aAisaya 6.9-10

Acts 28

Pol nud Malta-ib os

Mataw bunmo wastitayimmo lan ezab tuwoqiy. Woqim teq i nud na anan Malta haqayta na tuhurit. Teq mataw uliq nabta na gigem dimunta igad in i tigidimun toniy. Kam nab urom bolsa saw amuditqan diq iyyaq. Sa mataw na gigem dimunta igad in i giwaqim giqad lehim i gimen faq ayahta ulaman i faq iterad tuqos. Ossa Pol ay aben amikmikta ruqotim faqmeb emsamo nagah ahulinaqta meqinta araq ayib ulilemim usta na in faq afan loyinadmo bo tugwahtim. Gwahtiqim in Pol abenab tumug. Mugan on mataw nabta na in nagah ahulinaqta Pol aben mugim yuk tonim ussa ahol waqad bilaqiy, Mat ka in mat araq wol eman momta daqagya haqiy. An kamis neqan a hi moqan bugaw daq meqinta amenin emaqta na in Pol tuwol am haqiy. Teq haiq. Pol nagah ahulinaqta na hures laman le faqmeb woqan in asan asit a hi titiyyaq. Sa mataw na ginad tiqem yaqay, In teq ahol umdaqta haq yaqay. Umeq hidmo in woqeq tumoqdaqta haq yaqay. Haqad in sisaqmo amen emad osan teq haiq. Pol ezaqag a hi ton. Nazaq iyan in ginad buliyim tibilaq yaqay, In god araq haq yaqay.

Ari og i osta na in mat araq anan Publiyus haqayta na ago og araq. Mat na in nudib on mataw na gigo maror ayah diqta. Nazaq iyan in i giwaqim giqad ago bitab tilah. Lehim kam ezeqmanmo in i giwamuzad os. Ossa Publiyus amam moq naqmo diq hiqiyad asan afan iyad urad usyaq. Ussa Pol in ago hib lehim ayon God bulonim teq in aben aholib emim wazanmo in ago moq tihiqiy. In daq nazaq eman abeb nud nab mataw ta asor gigo moq inaqta na bunmo in Pol ago hib bolsa Pol giwastitaysa in tidimniy yaqay. 10 Nazaq iyan mataw na in i bunmo giwazinad tigidimun diq ton yaqay. Ad abeb i lehgo tiqiysa in nagah ago i siqim iyta na bunmo a bolim muyib tiqem igiy.

Pol le uliq Rom-ub gwahtim

11 Teq i nud Malta-ib kalam ezeqmanmo tuqos. Osim teq abeb muy araq nab usim lehnan tonsa i muy nab tugwal. Muy na in uliq Aleksandriya-ibta teq tim meqinta akamnib iyan in nud nab usta. Teq muy na anobun ban Rom gigo god giger ginen araqibmo giqamta na gidulan turta. Ari i muy nab gwalan muy aben hulos ugan i tileh. 12 Lehad luwim i le uliq Sirakyus-ib tugwahtiw. Gwahtiqim nab i kam ezeqmanmo tuqos. 13 Osim i uliq na hulosim le uliq Regiyum-ub tugwahtiw. Gwahtiqim kam ta araq nab tim Ray nogta na eraqan i uliq na hulosim lehad kam gigertab nab i uliq Puteoli-ib tugwahtiw. 14 Gwahtiqim uliq nab i gimaqbaban Yesus ago on mataw asor tigibiy. Gibiysa in bilaqan i nenaq kam 7 nazaqmo os. Osim gihulosad i uliq Rom-ub tileh. 15 Lehsa Krais ago on mataw Rom-ub osiyta na in i gigo huritim gidanin tuboliy. Bolim in gigo asor maket saw Apiyus-ib usaqta nab danib i gibiyad nenaq muleqim ta lehsa asor uliq anan Ginamur Em Abitan Ezeqman haqayta nab i gibaq tunim ossa i tigibiymo. Gibiyad Pol agem zaway muturta waqad in God esey tuqug.

16 Ari i le uliq Rom-ub tugwahtiqan gavman in Pol hulosan in aholbin bit araqab bab mat amulikmo inaq tuqos. Ossa bab mat na bitab Pol asawan woltayad tuqosyaq.

Pol Yesus awagamun dimunta Rom-ub bilam

17 Ari kam ezeqman le tihiqiyan Pol in Juda gigo mataw aseseqta uliq Rom-ub osiyta na gililewunan bo humab tuwoliy. Humab wolim ossa Pol kazaq gibilan, Ya imaqbaban ham ya daq araq meqinta Isrel on mataw gigo hib a hi emta ham. Teq ya i gisesan gigo gunun araq a hi othasmo ham. Ta teq in Jerusalem-ub ya iwazim Rom gibenab tiqiqemiy ham. 18 Iqeman Rom in yaqgo hazizir emim in yaqgo daq araq meqinta inol em daqayta ahol a hi waqim in ya ihulosnan bilaqiy ham. 19 Bilaqan Juda gamuk kabemmo bilaqsa ya dante araq haiqgam iyan ya Sisa-mo ago hib lehnan bilay ham. Teq yaqmo isenlul na ya nan neggo haqad ya Sisa a hi lilewun ham. 20 Ya gamuk kaqmo ago ne gililewunan ne bolan ya nenaq kawa gamuk tiqemaiq ham. Isrel bunmo in God teq gilumsihdaqta na anan helmo haqad amen emayta ham. Sa ya bilaqaiq, Mat i amen emad osta na tubol haqsa iyan in ya sen-ib iqirquriy ham.

21 An mataw na Pol buloniy, Saw Judiya-ibta mat araq ni nihol awagamun mar tonim eman kab a hi bol haqiy. Ad mataw saw Judiya-ib osim kab bol yaqayta na in ni ninan i a hi gibilenad in ni ninan gamuk meqinta araq a hi bilaqiymo haqiy. 22 Juda on mataw uliq saw bunmo in suleq muturta i Juda gilikmanib gwahtimta na anan meqin haqayta naqmo i tuhurit haqiy. Nazaq iyan i ninmo niqezab ni suleq ezaqta bilaqaqta na i huritnan haqiy.

23 Haqad abeb Juda mataw aseseqta na giyogniz kabemmo nenaq in Pol kam ugiyta nab a ta bolim bit Pol osaqta nab in humab ta woliy. In tarommo diq humab alulin emim ossa le imisor diq ni nog ya nog tiqiy. Sa Pol in Moses ago gunun agamukan na teq God ago nantut gamuk mar toniyta na giqisihunad in gamuk na alulin tibilaq sireqyaq. Ad in mataw na ginad buliyid in Yesus anan helmo haq daqay haqad in God ago maror og kab gwahtimta na agamukan gibilenyaq. 24 Gibilensa asor in ago gamuk anan helmo haqsa ta asor in anan helmo a hi haq yaqay. 25 In nazaq an geg ugadmo in Pol hulosim tilehiy. Lehsa Pol gamuk abebtanta kazaq gibilan, God ago Bugaw Dimunta in ne gisesan gibilenad in gamuk heltaqmo Aisaya aqezab bilam ham. In bilam,

26 Ni on mataw na gigo hib leheq kazaq gibilen haqad in bilam ham. Ne gamuk huritad teq ne ginad a hi em has daqay haqad in bilam ham. Ne gime saw waqad teq ne nagah araq ahol a hi waq daqay haqad in bilam ham. 27 Na ezaqgo on mataw ka gigem soqotim usaqta haqad in bilam ham. Sa in gideksan ituqim usaqtamo haqad in bilam ham. Mataw ka gime miyim osayta haqad in bilam ham.
God nazaq giqeman luweq in gime nagah ahol waqad teq in gidek nan huritad in ginad em has nagiyta haqad in bilam ham. Ginad em hasad gigem buliyeq God ago hib ta bolid God giwastitayid tidimniy nagiyta haqad in bilam ham. a 
28 Nazaq iyan ne gamuk ka huritad ginad em hasiy ham. God on mataw gimen dante emim in gilumsihim ta giwaqaqta agamukan na in eman on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigo hib tilehaq ham. Mataw naqmo teq gamuk na tuhurit daqayta ham. [ 29 Pol gamuk na eman tihiqiyan Juda mataw na Pol hulosim lehad in an ayahmo mug yaqay.]

30 Ari ulig giger Pol in mat araq ago bit waqim osad in zayad osyaq. Ossa mataw Pol ahol waqnan bolsa in agem dimunta negad nenaq tuqosyaq. 31 Osad in God ago maror asuleqin gibilenad in Iyahta Yesus Krais anan tigibilenyaqmo. Gibilenad in ulalabmo bilaqsa mat araq in aqez a hi wasihyaq. Nawaqmo.

Copyright information for `MLP