Colossians 3

I Krais inaq hodhodab usim ta eraw

God ne Krais inaq hodhodab giwazan eraqiyta. Eraqim muran Krais ulilib gwalehim God aben aqabun ban tuqos woqim osaq. Nazaq iyan ne nagah dimdimunta Krais ago hib usaqta naqmo ginagunad luwiy. Luwad kam bunmo ne nagah dimdimunta ulilib usaqta naqmo anadin emad ne og ka ago nagah nagan anadin diq hi emiy. Na ezaqgo ne tumoqiyta. Moqim muran ne kayeqmo osayta alulin na in ulilemim Krais inaq God ago hib usaqta. Krais-mo ne giqeman ne kayeqmo osayta. Abeb in ulalab bo gwahtiqsa nab ne Krais inaq araqibmo mataw gimeb ulal tiqiy daqaymo. Ulal iyeq ne Krais ahol anuwanib dimniyeq ossa on mataw bunmo ne tigibiy kem daqay.

Krais i gimuganib ussa i on mataw muturta iyim osauqta

I on mataw muturta tiqiy

Nazaq iyan ne og ka ago ginad meqinta gigemab usaqta na gileh ugad wolid moqan. Ne an haresmo hureqim inaq usayta na, teq ne daq anumlan inaq emayta na, teq ne gihol atoranmo eraqaqta na, teq ne daq meqinta haresmo emgo ginad bilaqaqta na, teq ne nagah haresmo utetayta na, daq nagan bunmo ne giholib muzid lehan. Mat nagah haresmo utetaqta na in bilaqne god katiyta tumuz nog iyaq. Mataw God aqez othasad daq meqmeqinta nazaq emsa iyan God ago agem meqniy nawa in gigo hib teq gwahtiqdaqta. Kwaziqmo ne mataw meqinta na nenaq luw osad ne in gigo daq na em yaqaymo. Teq muran ne daq meqinta nagan bunmo hulos bugiy. Ne gigem meqniyyaqta na, teq ne mataw atoranmo ginad yaqayta na, teq ne an agem meqinta ug yaqayta na, teq ne an agilehunan bilaq yaqayta na, teq ne gamuk meqinta amalib an wad yaqayta nagan bunmo ne hulos bugiy. Bilaqne mat araq tubusan meqinta hasim hunegan lehaqta nazaqmo ne daq nagan hulos tayiy.

Ne ginad kwaziqta ago daq meqmeqinta inaq na ne gimuzan tilahta. Nazaq iyan ne an hi kat ugiy. 10 Teq ne ginad muturta na waqim giholib eman in ne ginad kwaziqta na ago ban tuwaq bug. Waq bugan ne God ago tuhurit kemsa inmo ne ginad eman mutur iyad ne ginad in anad nog iyaqta. 11 Nazaq iyan mataw ginad buliyim mutur iyayta na bunmo in araqibmo iyim osayta. In gilikmanib Grik mat haiq. Teq Juda mat haiq. Teq mat ahol abatan asan urotta na haiqmo. Teq mat asan a hi urotta na haiqmomo. Mataw muturta na gilikmanib mat asen tob bolta na haiqgam teq mat yabyabta haiqmo teq kabibiy mat samanta haiqgam teq mat anadibmo samanmo luwaqta na haiqmo. Krais amomo osad teq in ago on mataw bunmo giduganib osaqtamo.

I ginad dimunta gimaqbaban negad gilowan tonuq

12 God ne gitowun emim in aholyon ne tigiwamta. Giwaqan ne in ago on mataw tawon diqta tiqiyim ossa in ne ginan anad diq bilaqaqta. Nazaq iyan ne daq dimunta kazaqta waqeq giholib emiy. Ne mataw bunmo ginad dimunta negad gilowan toniy. Ad ne gihol wazid woqsa ne mataw nenaq midemqanmo osiy. Osad ne afaqan sorad gituw hi hiqiyan. 13 Ni nimaqbab araq in nimeqin tonid ni nigem hidmo hi meqniysa ni tok nemeq os. Osad ni nan ugdaqta na hulosad ni nimaqbab ago daq meqinta na walemad anadin ta hi em. Iyahta ne gigo daq meqinta bunmo tigiwalamta. Nazaq iyan ne an ago daq meqinta walemad anadin a ta hi em daqaymo. 14 Teq daq ameb diqta ne em daqayta na in kazaq. Ne an anan ginad bilaqsa osiy. Daq na in bilaqne am nog ne gituq tonid ne araqibmo titnoneqmo ossa ne gigo os tidimniydaq. 15 Sa Krais ne ginad wamuzsa ne zib alowabmo osiy. Ne nazaqmo os daqay haqad God in ne gililewunim giqeman ne mat amulikmo anon nog iyim osayta. Kam bunmo ne God esey ugad osiy. 16 Osad ne Krais ago gamuk dimunta na alowan tonsa in ne giholib anon emeq usan. Ussa ne ginad em hasad suleq dimunta amo amo an bulonad teq ne an adek wazad osiy. Ad Buk Song-ib bar usaqta na teq lotu abarin amo amota na teq bar asor Bugaw Dimunta eman ne ginadib gwahtiqaqta nagan ne wazad gigemabmo diq God esey ugiy. 17 Ad ne gamuk bunmo bilaqayta na teq kabiy bunmo ne emayta na ne Iyahta Yesus-mo abin emid ayah iynan haqad ne emiy. Teq Yesus ayahmo gidimun tonta na ne anadin emad ne Gimam God esey ugad osiy.

Mat ago aw amun nenaq anononmo os daqayta na agamukan

18 Ari ne on mat tuwaqiyta na, ne gidugniz giqez huritad gihaqenib osiy. Ne Iyahta ago on tiqiyim iyan ne nazaqmo os daqayta. 19 Teq ne mataw aw tuwaqiyta na, ne giqonan ginan ginad bilaqsa ne in ginadad atoranmo hi gibileniy. 20 Ari ne onmin, ne ginenmaman giqez huritad ne in ginad muzin bugiy. Iyahta in daq dimunta nazaqta anan anad bilaqaqta. 21 Teq ne onmin gimaman, ne gigo onmin gigem emid hi meqniyan. Luweq in gihol loyinsa in kabiy araq dimunta emgo biyab a hi iy daqay.

Kabibiy mataw in gigo aseseqta nenaq anononmo os daqayta agamukan

22 Ari ne kabibiy mataw samanta ne gigo mataw aseseqta og kabta na giqez huritad muzinad osiy. Luweq ne ginad em daqay, I gigo aseseqta kawa osay haqad ne kat negad in gimebmo kabiy emsa in ne ginan ginad dimniy daqay. Haiqgam. Ne Iyahta amomo anan rabad ne ginad amulikmo iyeq kabiy anononmo emiy. 23 Ne gigo aseseqta naga kabiyan negid ne ginad bilaqsa emmo emiy. Ne matmo ago kabiy a hi emayta. Haiqgam. Ne Iyahta ago kabiy emayta. 24 Teq ne Iyahta anad muzinad osayta na amenin in ago os dimunta tinegdaq. Na ago ne tuhuritiyta. Nazaq iyan ne ginad emiy. Krais amomo in Iyahta iyim ossa ne in amen kabiy emayta. 25 Teq mat daq meqinta emaqta na in nazaqmo Iyahta abenab in ago daq na amenin tuwaqdaqmo. Kam nab Iyahta in on mataw bunmo gimen daq amulikmo emad in mataw asor gigomo a hi lehdaqta.

Copyright information for `MLP