Acts 5

Ananayas awe Safaira inaq giwagamun

Ari mat araq anan Ananayas haqayta na in awe Safaira inaq in gigo og araq mat araq ugad amenin waqiy. Amenin waqim aduw mani na asor ulilemsa awe huritim anad bilam. Sa aduw mani na asormo waqim a bolim Aposel negad in bilam, Ya og zayim mani wayta na bunmo kawaqmo ham. Sa in awe nagah na ago tuhuritta.

In nazaq haqan Pita tubulon, Ananayas ham ezaq tonim ni Satan hulosan in ni ninad wamuzad nibe yahsa ni ningo og na zayim amenin asor ulilam? ham. Ulilemad ni God ago Bugaw Dimunta tikat ugaq? ham. Og na ni a hi zaysamo in ni nibinib tuqusta ham. Ad ni og na zayim amenin wamta na in ninmo ninad muzgo usta ham. Nagaqgo ni daq meqin kazaq emnan ninad am? ham. Ni matmo diq a hi kat ug ham. Haiqgam ham. Ni God-mo tikat ug ham. Haqanmo Ananayas gamuk na huritim in ogib woqimmo tumom. Moqan mataw daq na abin huritiyta na bunmo tirab naqmo diq hiqiy yaqay. Sa mataw minminta asor bolim Ananayas momta na asan tubusanib il tonim sorim a le tiyay toniy.

Ari mataw na os tutsa zeq adulan ezeqman nazaq le tihiqiyan ta Ananayas awe bo tugwahtim. In aduw momta na ago abin a hi huritimmo in gadgadmo bol. Bolan Pita bulon, Ezaq? ham. Ne giger og na zayim mani kazaqmo waqiy ye? ham. An aw na bilam, Eqe ham i giger mani nazaqmo wawta ham. Haqan Pita bulon, Nagaqgo ne giger Iyahta ago Bugaw Dimunta ulum waqnan an adugan waziy? ham. Ni hurit ham. Mataw niduw yay toniyta na bo dan ezab tituray ham. Teq in ni nisoreq niqad tileh daqaymo ham. 10 Haqan nawaqmo aw na Pita anognib woqimmo tumom. Moqan mataw minminta na bo gwahtiqim in aw na moqan ahol tuwaqiy. Ahol waqad in sorim a lehim aduw agerab tiyay toniy. 11 Nazaq iyan Yesus ago on matawta na bunmo tirab titay yaqay. Sa on mataw God ago maror asan ban osiyta na nazaqmo in daq na abin huritad tirab yaqaymo.

Aposel daq azawayin inaq amo amo giqeman gwahtiq yaqay

12 Ari Aposel in on mataw gilikmanib daq azawayin inaqta amo amo kabemmo giqeman gwahtiq yaqay. Sa Yesus ago on mataw na bunmo gigem amulikmo iyim in Tempel ago veranda anan Solomon ago veranda haqayta nab sirisirimo humab tuwol yaqay. 13 Sa on mataw asan banta na in Yesus ago dauh na gibin tiqiluw yaqay. Ta teq in girabunad in bo nenaq humab a hi em yaqay. 14 Sa God in on mataw kabem diqmo giqeman in Iyahta anan helmo haqad ago dauh na giduganib tubol yaqay.

15 Nazaq iysa iyan mataw in giyogniz gigo moq inaqta gisoreq giqad leheq dan adek ban garuruh hureneq teq in haris-haresmo giqemid us yaqay. In ginad em yaqay, Pita loq gelad luwsa zeq bo aholib worireqsa adulan le mataw moqayta ka giwazid dimniy daqay haq yaqay. 16 Sa on mataw kabemmo uliqben amikmikta Jerusalem agerab osiyta nagan inaqmo Aposel gigo hib tubol yaqaymo. Bolad in mataw gigo moq inaqta na teq mataw gigo bugaw meqinta inaqta nagan giqad bolsa on mataw na bunmo gihol tidimniy yaqay.

Aposel giqirquran bitab ossa angelo araq bolim gidanin has nag

17 Daq nazaq gwahtiqsa tamaz mat danmebta na ayogniz Sadyusi nenaq in Aposel gigem meqinta tineg yaqay. 18 Gigem meqinta negad in eraqim Aposel giwazim giqad le gavman gigo bit giqirquran osayta nab tigiqemiy. 19 Giqeman ossa taromab Iyahta ago angelo araq bolim bit na adanin hasim in Aposel giqad asanib gwahtiqim teq in gibilan, Ne leheq Tempel ago gel aduganib gwahti turad ne os muturta ka ago adan agamukan bunmo on mataw gibileniy ham. 21 Haqan Aposel gamuk na huritim tarommo saw hastitaysa in Tempel-ib lehim on mataw gamuk tigibilen yaqay.

Ari tamaz mat danmebta na ayogniz Sadyusi nenaq bolim nan eman Juda gigo kaunsel ayahta na gigo hib lehan Isrel-ib mataw marorta na bunmo bo humab tuwoliy. Humab wolim osad teq in kabibiy mataw asor giqeman in Aposel giqirquran osayta na giwaqeq giqad mataw aseseqta na gimeb ta bolnan haqad tilehiy.
22 Lehim bit giqirquran osayta nab in Aposel gisawan tuwaqiy. Gisawan waqim in muleqim ta lehim mataw aseseqta na tigibileniy. 23 In bilaqiy, I bit nab lehim dan ez bunmo giqot bugan giwaz meqniyim ussa i ahol waw haqiy. Sa mataw dan ez wamuzayta nagan in dan ez buntab tituray haqiy. Ta teq i dan hasim mat araq aduganib ossa i ahol a hi waw haqiy.

24 Haqan mataw Tempel-ib hurmey osayta gigo mat danmebta na teq mataw tamaz emayta gigo aseseqta na in gamuk na huritim in ginadnad emad bilaqiy, Mataw na ezaq tonim nabag lehiy? haqiy. 25 Sa mat ta araq bo gwahtiqim gibilan, Huritiy ham. Mataw ne giqirquriyta na in muran Tempel agelin aduganib turad on mataw gamuk tigibilenay ham. 26 Haqan hurmey gigo mat danmebta na ago mataw asor nenaq lehim in Aposel na amidemqanmo giwazim giqad ta boliy. Na ezaqgo in rabad ginad em yaqay, Luweq i mataw ka ginolid on mataw biyahta ko i gimen gig hunegad tiginol em daqay haq yaqay.

Aposel kaunsel ginognib gamuk bilaqnan a hi rabiy

27 Mataw na Aposel giqad bolim Juda gigo kaunsel ayahta na ginognib giqeman tituriy. Tursa tamaz mat danmebta na gibilan, Ne mat na abinib on mataw ta hi gibilengo haqad i atoran diqmo gibilenta ham. Ta teq ne gigo suleq na ayah iyim in uliq Jerusalem tuwaleq ton bugaq ham. Sa mat na wol eman momta agamukan ne i gimalib emnan tonay ham.

29 Haqan Pita ayogniz Aposel bunmo nenaq in amenin emim bilaqiy, I God-mo aqez muzinamta haqiy. I mataw giqez a hi muzinam haqiy. 30 Ne Yesus atoranmo wazim ayib dom wolad ne wol eman tumomta haqiy. Ta teq i gisesan gigo God in wazan ta eram haqiy. 31 Eraqan God in abin ayahta ugim teq in waqim eman ulilibmo inmo aben aqabun ban tuqos woqim osaq haqiy. Osad in Maror Iyah diqta on mataw gilumsiheq ta giwaqdaqta amatin tiqiy haqiy. Iyim in Isrel on mataw ginad wazid eraqsa in ginad buliyad gigo daq meqinta gileh ugsa in gigo daq meqinta na tigiwalemdaq haqad in osaqta haqiy. 32 God daq nagan bunmo emsa i gimebmo ahol tuwaqim on mataw gibilenauqta haqiy. Sa God in on mataw inmo aqez huritayta na in ago Bugaw Dimunta tinegan Bugaw na in daq nagan ago bilaqaqtamo haqiy.

Mat anan Gamaliyel haqay na bilam, I Aposel gigo hib kiskis iyuq ham

33 Ari mataw aseseqta na in Aposel gigo gamuk na huritim gigem diq meqniysa in Aposel ginol emnan ginad tiqem yaqay. 34 Sa Farisi gigo araq Juda gigo kaunsel ayahta nab osim in eraqim titur. Mat na anan Gamaliyel
5.34Pol Yesus anan helmo a hi haqadmo in mat anan Gamaliyel haqayta naqmo ago hib Farisi asuleqin wamta. Aposel 22.3 nab teq ni ahol waq.
haqayta. In God ago maror Moses bilamta na asuleqin bilaqaqta amatin araq. Sa on mataw bunmo in mat na wazinad ago gamuk hurit yaqayta. Ari mat na eraqim turad in Aposel gimuzid asanib lehgo tibilam.
35 Bilaqan Aposel asanib tilehsa teq in mataw aseseqta na kazaq gibilan, Ne Isrel mataw ham ne ginad em haseq teq mataw ko giholib daq emiy ham. 36 Na ezaqgo kwaziq nogmo mat anan Teudas haqayta na eraqim bilam, Ya mat ayahta ibin inaqta haqad in bilam ham. In nazaq haqan mataw 400 nazaq muzinad inaq luw yaqayta ham. Luwsa gavman mataw asor bolim mat na wol eman in ago mataw in anan helmo haqiyta na haresmo tuksa ago kabiy na tuwom ham. 37 Teq daq na abeb gavman in on mataw ginan waqad ginuliniyta nab mat ta araq anan Judas saw Galiliy-ibta na eraqim on mataw asor giqutil wazan eraqsa in gihuram ham. Teq mat na tumommo ham. Moqan ago mataw in anan helmo haqiyta na bunmo tukim hares tiqiy bugiy ham. 38 Nazaq iyan ya ne gibilenaiq ham. Ne mataw ko ginan asit rabad giholib daq araq hi emiy ham. Ne gihulosidmo luwiy ham. Nagah ka alulin matawmo gigo hib ussa teq in anadibmo tihiqiydaqta ham. 39 Ari nagah ka alulin God-mo ago hib usid teq ne mataw ko a hi giwasih daqay ham. Luweq ne nazaq emad ne God inaq an tuwol daqay ham.

Ari Gamaliyel nazaq haqan mataw aseseqta na aqez tumuziniy.
40 Muzinim in Aposel gililewunan bolan in gusib tigitituw ninaliy. Ad in Yesus ananib gamuk araq ta hi emgo atoranmo gibileniy. Gibilenim gihulosan asanib tugwahtiqiy. 41 Gwahtiqim in Juda gigo kaunsel ayahta na hulosad ginad dimniysa tilehiy. Na ezaqgo God agem dimunta negad in Yesus abin eman in gigo hib ayahmo iyan in Yesus abinib mebay soriyta na ago in God ago hib ginad ayahmo dimniyiy. 42 Ginad dimniysa kam bunmo in Tempel-ib teq on mataw gigo bit amo amo-ib leheq suleq negad bilaq yaqay, God mat emid bo i gilumsihdaqta amatin anan Krais haqayta na in Yesus-mo haq yaqay. Haqad in giwaz meqniyim gamuk na bilaqad in gigo daq na a hi hulos yaqay.

Copyright information for `MLP