Colossians 4

Ari kabibiy mataw gigo aseseqta na, ne gigo kabibiy mataw samanta na gimen daq titnonta emad ne in gilowan toniy. Ne ginad emiy. Ne gigo Iyahta Heven-ib osad in ne gibiy muzaqtamo.

I bunmo God inaq gamuk emad teq i titnoneqmo luw osuq

Ne tuteqmo God inaq gamuk emad ne daq na hi hulosiy. Teq ne ginad em haseq God bulonad in ne giqez wazta na ago ne esey ugiy. Ad ne i gimen God buloniymo. Bulonsa in i gimen dante em igid teq i Krais ago gamuk ulilemim usta na on mataw gibilen kemam. Gamuk naqmo ya bilaqsa mataw ya iwazim iqirquran ya kawa osaiqta. Ne yaqmen God bulonsa ya in anad muzinad ago gamuk ulilemabta na ulalabmo bilaq sireqdaiq haqad ya kawa ne gibilenaiq.

Ne mataw God ago maror asan ban osayta na gimeb anononmo luw osiy. Ad ne gigo kabiy dimdimunta em daqayta akaman na abu ulumad samanmo hi osiy. Kam bunmo ne on mataw gamuk dimdimunta gibilenad luwsa ne gigo gamuk akamoymoyan inaq iyan, bilaqne kamis didaq eman aneq dimniyaqta nazaq nog. Ne nazaq emad teq ne ginad em hasad on mataw bunmo giqez amenin tiqem daqay.

Pol in Tikikus ayow Onesimus inaq giqeman Yesus ago on mataw Kolosi-ib osayta na gigo hib lehiy

Tikikus teq ya ihol awagamun ne tigibilen kemdaq. Mat na in i gimaqbab dimun diqta. In Iyahta ago kabiy emad atuw a hi hiqiyaqta. Teq i mat na inaq araqibmo Iyahta ago kabibiy mataw iyim osauqta. In i giwagamun gibilenad teq in ne gigem emid awaz meqniydaq haqad ya eman in ne gigo hib nawa lah. Sa ya negmo gigo mat araq Onesimus eman in Tikikus inaq ne gigo hib lahmo. Onesimus in i gimaqbab dimun diqta. Teq in i gilumsihad atuw a hi hiqiyaqta. Mataw giger naqmo teq nagah bunmo i gigo hib kab gwahtimta na ago in ne tigibilen bug daqay.

Pol ayogniz nenaq gigo zeq dimun eman Kolosi giyon lah

10 Ari Aristarkus in ago zeq dimun eman nawa ne gigo hib lehaq. Ya mat na inaq giqirquran bit kab osauqta. Sa Barnabas ayan Mak in ne gimen zeq dimun eman nawa lehaqmo. Ya ne gimen gamuk ta mar tonta nab ya mat na anan ne tigibilenta. In le ne gigo hib gwahtiqid teq ne waziniy. 11 Sa mat anan Jisas haqayta na in ago zeq dimun eman nawa lehaqmo. In anan araq Jastus haqaytamo. Juda gilikmanib mataw ezeqman naqmo in ya nenaq araqib God ago maror akabiyan emauqta. In ya ilumsihsa ya igem dimun dikan iyaqta.

12 Teq negmo gigo mat anan Epafras haqayta na in ne gimen zeq dimun eman nawa lehaqmo. Mat na in Krais Yesus ago kabibiy matta teq in aholtuw diq bulad ne gimen God tutimmo bulonaqta. In anad God ne gilumsihsa ne gihol ginad bunmo zilimsa ne God anan helmo diq haqad giwaz meqniyeq tur daqay haqad in ne gimen God bulonaqta. 13 Mat na in ne gimen kabiy atoranmo emad in mataw uliq Laodisiya-ibta na teq mataw uliq Herapolis-ibta na gimen kabiy ayahmo ammo. Ya in ago hurit kemta iyim ya ne gibilenaiq. 14 Sa ya iyow dimunta Luk, mat gihol wastitay akabiyan emaqta na, in ayow Demas inaq ne gimen zeq dimun eman nawa lehaqmo. 15 Ne yaqgo zeq dimun ka i giyogniz uliq Laodisiya-ib osayta na negiy. Ad ne aw anan Nimfa haqayta na teq Yesus ago on mataw in ago bitab humab wolayta na nenaq yaqgo zeq dimun ka in negiymo.

16 Ari ne sansandek ka ahol tuwaqeq teq ne Yesus ago on mataw Laodisiya-ib osayta na gimen emid lehan. In inaqmo sansandek ka ahol waq daqayta. Ad ya sansandek eman Laodisiya-ib lahta na in ne gigo hib em lehid teq na ne ahol waqiymo.

17 Teq ne mat anan Arkipus haqayta na kazaq buloniy, Ni Iyahta abenab kabiy wamta na anadin emad ni emid hiqiy bugan haqiy.

18 Ari ya Pol yaqmo iholbenab yaqgo zeq dimun ka mar tonim ne giyon eman nawa lehaq. Ya bit kab iqirquran osaiqta ka ne anadin emiy.

Ari God agem dimunta negsa ne osiy. Nawaqmo.

Copyright information for `MLP