aBuk Song 2.7
dBuk Song 104.4
eBuk Song 45.6-7
fBuk Song 102.25-27
gBuk Song 110.1

Hebrews 1

Yesus in angelo giquriyam bugta

God atatin in gamuk ig

Kwaziqmo God in ame kabemmo i Juda gisesan gibilenad in daq amo amo amalib in ago gamuk eman nantut giqezab gwahtiqyaqta. Ari muran kam abebtanta kab God in atatinmo aqezab i tigibilan. God in atatin na atowun emim in zaway bunmo abenab tiqamta. Ad in atatin na amalib og teq kait teq nagah bunmo giqeman gwahtiqiyta. Amam ahol anuwan teq abin ayahta na in amidon na aholib us bugaqta. Sa amidon na ago zaway teq in anad awaz meqinta teq in ahol anaghan bun diqmo in amammo nogta. In ago gamuk awaz meqinta na amalib nagah bunmo zaway negsa in usayta. Teq in on mataw gigo daq meqinta gisuholan gibusirinan tihiqiy bugan teq in gwale King Awaz Meqin Diqta ulilib osaqta na aben aqabun ban tuqos wom.

God atatin abin in angelo gibin uriyamta

God atatin abin in angelo gibin uriyamaqta. Nazaq iyan in ban waqim osaqta na in nazaqmo angelo gigo ban uriyamaqtamo. Na ezaqgo kwaziqmo God in ago amidon na kazaq bulon,

Ni ya itatin ham. Muran ya ni tiniqulal tonaiq haqad in bilam ham. a 
Ad in ta bilam,

Ya in amam iyeq ossa in ya itatin iyeq tuqosdaq ham. b 
Ari kam gineh diq God in atatin anan bilamta nazaqmo in angelo araq anan bilam? Na haiqgam.
Teq in ago Amidon aqenta na emid og kab tubolnan haqad in kazaq ta bilam,

God ago angelo bunmo in amun kaqmo abin iluwiy ham. c 
Ari in ta angelo ginan kazaq bilam,

In ago angelo giqeman in tim nog iyim luwayta ham. Ad in giqeman in faq amileq nog iyim ago kabiy emad luwaytamo ham. d 
Teq God in atatinmo anan kazaq bilam,

Ni God ham. Ni king iyeq kuluwa-kuluwmo tuqosdaq ham. Osad ni ningo maror aduganib daq titnonta amalib ningo on mataw tigiwamuzdaq ham.
Ni daq titnontaqmo anan ninad bilaqsa ni daq meqinta anan nigem meqniyaqta ham. Nazaq iyan ningo God in ni nimaqbelab masil wazbalan woqsa in ni ninan bilam, Ni niyogniz gilikmanib ninmo nibin ayahta iyeq ni ninad dimniysa osdaq haqad in bilam ham. e 
10 Ad in atatin bulonim kazaq bilammo,

Iyahta ham kwaziqmo diq ni og ka eman gwahtiqim in awaz timeqniyim usaqta ham. Ad ninmo nibenab ni kait teq nagah bunmo ulilib usayta na giqamta ham.
11 Og kait inaq timeqniydaqta ham. Teq ninmo nazaqmo kuluwa-kuluwmo tuqos tutdaqta ham. Nagah giger na in kwaziq tiqiy has daqayta ham. Bilaqne tubusan kwaziq iyim tartay bugaqta nazaq in tiqiy daqay ham.
12 Teq nagah nagan kwaziq iyid ni bilaqne mat aholsihen hasim ayaqta nazaq nog ni giqaydaq ham. Giqayeq teq ni nagah nagan giwazbuliyid muturta tiqiydaq ham. Bilaqne mat tubusan kwaziqta hasim hunegad muturta waqim aholib emaqta nazaq nog ham.
Teq ningo daq a hi buliysa ni osaq nazaqmo ni tuqos tutaqta ham. Ad ni kuluwa-kuluwmo osad ningo kam a hi hiqiydaq ham. f 
13 Teq God in atatin kazaq bulonmo,

Ni ya iben iqabun ban kab ya imen emad ossa ya ningo bab giqemid nisen ahaqenib tiqiy bug daqay ham. g 
Teq kam gineh diq God in angelo araq anan nazaq bilamta? Na haiqgam.

14 Ari angelo in naga matawun diqta? In bugawta teq in God ago kabiy emayta. God in giqeman lehad in on mataw God ago os dimunta teq waq daqayta naqmo gilumsihayta.

Copyright information for `MLP