bAisaya 53.7-8

Acts 8

An mataw Stiven wol eman momta na in mat araq anan Sol haqayta na anadib dimun diqmo iy.

Sol in Yesus ago on matawta na gimeqin tonyaq

Ari Stiven momta kam nab Yesus ago on mataw uliq Jerusalem-ub osiyta na gigo hib bab meqin diqta tugwahtim. Gwahtiqan in bunmo haresmo tukim saw giger Judiya teq Samariya gigo saw ban le tuqosiy. Ari Aposel teq in uliq Jerusalem-ub os tutad a hi tukiy.

Teq Stiven moqan mataw asor God anadin diq emayta na in Stiven asan waqim a le tiyay toniy. Yay tonim in ginad meqniysa gaq ayah waziy.

Sa Sol in Yesus ago on matawta na atoranmo tigimeqin tonyaq. Ad in bit bitmo luwad aduganib gwahtiqeq in mataw on inaqmo giwazeq gihureqeq giqad le bit giqirquran osayta nab tigiqemyaq.

Aposel Yesus ago gamuk saw Judiya-ib teq saw Samariya-ib a lehiy

Aposel asor saw Samariya-ib Yesus awagamun dimunta bilaqiy

Ari afaqan nazaq gwahtiqsa Yesus ago on mataw saw haresmo tukim le osad in Yesus awagamun dimunta on mataw tigibilen yaqay. Sa Filip eraqim saw Samariya gigo uliq araqab wolehim in mataw na gibileneq bilaqyaq, Yesus in Krais haqyaq. Haqsa on mataw uliq nabta na in ago gamuk huritad teq in daq azawayin inaqta emsa ahol waqad in bunmo araqibmo gidek tih nemeq ago gamuk tuhurit naqmo hiqiy yaqay. Na ezaqgo in gigo on mataw kabemmo giholib bugaw meqinta usiyta na in on mataw na gihuloseq gwahtiqad in ek toneq tileh yaqay. Sa mataw kabemmo gibensen tumomta teq gisen meqinta nagan in gihol tidimniy yaqay. Nazaq iyan uliq nab on mataw ginad ayahmo diq dimniy yaqay.

Ari uliq nab mat araq anan Saimon haqayta in os. Kwaziqmo in liqiy emad bar hares meqinta giwazyaqta. In nazaq emsa saw Samariya-ib on mataw bunmo gihol riten lamsa in ginadnad diq em yaqay. Sa mat na inmo ahol abin iluwad bilaqyaq, Ya asittaqmo haqyaq. 10 Haqsa on mataw bunmo gibin inaqta teq gibin haiqta inaqmo in Saimon ago gamuk tuhurit naqmo hiqiy yaqayta. Ad in mat na anan bilaq yaqay, God ago zaway ayahta na in aholib usaqta haq yaqay. 11 Saimon ame kabemmo daq lul araq diqta giqemsa iyan mataw ahol waqad gihol riten lamsa in ago gamuk bunmo hurit yaqayta.

12 Ari Filip bolim God ago maror agamukan dimunta bilaqad teq in Yesus Krais abin gibilensa kam nab on mataw na kabemmo gamuk na anan helmo haqsa Filip giqad le yuwub tigihuz nag. 13 Sa Saimon inaqmo helmo tihammo. Haqan Filip in huz ugan in Filip inaq soqoteq diq inaq tiluwyaq. Luwsa Filip daq azawayin inaqta amo amo giqemsa Saimon ahol waqad ahol turuh nemyaq.

14 Ari Aposel Jerusalem-ub osiyta na in Samariya-ib on mataw God ago gamuk anan helmo haqiyta na gibin tuhuritiy. Huritim in Pita ayow Jon inaq giqeman Samariya gigo hib tuwolehiy. 15 Wolehim osad in Samariya-ib on mataw helmo haqiyta na gimen God tubulon yaqay, God in ago Bugaw Dimunta negdaq haqad. 16 Na ezaqgo on mataw na Iyahta Yesus abinib yuw huziyta teq God ago Bugaw Dimunta in gigo hib a hi bolyaqta na ago iyan. 17 Ari in giger God bulonim teq in on mataw na gifaqinib giben emsa in God ago Bugaw Dimunta tuwaq yaqay.

18 Teq Aposel giger na giben on mataw gifaqinib emsa in God ago Bugaw Dimunta waqsa Saimon tigibiy. Gibiyad teq in mani waqim giger na gigo hib a bolim gibilan, Ne giger zaway na ya yag toniy ham. Yagid ya nazaqmo iben mat araq afaqinib emsa in God ago Bugaw Dimunta tuwaqdaqmo ham. 20 Haqan Pita bulon, Ni ninad emaq, God ago naw in samanmo igaqta na ya mani-mo amalib tizaydaiq haqaq e? ham. Ni ninad nazaq emad ni ningo mani inaq garabmo tihiqiydaq ham. 21 I God ago kabiy emauqta ka aduganib ni a hi loqdaq ham. Haiq diqmo ham. Ni nigem God ameb dimun a haiq ham. 22 Nazaq iyan ni nigem buliyeq ninad meqinta na gileh ug bug ham. Ad ni Iyahta bulon waq ham. Yowo ham. In ni nigemab ninad meqinta na walemdaq o haiq? ham. 23 Ya nibiysa ni nigem meqniysa ninad meqinta na nihol bunmo wamuzsa ni daq araq dimunta a hi emaq ham. 24 Haqan Saimon amenin emim bilam, Ne giger yaqmen Iyahta bulonsa in ya ilumsihan ham. Id teq daq nawa ne anan bilaqayta na in ya iholib hi gwahtiqan ham.

25 Ari Aposel giger na in Iyahta awagamun teq nagah bunmo Iyahta emsa in gimeb ahol waqiyta na atoranmo gibilenim hulosad in muleqim Jerusalem-ub tugwalehiy. Gwalehad in Samariya gigo uliq amikmikta nagab lehad in Yesus awagamun dimunta na gibilenim gibilenim tilehiy.

Filip in Itiyopiya-ib mat araq Yesus awagamun dimunta bulon

26 Ari Iyahta ago angelo araq Filip bulon, Ni eraqeq saw Saut bantab leh ham. Dan Jerusalem hulosad uliq Gaza ban wolehaqta naqmo ni muzeq leh ham. (Dan na saw amatawun haiqtab usaqta.) 27 Angelo nazaq bilaqan Filip eraqim tilah. Lehad danibmo in Itiyopiya mat araq akayogin ayiyta
8.27Mat ka in maror awta na ago bitabmo osad kabiy emdaqta iyan in akayogin ayiyta.
ahol tuwam. Mat na in Itiyopiya gigo aw marorta anan Kandasi haqayta na ago mat ayahta araq iyim in maror awta na ago mani bunmo wamuzyaqta. Mat na uliq Jerusalem-ub God ayon lotu emnan bolta.
28 Bolim in ago wilka-ib muleqim ta lehad teq in God ago nantut Aisaya gamuk mar tonta na ahol tuwaqyaq. 29 Samo God ago Bugaw Dimunta in Filip bulonim bilam, Ni wilka agerab loqeq inaq leh ham. 30 Haqan Filip sibim agerab lehim in mat na Aisaya ago nan asor ahol waqad bilaqsa tuhurit. Huritadmo in bulon, Ni marib nawa gamuk ahol waqad bilaqaqta na alulin asit ni towa hurit e? ham. 31 An mat na wilka wazim teq in Filip bulon, Mat araq gamuk ka alulin a hi ibilenid ya ezaq teq inad em hasdaiq? ham. Haqad in Filip bulon, Ni gwalid ya ninaq osuq ham.

32 Ari mat na God ago marib gamuk ahol waqad bilamta na in kazaq.

Mataw sipsip wol emnan haqad wazim a bolayta nazaqmo in mat na wazim a boliy ham. Teq mataw sipsip amidon wazim ahulgen urotsa in a hi gayonaqta nazaqmo mat na ate akim a hi ek ton ham.
33 Mataw daq titnontab mat na ago hazizir a hi emiyta ham. In mat na mebay ugad bayan diq wom ham. Ezaq teq mataw in mat na asesan ginulin daqay? ham. In amun a hi emsamo wol eman moqim in og kab ahol amagin titartay ham. b 
34 Ari mat na in Filip bulon, Ya susumun nigaiq ham. God ago nantut nog anan bilaqad gamuk ka am? ham. Inmo ahol anan bilam o haiq in mat ta araq anan bilamta? ham. 35 Haqan Filip in God ago mar asitmo ahol wamta naqmo amalib gamuk alulin emim in Yesus awagamun tubulon bug.

36 Ad teq giger na lehad luwimmo in yuw araqab tugwahtiqiy. Gwahtiqimmo mat na in Filip bulon, Ahol waq ham. Yuw kowa usaq ham. Naga diq ya idanin qwaysa ni ya a hi huz yagdaq? ham. [ 37 An Filip bilam, Ni nigemabmo diq helmo haqeq teq ni tuhuzdaq ham. Haqan mat na amenin emim bilam, Ya helmo diq haqaiq ham. Yesus Krais in God atatin ham.]

38 Haqadmo in bilaqan wilka tuwasih. An Filip in mat na inaq yuwub hitiqim in mat na tuhuz ug. 39 Huz ugim teq in giger yuw hulosad dubub tugwaliy. Gwalim tursa nan saw haiq Iyahta ago Bugaw in Filip waqim ad saw araqab tilah. Lehan mat ayahta na in Filip ahol a ta hi waqyaq. Admo in anad dimniysa tilah.

40 Ari Filip ame rireqim in anad tiqam, Ka ya uliq Asdot-ibmo tubol ham. Haqadmo in eraqim lehad saw nab uliq bunmo in on mataw Yesus awagamun dimunta gibilenim gibilenim tilehyaq. Lehad luwim abeb in le uliq Sisariya-ib tugwahtim.

Copyright information for `MLP