aBuk Song 68.18

Ephesians 4

Krais ago on matawta na bunmo in Krais anon

Yaqmo Pol, ya Iyahta ago kabiy emaiqta na ago ya iqirquran osaiqta. Osad ya atoranmo kazaq ne gibilenaiq. God ne gililewunan ne in agota tiqiyim osayta haqaiq. Nazaq iyan ne anonon diqmo luw osad ne gigo daq bunmo in God ago liley na inaq rireneqmo usan. Ne gihol wazid woqsa daq kiskistaqmo giyogniz gigo hib emiy. Emsa giyow araq ne gimeqin tonid ne gigem hidmo hi meqniyan. Haiqgam. Ne an alowan tonad an anan ginad bilaqsa osiy. Sa God ago Bugaw Dimunta anad dimunta negsa ne gigem amulikmo iyeq osiy. Osad ne giholtuw bulad zib alowab osgo adan muziniy. Muzinsa daq na bilaqne am nog ne giqirqurid ne mataw en amulikmo iyeq osiy.

Krais anon amulikmo usaqta. Sa Bugaw Dimunta in amulikmo osaqtamo. Ad nazaqmo God ne gililewunan ne in ago on mataw bunmo nenaq wastonim ne bunmo araqibmo God teq gidimun tondaqta na amen emim osayta. Teq i gigo Iyahta amulikmo osaqtamo. Ossa i bunmo God ago gamuk helmota amulikmo wazad i bunmo daq amulikmo muzinim Krais abinib yuw huzauqtamo. Teq God amulikmoqmo osad in i bunmo Gimamta. In ago on mataw bunmo inmo ahaqenib iysa in giwamuzaqta. Giwamuzsa in gigo kabiy daq bunmo inmo anad muzinaqta. Sa in ago on mataw na bunmo gilikmanib in nenaq osaqtamo.

I bunmo God ahaqenib araqibmo iyim osauqta. Ta teq Krais in ago zaway araqibmo a hi igaqta. Haiqgam. In anad emad zaway ezaqta in igdaqta naqmo in i amulik-mulikmo naw nog samanmo tiqig. Na ago God ago marib gamuk araq kazaq bilam,

In bab emim mataw kabemmo giqirqurim teq in giqad ulilibmo tugwalah ham. Gwalehim in ago walmataw naw amo amo tinag ham. a 
Teq gamuk nawa bilam, “In gwalah” hamta na alulin in kazaq. Danmeb in pesanmo ulilib osim ogib gewomta. 10 Teq mat pesanmo gewomta naqmo muleqim gwalehad in kait uriyamim ulilibmo diq a ta gwalah. Nazaq iyan in og saw bunmo tuwaleq ton bugim osaqta.

11 Teq in ago on mataw naw amo amo kazaq nagta. Mataw asor in Aposel akabiyan nag. Sa asor in God ago nantut akabiyan nag. Sa asor in uliq-uliqgo luwad Yesus awagamun dimunta on mataw gibilengo akabiyan nag. Sa asor in God ago sipsip giwamuzgo akabiyan negad in mataw asor God ago gamuk asuleqin bilaqgo akabiyan nag. 12 In ago on mataw tawonta na giwaz meqniyeq ago kabiy dimunmo tiqem daqay haqad in naw amo amo na nagta. Negan in kabiy amo amo na emsa Krais anon ayah iyaqta. 13 Ari i bunmo nazaq an ulumsihad kabiy amo amo na emad teq i bunmo ginad helta amulikmo ussa i God atatin ago tuhurit kemam. Hurit kemeq nab i gihol tizilimdaq. Zilimad teq i Krais anon wolnet bugid in bilaqne mat ahol bunmo usaqta nog iyad in anon afaqin inaq tirirendaq.

14 I nazaq diq tiqiyeq teq i amun amikta os nog a ta hi iyam. Sa mataw gimileq meqinta nagan gigo suleq katiyta bilaqsa i bilaqne muy kamisib lehsa tim bolad sorsa in haresmo lehaqta nazaq i a hi iyam. Mataw na gimileq iyad yuw hunegsa i huriteq a hi muzinam. 15 Haiqgam. I mataw ginan ginad bilaqsa gamuk heltaqmo gibilenam. I nazaq toneq teq i Krais anon nog iyeq ayah tiqiy bugamta. Ayah iy bugeq i gifaqin Krais ago towubmo tugwahtiqeq inaq diq tisoqotamta. 16 Krais i gifaqin iyim ossa i in abensen ameqnagin teq in ahol anaghan bunmo iyim osauqta. Sa i gifaqin na zaway igsa i kabiy anononmo emauqta. Emad i bunmo an soqotim araqibmo diq osad i an anan ginad bilaqsa osauqta. I nazaq emad ossa Krais anon na ayah iyad in awaz diq timeqniyaq.

Krais ago on mataw loq gel muturtab luwiy

17 Ari i bunmo Iyahta ahaqenib iyim osad iyan ya gamuk ka atoranmo kazaq diq ne gibilenaiq. On mataw God abin a hi huritayta na gigo daq ne hi muziniy haqaiq. On mataw na ginad agadanmo diq iysa in daq hi emnanta kabemmo emayta. 18 In ginad romriq iyan in ginad a hi em hasayta. Ad in gigem soqotim ussa in ginad dimunta araq a hi usaqta. Nazaq iyan in God ago maror asan ban osad in ago os dimuntab nab bo a hi gwahtiqayta. 19 In daq meqinta emim gihol a hi loyinad gimebay a hi woqaqta. Sa ginad meqinta bolsa in a hi wasihad adan emmo emayta. Mataw nazaqta in daq meqinta anumlan inaqta bunmo emnan ginad diq bilaqayta.

20 Ari ne Krais ago suleq waqiyta na in ne daq meqinta nazaq emgo a hi bilamta. 21 Ne Krais ago tuhuritiyta. Ad ne in ago suleq bunmo tuwaqiyta. Suleq na ne daq helta Yesus i giqisihunta naqmo asuleqin ne waqiyta. 22 Waqan suleq na bilam, Ne gigo os kwaziqta na gileh ugad ne ta hi muziniy ham. Na ezaqgo ne gigem kwaziqta na eraqad kat negsa ne nagah haresmo utet yaqayta. Sa daq naqmo ne gihol meqin tonyaqta. Teq ne Krais ago suleq na huritim ne gigem kwaziqta na muzan tilah. 23 Teq suleq na kazaq bilammo. Ne ginad buliyid muturta iyan ham. 24 Ne ginad muturta iyid teq ne mat muturta ago daq waqeq tubusan nog giholib emiy ham. God-mo ne giqeman ne on mataw muturta gwahtiqayta. Gwahtiqim ne gigo daq God ago daqmo nog iyaq. Nazaq iyan ne mutur iyim daq titnonta emad ne God ago on mataw tawon diqta iyim osayta.

25 Nazaq iyan ne gamuk katiyta ago adan hulosiy. Hulosad i gimaqbaban Krais aduganibta na nenaq gamuk emad i nan heltaqmo an bulonad osuq. Na ezaqgo i bunmo mat amulik naqmo ahol asor iyim osauqta. 26 Teq ne gigem meqniysa ne gihol waz naqmo hiqiyeq daq meqinta hi emiy. Ad ne gigem meqniydaqta na hulosid sisaqmo hi usanmo. Haiqgam. Zeq a hi woleh bugsa ni hidmo leheq nimaqbab nog ni nigem meqinta ugta na inaq an anobun wastitayiy. 27 Luweq ne Satan ayon dan has ugid in ne gilikmanib gwahtiqeq ne gigo os timeqin tondaq.

28 Teq mataw rin tonad luwayta na in ta hi rin toniy. Haiqgam. In Krais anan helmo tihaqim in daq titnonta muzinad in gimo gibenab kabiy daq tiqem daqay. In nazaq emeq teq mataw nagah ago siqim iysa in gimo gigo nagah amalib tigilumsih daqay.

29 Gamuk meqinta araq diq ne giqezab hi gwahtiqan. Haiqgam. Gamuk dimunta mataw gilumsihid in giwaz meqniyeq os daqayta naqmo ne bilaqiy. Bilaqsa mataw ginad siqim iyayta na huritad in ginad tizilimdaq.

30 Teq ne God ago Bugaw Dimunta emid ahol afaqan hi iyan. Bugaw na in God ne gizayan ne in ago on mataw tiqiyiyta na atowun nog ne giholib usaqta. Tow na ne giholib ussa le Yesus ta boldaqta akaman nab teq God ne giwaqid ne in ago tiqiy has daqay haqad in nagta.

31 Teq ne yuwlozin bilaqayta na adan hulos tayiy. Ad ne gigem meqniyaqta na teq ne an wadad haresmo an mugad an bilawunayta na ne hulos bugiymo. Ad gigem meqniysa an meqin tonayta adan na ne aban diq emad luwiy. 32 Ne an alowan tonad an agem dimunta ugad osiy. Osad ne gimaqbaban daq meqinta negsa ne walemad anadin ta hi emiy. Ne Krais aholib soqotan God ne gigo daq meqinta walemim anadin a ta hi emaqta nazaqmo ne emiy.

Copyright information for `MLP