aBuk Song 40.6-8
bJeremaya 31.33
cJeremaya 31.34
fHabakuk 2.3-4

Hebrews 10

Tamaz kwaziqta na in daq meqinta a hi walemyaqta

Ari God ago maror Moses bilamta na aduganib nagah dimdimunta abeb teq gwahtiqdaqta na gidulanmo ussa i ahol waqauqta. Nagah nagan ginon diq maror nab a hi usaqta. Nazaq iyan ulig bunmo mataw tamaz emayta na in tamaz amulik naqmo emsa tamaz na in mataw God agerab loqayta na giwastitayan in God ameb a hi dimniy hasayta. Ari tamaz na in mataw giqemid dimun diq tiqiy hasid teq in ulig ta araq nab tamaz na a ta hi em nagiy. Na ezaqgo tamaz na in mataw lotu-ib bolayta na giwastitayid in gigemab gigo daq meqinta na a ta hi loyin nagiy. Teq haiq. In ulig bunmo tamaz emsa daq na in mataw ginad enqenunsa in gigo daq meqinta usaqta na ginadin a ta emayta. Na ezaqgo bulmakau matmatta ginedan teq memeq matmatta ginedan in mataw gigo daq meqinta giwalemgo azawayin haiqta. Nazaq iyan Krais in og kab tubolnan haqad in amam kazaq bulon,

Karuw wol emim ninmen tamaz emayta na teq naw amo amo nigayta na ginan ni ninad a hi bilaqaq ham. Na ago iyan ni yaqmen mat diq asan tuwastitayim eman usaq ham.
Daq meqinta atamazin teq karuw anon bunmo faqab eman oyworaqta na ni ginan ninad a hi dimniyaq ham.
Teq ya bilay, Yaqmo kawa osaiq hay ham. Kwaziqmo ningo marib ya ibin mar toniyta nazaqmo ya ni ninad tumuzinnan haqad ya kawa tubol hay ham. a 
Gamuk naway nab in danmeb bilam, Karuw wol emim ninmen tamaz emayta na teq naw amo amo ni nigayta na ginan ni ninad a hi bilaqaq ham. Ad in bilam, Daq meqinta atamazin teq karuw anon bunmo faqab eman oyworaqta na ni ginan ninad a hi dimniyaq ham. Ta teq mataw in God ago maror Moses bilamta naqmo ago gunun muzinim in tamaz amo amo nagan emayta. Ad teq gamuk nab in bilam, Yaqmo kawa osaiq ham. Ya ni ninad tumuzinnan haqad kawa tubol ham. In nazaq haqad in tamaz kwaziqta na baymuzad abanab in tamaz muturta na eman tuqusaq. 10 Daq na God-mo anad nazaq usan in gwahtimta. Nazaq iyan Yesus ame amulikmo inmo ahol tamaz nog God ugan daq naqmo amalib i gihol tidimniyim i God ago on mataw tawonta tiqiyim osauqta.

Krais tamaz amta naqmo in daq meqinta walemaqta

11 Mataw tamaz emayta na bunmo in gigo banab turad kam bunmo in tamaz akabiyan emayta. In tamaz akabiyan emad in tamaz adan amulik naqmo tutimmo emayta. Ta teq tamaz na in gigo daq meqinta a hikidik walemaqta. 12 Ari Krais in daq meqinta tigiwalemnan haqad in ame amulikmoqmo tamaz am. Eman tamaz na in kuluwa-kuluwmo usaqta. Krais nazaq tiqemim teq in God aben aqabun ban tuqos wom. 13 Os woqim osad God in ago bab bunmo giqemid asen ahaqenib iy bug daqayta na akaman in baq tunim osaqta. 14 Na ezaqgo tamaz amulik naqmo in on mataw God in gitowun emim aholyon giwaqan osayta na giqeman in tidimniy hasayta. Dimniy hasim in God ago on mataw tawon diqta iyim osad in nazaqmo tuqos tut daqayta.

15 Teq God ago marib Bugaw Dimunta in nagah nagan anan i gibilenaqmo. Gamuk na bilam,

16 Yaqgo maror muturta abeb teq ya mataw negdaiqta na in kazaq ham. Yaqgo maror na agamukan bunmo ya in gigemab tiqemdaiq ham. Ad ya gamuk na in ginadib tumar tondaiqmo ham. Yaqmo Iyahta ya nazaqmo bilaqaiq ham. b 
17 Haqad in gamuk na tibilaqim teq in bilam,

Ya in gigo daq meqinta teq in yaqgo gunun othasayta na walemad anadin a ta hi emdaiq ham. c 
18 Yesus daq meqinta tigiwalem bugan God in daq meqinta nagan anadin a ta hi emaqta. Nazaq iyan daq meqinta walemgo atamazin araq a ta emnanta na haiq tiqiy.

I God anan helmo haqad agerab diq loquq

19 Nazaq iyan, ya imaqbaban, Yesus anedan i giwastitayan i a hi rabad God ago bit adugan Tawon Diqta nabmo i le tugwahtiqam. 20 Yesus anedan na in i gimen dan muturta tutimmo usaqta eman tugwahtim. Dan na le tubusan ayahta God ago bitab othenan usaqta na agilehun ban le gwahtimta. Teq tubusan na inmo anon. 21 Yesus in i gigo tamaz mat danmebta awaz meqinta iyim osad in God ago on mataw bunmo giwamuzaqta.

22 Yesus inmo ahol anedan i gigemab hures lamad in i gunun itiyonim ginad meqniyaqta na suholan tihiqiy bug. In yuw dimunta amalib i gihuz igan i gisan abusirinan haiq tiqiy. Nazaq iyan i ginad helta usaqta na ago i zaway diq iyad i gigem God ameb titnonimmo ussa i God agerab loquq. 23 God i gidimun tonnan haqad hel diqmo bilamta nazaqmo in tiqemdaq. Nazaq iyan in teq i gidimun tondaqta na abin i bilaqad i ginad hi buliyuq. Ad i ginadnad emad hi hureq hasuq. 24 I an anadin emad an abe yahad i on mataw ginan ginad bilaqsa kabiy dimuntaqmo emuq. 25 Teq mataw asor gituw hiqiysa in Yesus ago on mataw nenaq humab a ta hi wolayta nazaq i hi emuq. Haiqgam. Ne ginad emiy. Krais ago kam na bolim sinsin tiqiy. Nazaq iyan ne tuteqmo humab woleq an bulonad an zaway ugad osiy.

I God atatin gileh hi uguq

26 Ari luweq i Krais ago gamuk helta na huritad ginad tiqem haseq teq abeb i ginadibmo daq meqinta a ta emad luwam. I nazaq tonsa teq tamaz araq i gigo daq meqinta a ta walemdaqta na haiqgam. 27 Naqmo i rabad God ago hazizir ayahta na amen emad i in ago faq meqinta ago bab ginoy emdaqta naqmo i baq tuneq tuqosam. 28 Kwaziqmo mat araq God ago maror Moses bilamta na itiyonsa mataw giger o ezeqman nazaq in ahol waqeq in leheq nagah in gimeb ahol waqiyta na tibilaq yaqay. Bilaqsa mataw huriteq in mat na anan ginad a hi meqniysa in wol emid tumoqyaq. 29 Ari muran mat helmo tihaqim teq in anad buliyim a God atatin gileh ta ugaqta na ne mat naqanta anan ginad ezaq emay? Mat na afaqan ayah diqmo a hi waqdaqmo e? God atatin anedan God ago maror zaway ugaqta na in mat naqanta eman in God ago mat tawon diqta iyim osta. Ta teq in anad buliyim God gileh ugad in ned na eman in bilaqne ned samanta nog iyaq. Ad God agem dimunta ugad ago Bugaw Dimunta ugan in Bugaw na tibilawunaqmo. 30 God ago marib gamuk araq kazaq bilam,

Daq meqinta aqenin waqgo na yaqgo kabiy ham. Yaqmo teq mataw daq meqinta emiyta na amenin tinegdaiq ham. d 
Teq gamuk araq kazaq ta bilam,

Iyahta in ago on mataw hazizirib tigilum kemdaq ham. e 
An gamuk nawa na anamren ago i tuhurit kemta.
31 Helmo, God Kayeqmo Osaqta na in ni faq nignan haqad niwazid teq ni rab naqmo diq hiqiydaqta.

I ginad helta usaqta na awaz meqniyeq usan

32 Ne mebmebmo Yesus abin huritim anan helmo haqiyta na ne anadin ta emiy. Kam nab God in ne ginad eman hastitayan ne ginad anuwan inaq tiqiyta. Sa mataw ne geg ayahmo negsa ne afaqan kabemmo sorad gituw a hi hiqiy yaqayta. 33 In ulalab on mataw bunmo gimeb ne mebay negad gibilawunad afaqan neg yaqayta. Ad kam asor in nazaqmo ne giyogniz afaqan negsa ne in gilumsihad in gigo afaqan na ne sor yaqaytamo. 34 Ad ne gigo mataw asor giqirquran ossa ne in ginan ginad meqniysa le gibiy yaqayta. Sa kam asor mataw in ne gigo nagah haresmo ginadibmo giwaqsa ne ginad dimniysa a hi giwasih yaqayta. Ne ginad em yaqay, I gigo nagah dimun diqta tuteqmo usdaqta na in a hi waq daqay haq yaqayta.

35 Nazaq iyan ne ginad Krais anan helmo haqayta na ne hulosid hi woqan. Ne ginad helta ago amenin ayahmo waqnanta usaq. 36 Ne giwazmo meqniyeq God amen emad gituw hi hiqiyan. Ne nazaq God anad muzinad oseq teq naw in negnan hel diqmo bilamta na ne tuwaq daqay. 37 God in ago gamukib kazaq tibilam,

Sisaq haiq mat boldaqta na in tuboldaq ham. In agudan a hi emdaq ham.
38 Sa yaqgo on mataw titnonta na in helmo haqad oseq teq in dimunmo kayeqmo tuqos daqay ham. Ari in helmo haqad oseq gihol hureqid teq ya in ginan inad a hi dimniydaq ham. f 
Teq i ne nenaq i mataw gihol hureqim meqniyayta na nog a haiqta. I helmo haqad kayeqmo dimunmo osamta aqon matawun tiqiyim osauqta.

39 

I God anan helmo diq haqad giwaz meqniyeq turam

Copyright information for `MLP