Ephesians 2

God i giqeman i Krais inaq kayeqmo osauqta

Kwaziqmo ne God ago gunun itiyonad daq meqinta haresmo emsa ne gigo daq meqinta naqmo ne ginol eman ne giwitan God ameb tumoqim us. Kam nab ne og ka ago gunun haresmo muzinad ne bugaw meqinta kaitab ulilib luwayta gigo gifaqin na anad muzin yaqaytamo. Bugaw meqinta danmebta na ago zaway awaz meqinta in mataw nan a hi huritayta na gigemab kabiy emad gibe yahsa in God aqez othasayta. Kwaziqmo i bunmo nan a hi huritad ginad meqinta gwahtiqsa i muzmo muzinyauqta. Muzinad i giholmo i ginad wamuzsa i gigem kwaziqta naqmo ago adan muzinyauqta. I nazaq diq iyim ginenan gigemab hitiqan iyan God i ginan agem meqniyyaqta, in on mataw nan othasayta bunmo ginan agem meqniyaqta nazaq.

Helmo i gigo daq meqinta naqmo i ginol eman i bilaqne mataw tumowta os nog iyyauqta. Teq God i ginan anad bilaq naqmo hiqiysa in i ginan anad ayahmo meqniyyaq. Nazaq iyan in Krais eman kayeq iyta nab in i giqeman i Krais inaq kayeq tiqiymo. (Na God anadibmo agem dimunta negim in nazaq ne gilumsihim giwamta.) Ari i Krais inaq araqibmo kayeq tiqiyan God in i Krais Yesus inaq giwazan tiqeraw. Eraqan in i giqeman i Krais aholib soqotim inaq ulilib Heven-ib tuqos nog iyauq. God agem dimunta ayahmo igad in Krais Yesus ago kabiy naqmo amalib i gilowan diq tonta. In anad abeb kam muturta nab in ayahmo i gidimun tonta na in on mataw bunmo giqisihunnan haqad in nazaq amta. Na in kazaq. God agem dimunta negan ne Krais anan helmo haqan in ne gilumsihim giwamta. Daq nawa na negmo gigo zawayib ne eman a hi gwahtimta. Haiqgam. God anadibmo samanmo ne gilumsihim giwamta. Teq ne giholtuw bulad kabiy daq dimdimunta emiyta na ago amenin in ne gilumsihim giwamta nazaq a haiqmo. Nazaq iyan mat araq inmo ahol abin wazid eraqdaqta adanteqin haiq tiqiy. 10 God-mo i giqeman i mataw muturta iyim osauqta. I in ago kabiy daq dimdimunta emad luwamta haqad in i giqeman i Krais Yesus aholib soqotim inaq tuqosauq. God anad i in ago kabiy dimdimunta na emad osamta haqad in kwaziqmo i gibinib kabiy na tuwastitayan usta.

Krais in Juda mataw teq mataw en ta asor Juda a haiqta nagan bunmo inaqmo giqeman in mataw en amulikmo tiqiyiy

11 Ari ne on mataw Juda a haiqta na ne ginad emiy. Ne gisesan gilulib gwahtiqim ne in gigo maror ahaqenib osayta. Ari Juda matawta na nazaqmo in gisesan gigo maror ahaqenib osad in gihol abatan asan urotayta. Ad in ne gibin wazan woqsa ginan bilaqay, Mataw gisan a hi urotayta haqay. Teq daq na in gibenabmo eman gisanib gwahtiqaqta. 12 Ad kwaziqmo ne Krais abin a hi hurit yaqayta na ne anadin emiymo. Kam nab ne Krais ago hib pesan diqmo os yaqayta. Osad ne Isrel gigo maror aduganib a hi os yaqay. Ad God in Isrel gisesan nenaq an adugan wazad in giwamuzeq gidimun tonnan hel diqmo gibilensa ne asan ban os yaqay. Nazaq iyan God teq ne gilumsihdaqta nazaq ne ginad a hi em yaqay. Sa God ne giholib hiqiyan ne og kab dante haresmo samanta muzad luw yaqay.

13 Kwaziqmo ne God ago hib pesanmo diq osiyta. Ari muran Krais moqan anedan womta na amalib God ne giqeman ne Krais Yesus inaq soqotim osad ne God agerabmo diq tuqosayta. 14 Na in kazaq. Juda mataw in mataw en ta asor Juda a haiqta nagan bunmo nenaq an geg ugayta. An geg ugsa daq na gigel tonan in gimi gimo iyim araqibmo a hi osayta. Teq Krais inmo ahol anedan amalib gel na wolbiyayan mataw na gilikmanib bab usta na tihiqiy bug. Hiqiy bugan Krais in mataw na bunmo giwastonan in mataw en amulikmo tiqiyiy.

15 Krais i gimen ahol nog hulosta nab in God ago maror Moses bilamta na aduganib gunun amikmikta giqusta na gimuzan maror kwaziqta na akaman tihiqiy. In nazaq emim in mataw en bunmo inmo aholib giwastonan in mataw en muturta amulikmo tiqiyim in bab hulosad araqibmo tuqosay. 16 Na in kazaq. Krais inmo ahol amalib on mataw en bunmo giwastonim in gigo ban wam. Waqan mataw ayib dom wolan in moqim on mataw na bunmo gibinib God inaq an anobun tuwastitayiy. In daq nazaq emim in mataw en bunmo gilikmanib an geg usta na wol eman tihiqiy. 17 Hiqiyan in ago kabibiy mataw giqeman in lehim bab tihiqiyta na agamukan ne mataw pesanmo osiyta na gibilenad in mataw sinsin osiyta na tigibileniymo. 18 Na ezaqgo Krais in i on mataw bunmo gimen dante wastitayan muran God ago Bugaw amulik naqmo i bunmo gilumsihsa i araqibmo Gimam Iyah agerab loqauqta.

Krais ago on mataw bunmo in God ago bit nogta

19 Nazaq iyan muran ne God ago maror asan ban iyim mataw begbegta og saw haresmo luw yaqayta nazaq ne a ta hi luway. Haiqgam. Ne God ago on mataw tawonta na bunmo nenaq araqibmo God ago maror aduganib tugwahtiqim ne in asenlulmo diq tiqiyim osayta. 20 Ne bilaqne God aholyon bit amta nazaq nog. Sa God ago Aposel teq in ago nantut nagan in bilaqne tituq gan nog iysa God in gimalib ago bit na wazan tiqeraqaq. Sa Krais Yesus in bit na ago tituq liqab diqta iyim in bit na anon bunmo tisoraq. 21 Sorsa bit na aditin bunmo Krais aholib soqotim ussa Iyahta Krais-mo in bit na ulum tutsa in ayah iyad God ago bit tawonta nog tiqiyaq. 22 Sa ne inaqmo Krais Yesus ago hib soqotan in ne giwaqim Juda on mataw na nenaq girom tonan ne bunmo God ago bit in ago Bugaw Dimunta bo osaqta na tiqiyiy.

Copyright information for `MLP