aBuk Song 2.1-2

Acts 4

Pita ayow Jon inaq giqirquriy

Ari Pita ayow Jon inaq in on mataw gamuk gibilenad tursamo mataw tamaz emayta na asor teq mataw Tempel-ib hurmey osayta gigo mat danmebta na teq Sadyusi asor in bo tugwahtiqiy. Gwahtiqim tursa Pita ayow Jon inaq mataw suleq negad gibilen yaqay, Yesus moqim ta eram haq yaqay. Nazaq iyan on mataw Yesus anan helmo haqayta na moqeq in hodhodab tiqeraq daqaymo haq yaqay. Haqsa mataw aseseqta na in giger gigo gamuk na huritad in ginan gigem

timeqniy yaqay.
Gigem meqniysa in giger na giwazim giqad lehim bit giqirquran osayta nab giqeman tuqosiy. Na ezaqgo zeq tuwolehsa imisor diq tiqiyan in babeq teq in giyon hazizir emgo haqad. Ta teq on mataw kabemmo God ago gamuk na huritim in helmo tihaqiy. Nazaq iyan mataw helmo haqiyta na gigo dauh kabemmo diq iyim in ginulinqan gwalim 5,000 nazaqmo iy.

Mataw aseseqta Pita ayow Jon inaq hazizirib giqemiy

Ari usim ta eraqim Juda gigo mataw marorta na teq mataw aseseqta na teq mataw Moses ago gunun hurit kemiyta nagan bo uliq Jerusalem-ub humab tuwoliy. Humab wolim ossa tamaz mat danmebta anan Anaz haqayta na teq Kayafas teq Jon teq Aleksanda teq tamaz mat danmebta na asenlul matmatta bunmo in humab nab osiymo. Osad in Pita ayow Jon inaq giqeman ginognib tursa teq in kazaq tisusumun negiy, Ne zaway ezaqta waqiy? haqiy. Ne nog anan biyad daq na emiy? haqiy.

Haqan God ago Bugaw Dimunta Pita aholib ayahmo bolan Pita era tigibilan, Ne Isrel-ib mataw aseseqta teq ne mataw marorta ham i giger mat araq asen meqinta ulumsihta na ago ne susumunay ye? ham. Ad ne mat na ahol ezaq dimniyta na ago ne hurit kemnan e? ham. 10 Ari ne bunmo gidek emeq hurit kemiy ham. Sa Isrel on mataw bunmo hurit kemiymo ham. Yesus Krais Nasaret-ibta na abinibmo mat ka ahol dimniyan in kawa ne gimeb tituraq ham. Ne Yesus ayib dom woliyta ham. Teq God hodhodab wazan ta eramta ham. 11 Ne bilaqne mataw bit emayta nog iysa ta mat na in bilaqne tituq nog osaqta ham. Sa ne tituq na ahol waqim hunegad anan ‘meqin’ haqiyta ham. Ta teq muran tituq na zaway diq iyim in bit anon bunmo tisor bugaqta ham.

12 Mat araq i gilumsihdaqta na haiqgam ham. Og kab on mataw bunmo gilikmanib God in mat amulikmoqmo eman gwahtiqim in amomo i gilumsiheq ta giwaqdaqta ham. Na Yesus-mo ham.

13 Haqsa mataw aseseqta na in Pita ayow Jon inaq gibiyan in uliqabmo matawta suleq a hi emiyta nog iyiy. Ta teq in giger a hi rabad nan atoranmo bilaqsa in gibiyad gihol turuh nemsa ginad em yaqay, Mataw giger ko Yesus inaq luw osiyta haq yaqay. 14 Haqad in mat ahol tidimniyta na Pita ayow Jon inaq gigerab tursa ahol waqad in Pita aqez amenin emgo gamuk haiqgam tiqiyiy.

15 Nazaq iyan in Pita ayogniz nenaq gimuzan le kaunsel bit asan ban gwahtiqsa teq in gimo osad kazaq an tubuloniy. 16 I mataw giger ko ezaq gitonam? haqiy. In daq azawayin inaq lul araq diqta tiqemiy haqiy. Eman Jerusalem-ub on mataw bunmo daq na ago tuhuritiy haqiy. I haiq haqamta adanteqin tihiqiy haqiy. 17 Luweq daq ka agamukin haresmo on mataw og saw bunmo gigo hib tileh tutdaq haqiy. Nazaq iyan i giger ko gidek wazad gamuk awaz meqinta gibilenid in Yesus ananib mataw gamuk ta hi gibileniy haqiy.

18 Haqad in Pita ayow Jon inaq gililewunan ta bolan in gamuk araq o suleq araq Yesus ananib ta hi emgo atoranmo gibileniy. 19 Gibilenan Pita ayow Jon inaq amenin emim gibileniy, Ne ginad ezaq emay? haqiy. I God anad othasad i negmo gigo gamuk muzinamta na in God ameb daq dimun o daq meqin? haqiy. Daq na negmo ulum kemeq teq ginad emiy haqiy. 20 Teq i giqez mugnetgo haiq haqiy. I nagah ahol tuwawta teq i gamuk tuhuritta na ago i tibilaq sireqam haqiy.

21 Haqan mataw marorta na in Pita ayow Jon inaq gigo hib daq meqinta alulin araq ahol a hi waqim in gamuk atoranmo a ta gibilenim teq in gihulosan tilehiy.

Ari mat aholib daq azawayin inaq gwahtiqan in asen tidimniyta na ago ulig in 40 nazaq uriyamta. Nazaq iyan mataw aseseqta na in on mataw ginadin emad in Pita ayow Jon inaq santitiy araq negnan rabiy. Na ezaqgo on mataw bunmo in daq na ago God abin tiqiluw yaqay.

Yesus ago on mataw in Yesus awagamun bilaqgo azawayin waqnan haqad God buloniy

23 Ari mataw aseseqta na in Pita ayow Jon inaq gihulosan giger na in giyogniz gigo hib muleqim ta lehim in mataw tamaz emayta gigo aseseqta na teq mataw marorta na giqez titutiy. 24 Giqez tutan giyogniz na bunmo huritim in ginad amulikmo iyad God inaq gamuk kazaq emiy. Iyahta haqiy ni kait teq og teq kamis teq saw nagab nagah bunmo giqusayta na inaqmo ni giqam bugta haqiy. Giqem bugim ni nagah nagan bunmo gigo anamren iyim ni giwamuzad osaqta haqiy. 25 Kwaziqmo ningo Bugaw Dimunta in i gises Devit aqezab gamuk araq eman gwahtimta haqiy. Gwahtiqsa ningo kabibiy mat na bilam,

Nagaqgo mataw en ta asor Juda a haiqta nagan gigem meqniyaq? haqad in bilam haqiy. Nagaqgo in daq samanta anon a hi emdaqta haresmo emnan ginad emay? haqad in bilam haqiy.
26 Og kab king bunmo in Iyahta inaq bab emnan gihol tuwastitayiy haqad in bilam haqiy. Gihol wastitayim in Iyahta teq in ago Krais inaq gibaymuzad giwazid woqnan haqad humab woliyta haqad in bilam haqiy. a 
27 Helmo haqiy. Ningo kabibiy mat tawon diqta ni ninad muz bugta na Yesus-mo haqiy. Na in ningo on mataw gilumsiheq ta giwaqgo haqad ni ulumim wamta haqiy. Teq Herot ayow Pontiyus Pailat inaq teq mataw en ta asor Juda a haiqta nagan teq Isrel on mataw na in Yesus baymuznan haqad uliq kab humab woliy haqiy. 28 Teq in ginadibmo daq na a hi emiy haqiy. Kwaziqmo ni ningo zawayibmo in gimen dante tuwastitayta haqiy. Wastitayan mataw aseseqta na in ni ninad kwaziqmo ni eman usta naqmo muzinim daq na emiy haqiy. 29 Iyahta haqiy muran mataw aseseqta i gimeqin tonnan bilaqsa ni gibiy haqiy. I ningo kabibiy matawta haqiy. Ni i gilumsihsa i zaway diq iyeq ningo gamuk atoranmo bilaquq haqiy. 30 Bilaqad i ningo kabibiy mat tawonta Yesus anan biysa ni niben itiwuneq mataw moqayta na giwastitayad ni daq azawayin inaqta amo amo giqemid gwahtiqan haqiy.

31 Ari in gamuk na bilaqim tihiqiyan bit in humab wolim osiyta na dedibmo ahol wolsa God ago Bugaw Dimunta in giholib ayahmo tubol. Bolan mataw na zaway iyim God ago gamuk atoranmo tibilaq yaqay.

On mataw Yesus anan helmo haqayta na an ulumsih yaqay

32 Ari mataw helmo haqayta na bunmo gigem ginad amulikmo tiqiy yaqay. Sa in gigo araq ago nagah ahol waqad “Ka yaqgo diqmo” haqad in nazaq a hi bilaqyaq. Haiqgam. In bunmo gigo nagah araqibmo tuwaz yaqay. 33 Sa Aposel in Iyahta Yesus hodhodab eraqan in ahol waqiyta na agamukan mataw tigibilen yaqay. Gibilensa in gigo gamuk na azawayin ayahta inaq iyyaq. Sa God agem dimunta ago on mataw na negsa in bunmo ginad dimniysa dimun diqmo tuqos yaqay. 34 In gilikmanib mat araq diq in nagah osgo siqim a hi iyyaq. Na ezaqgo mat nog in ago og o in ago bit inaq na in mataw ta asor gigo hib zayad amenin waqeq in mani na a boleq Aposel tinegyaq. Negsa in gilikmanib nog nog in nagah araq ago woqsa Aposel ahol waqad in mani na asor uroteq tuqug yaqay.

36 Sa in gigo mat araq anan Josep haqayta os. Aposel in anan araq Barnabas haqad ugiyta. Teq nan Barnabas na alulin mat mataw gigem zaway negaqta haqayta. Mat na in Juda gises Liway anaynayin araq teq in nud Saiprus-ibta. 37 In ago og araq mat araq ago hib zayim in mani na waqim a bolim Aposel tinag.

Copyright information for `MLP