Acts 9

Sol anad buliyim Yesus anan helmo ham

Ari kam nab Sol agem meqniysa tibilaqyaq, On mataw Yesus anan Iyahta haqayta na giwazeq ginol emid moq bugiy haqyaq. Haqad in tamaz mat danmebta na ago hib tilah. Lehim bulonan mat ayahta na in sansandek asor mar tonim tuqug. Sol sansandek na giwazeq a leheq uliq Damaskus-ib mataw aseseqta Juda gigo bit humab wolayta giwamuzim osayta na amulik-mulikmo tinegdaq haqad. Teq sansandek nab in bilaqiy, Sol i gibinib luwaq haqiy. Mat aw nog dante muturta na muzinsa Sol in gibiyeq giwazeq giqirqureq giqad Jerusalem-ub tuboldaq haqiy. Mataw on inaqmo in tigiwazdaqta haqiy.

An Sol sansandek na wazim uliq Damaskus-ib tilah. In lehad luwim sinsin tiqiysamo Heven-ib faq anuwan hikliyanim tiqim Sol amalib tuwol huram. Samo Sol ogib woqim usad in mat araq aqez kazaq bulonsa tuhurit. Sol, Sol ham. Nagaqgo ni ya imeqin tonaq? ham. Haqan Sol bilam, Iyahta ham ni nog? ham. Haqan in bilam, Mat ni meqin tonaqta naqmo ham. Ya Yesus-mo ham. Ari ni eraqeq uliq kob le gwahtiq ham. Gwahtiqid mat araq teq ni ezaq tondaqta na ago tinibilendaq ham. Haqsa mataw Sol inaq boliyta na giqez hiqiyimmo nab turiy. Turad in mat aqez huritiyta teq in mat na anon ahol a hi waqiy.

Sa Sol ogib usim eraqim turad in ame rireqim saw ahol waqad teq ame aromriq inaq iyyaq. Nazaq iyan mataw in abenab wazim ad le uliq Damaskus-ib tugwahtiqiy. Gwahtiqan Sol kam ezeqmanmo ame hiqiyim os. Osad in yuw didaq haiqmo osyaq.

10 Ari Juda mat araq disaipel iyta anan Ananayas haqayta na in uliq Damaskus-ib os. Osad in nagah araq sen qwayim ahol waqayta nazaq nogta ahol waqsa Iyahta in ameb gwahtiqim anan biyim bilam, Ananayas ham. Haqan Ananayas bilam, Iyahta ham ya kawa osaiq ham. 11 An Iyahta bulon, Ni eraqeq dan anan Titnonta haqayta nab ni leh ham. Leheq Judas ago bitab ni mat araq uliq Tarsus-ibta anan Sol haqayta na anan susumun ham. In nawa God inaq gamuk emad osaq ham. 12 Mat na sen qwayim in mat araq anan Ananayas haqayta bo gwahtiqim aben giger aholib emim wazsa in ame hastitayta na ahol tuwam ham.

13 Haqan ta Ananayas amenin emim bilam, Iyahta ham mat na in ningo on mataw tawonta uliq Jerusalem-ub osayta na gigo hib daq hihiq emad ayahmo gimeqin tonta ham. Mataw kabemmo nazaq bilaqsa ya huritta ham. 14 Ad in mataw tamaz emayta gigo aseseqta na gigo hib zaway ayahmo waqim in uliq kab on mataw ni nihaqenib iyim ninan biyayta na giqirqurnan haqad bolta ham. 15 Haqan haiq. Iyahta kazaq bulon, Ni leh ham. Ya mat na ulumim waqan in yaqgo kabibiy mat tiqiy ham. In leheq on mataw en ta asor Juda a haiqta nagan teq maror aseseqta teq Isrel on mataw inaqmo gigo hib in ya inan tigibilendaq ham. 16 Teq in ya ibinib yaqgo kabiy emsa mataw santitiy teq afaqan kabemmo ug daqayta na ago ya tiqisihundaiq ham.

17 Ari Ananayas eraqim tilah. Lehim bit aduganib gwahtiqim in Sol aholib aben emim wazad bulon, Imaqbab Sol ham, ni danib bolsa Iyahta Yesus ningo hib gwahtimta naqmo in ya iqeman bol ham. Ni nime hastitayid saw ahol waqsa teq God ago Bugaw Dimunta ni niholib ayahmo boldaq haqad in ya iqeman ya kawa tubol ham. 18 Haqanmo naqagag nabiq atiblalan nogta Sol ame isihim usta na muruwoqim tihitim. Hitiqanmo in ame anuwan tiqiyan in saw ahol tuwaqyaq. Ad in eraqim yuwub lehan Ananayas tuhuz ug. 19 Huz ugan abeb Sol didaq waqim neqad in ahol awaz ta meqniy.

Sol uliq Damaskus-ib Yesus awagamun mataw gibilan

Ari Sol kam asor disaipel nenaq uliq Damaskus-ib tuqos.
20 Osad in Juda gigo bit humab wolaytab leheq Yesus awagamun tigibilenyaq. In bilaqyaq, Yesus in God atatin haqyaq. 21 Haqsa mataw Sol ago gamuk huritiyta na bunmo gihol turuh nemsa bilaq yaqay, Mat ko uliq Jerusalem-ub on mataw Yesus anan helmo haqayta na gimeqin diq tonad luwyaqta haq yaqay. Ad in nazaqmo tonim in i gigo on mataw Yesus anan helmo haqayta na giqirqureq giqad mataw tamaz emayta gigo aseseqta na gimeb gwahtiqgo haqad in uliq kab boltamo haq yaqay. 22 Teq haiq. Sol ago zaway ayah diqmo iysa in bilaqyaq, Mat i gilumsiheq ta giwaqdaqta amatin i anan Krais haqauqta na in Yesus-mo haqyaq. Haqsa uliq Damaskus-ib Juda mataw na in Sol ago gamuk amenin eman yo hiqiy yaqay. Sa Sol anad em hasad gamuk bilaqsa Juda mataw na in ago gamuk bayid woqgo ginadnad diq em yaqay.

Juda mataw Sol wol emgo bilaqsa in tuk

23 Ari kam kabemmo le tihiqiyan Juda mataw asor humab wolim osad in Sol wol emid moqgo an amugan tuwaziy. 24 An amugan wazan teq in gigo gamuk na Sol adekib tuwom. Sa Juda mataw na zeqab taromab inaqmo uliq adekib gel ayah nenanta turaqta na ago dan ez bunmo baynetim tur yaqay, Sol bo asanib gwahtiqsa i wazeq wol emid tumoqdaq haqad. 25 Sa tarom araqab Sol ago disaipel in Sol waqim ad gel abigmanib gwalehim teq in bulonan in kuram araq ayahta aduganib wo ossa in ago disaipel am emim siney tonim sorim hulosan kiskismo wolehanmo Sol uliq asan ban ogib hitiqim tituk.

Sol uliq Jerusalem-ub os

26 Abeb Sol le Jerusalem-ub tugwahtiqim osad in disaipel uliq nabta na nenaq wastoneq osgo emsa teq haiq. Disaipel bunmo in Sol disaipel iyta na anan helmo a hi haqad in Sol tirabun yaqay. 27 Rabunsa mat anan Barnabas haqayta na in Sol waqim ad Aposel gigo hib tilah. A lehim in Sol danib Iyahta ahol waqan Iyahta gamuk ugta na awagamun bunmo tigibilan bug. Teq Sol uliq Damaskus-ib Yesus ananib gamuk atoranmo bilaqyaqta na ago in gibilanmo. 28 Nazaq iyan Sol in Yesus ago on mataw na nenaq osad in anadibmo uliq Jerusalem aduganib leh bolad tiluwyaq. Luwad in a hi rabad in Iyahta abin bilaqgo awaz diq timeqniyyaq. 29 Teq in Juda mataw Grik nan bilaqayta nagan nenaq nan bilaqad in nenaq an mugyaq. An mugsa mataw na in Sol wol emid moqgo adanteqin tinagun yaqay. 30 Nagunsa Sol ayogniz in nagah na ago tuhuritim in Sol waqim ad uliq Sisariya-ib tuwolehiy. Wolehim in Sol eman uliq Tarsus-ib tilah.

31 Kam nab saw Judiya-ib teq saw Galiliy-ib teq saw Samariya-ib on mataw Yesus ago nan huritayta na in kam dimunta waqim anononmo tuqos yaqay. Ossa bab araq in gigo hib a hi gwahtiqsa in giwaz timeqniy yaqay. Giwaz meqniysa in Iyahta abin wazinad anad muz bugsa God ago Bugaw Dimunta in gigem zaway tinegyaq. Sa on mataw kabemmo bo in giduganib tugwahtiq yaqay.

Pita in Ainiyas dimun ton

32 Ari Pita uliq saw bunmo gigo hib lehad luwim in le uliq araq anan Lida haqaytab tugwahtim. Gwahtiqim in God ago on mataw tawonta na nenaq tuqosyaq. 33 Osad uliq nab in mat araq anan Ainiyas haqayta ahol tuwam. Mat na abensen aditin bunmo moqan in ulig 8 nazaqmo banab usta. 34 Ari Pita in mat na ahol waqad tubulon, Ainiyas ham muran Yesus Krais niqeman nihol tidimniyaq ham. Ni eraqeq ningo us ban wastitay ham. Haqanmo mat na hidmo tiqeram. 35 An on mataw uliq Lida-ibta na teq uliq Saron-ibta na bunmo in Ainiyas ahol waqad in ginad buliyad Iyahta anan helmo tihaq yaqay.

Pita in Tabita wazan ta eram

36 Ari uliq Jopa-ib aw araq anan Tabita haqayta in osyaq. Aw na in Yesus ago disaipel araq. Teq Grik nanib in anan Dorkas haqayta. In daq dimdimunta kabemmo emad teq in sirisirimo on mataw ginaghan haiqta nagan gilumsihyaqta. 37 Kam nab in moq waqimmo tumom. Moqan mataw in asan suholim a le bit adugan araq ulilibtab tiqemiy. 38 Teq uliq Lida na in Jopa agerab sinsin usaqta. Nazaq iyan disaipel Jopa-ibta na in Pita uliq Lida-ib osaqta na abin huritim in mataw giger giqeman Pita ago hib lehim in kazaq buloniy, Ni hidmo i gigo hib bol haqiy. 39 Haqan Pita eraqim mataw giger na nenaq tilah. In le uliq Jopa-ib tugwahtiqanmo mataw in waqim inaq bit adugan ulilibtab aw asan usaqta nab tugwalehiy. Gwalehan on waburta nagan in Pita agerab gaq wazad tur yaqay. Turad in tubusan amo amo Dorkas in nenaq osad gimen giqamta na in waq a bo Pita tiqisihun yaqay. 40 Sa teq Pita on mataw bunmo gimuzan asanib tilehsa in abakbakan ulum laquwim turad God inaq gamuk tiqam. Gamuk emim hulosad in eraqim aw na asan nob ugim turad tubulon, Tabita ham ni eraq ham. Haqanmo aw na ame rireqim Pita ahol waqad in eraqim tuqos. 41 Ossa Pita aw na abenab wazim wazan in eraqim titur. Tursa Pita in God ago on mataw tawonta na gigo on waburta nenaq gililewunan bolan in gibilan, Ne giyow kayeq tiqiyim kawa turaqta ka ne ahol waqiy ham.

42 An uliq Jopa-ib on mataw bunmo daq na awagamun tuhuritiy. Huritim kabemmo in Iyahta anan helmo tihaqiy. 43 Sa Pita kam asor uliq Jopa-ib mat araq inaq tuqos. Mat na in bulmakau asan waqim wastitayaqta anan Saimon haqayta na ago bitab in inaq osyaqta.

Copyright information for `MLP