazaq a hi emiy. Ad in mataw amayta na gibilan, Ne sortukeq woqeq ameq lehiysa ham. Lehsa mataw a hi amayta na in ay anabun teq muy asor milhasta nagan wazeq ameq lehiymo ham. Haqan mataw nazaq emim in bunmo wastitayimmo le lan ezab tugwal bugiy.

Copyright information for `MLP