bBuk Song 118.6

Hebrews 13

I gimaqbaban ginan ginad diq bilaqan

Ari ne bunmo maqbab nog an anan ginad bilaqsa osiy. Sa mataw uliq araqabta ne gigo bitab bolsa ne gilowan tonad nenaq osiy. Na ezaqgo daq na amuganib mataw asor in angelo-mo giwaqim giqad bitab a lehim nenaq osiyta. In angelo boliyta nazaq in ginad a hi emiy. In ginad emiy, Ka matmo bol haqiy.

Teq ne gimaqbaban giqirquran osayta na ginadin emad gigo afaqan soriy. Bilaqne mataw ne inaqmo giqirquran osayta nazaq nog. Ad mataw gibaymuzan afaqan sorayta na ne ginadin emiymo. Bilaqne in afaqan sorsa ne in nenaq araqibmo afaqan sorayta nazaq nog.

Mat aw inaq an waqayta na in daq dimunta. Teq mat awe inaq an tuwaqeq in God ameb ginumlan haiqmo dimunmo osiy. Ne ginad emiy, Abeb teq God in on mataw an haresmo hureqim inaq usiyta na teq in an alulib hureqim inaq usiyta na bunmo gigo daq meqinta na amenin meqin diqta tinegdaq.

Ne mani anan ginad hi bilaqan. Sa nagah ne inaqta naqmo ne wazad ne mat araq ago nagah ta asor hi utetiy. God inmo tibilam,

Ya ne giholib hiqiysa ne samanmo a hi os daqay ham. Haiqmo diq ham. a 
Nazaq iyan i gigem zaway ugad kazaq bilaqam,

Iyahta ya ilumsihsa ya a hi rabdaiq haqam. In ya iwamuzsa mat araq a hi imeqin tondaq haqam. b 

I Yesus muzeq inaq lehad gimebay hi woqan

Ne gigo mataw danmebta God ago gamuk gibileniyta na ne ginadin emiy. In og kab kabiy daq dimdimunta emad ossa in gigo kabiy na anon kabemmo emsa in amenin dimunta waqiyta. Na ne anadin emad ne in gisen muzad in God anan helmo haqiyta nazaqmo ne helmo haqiymo.

Yesus Krais ago daq a hi buliyaqta. In irimo osta nazaqmo in muran osaq. Teq in nazaqmo kuluwa-kuluwmo tuqos tutdaqmo. Nazaq iyan suleq amo amo ahuritan araq diqta na in ne ginad hureqsa ne God ago dan hi hulosiy. God agem dimunta igaqta naqmo in i giqemid i zaway iyeq turamta. Ari didaq agununin amo amo mataw asor bilaqayta na in i gigem zaway a hi ugdaq. Mataw gunun na muzinsa gunun na a hi gilumsihsa in luwayta.

10 I gigo tamaz em abanan ta araq turaqta. Teq mataw God ago bitab tamaz akabiyan kwaziqta emayta na in i gigo ban nab karuw waqeq neqgo gibin haiqta. 11 Tamaz akabiyan kwaziqta na amuganib tamaz mat danmebta in karuw anedan waqim ad le bit adugan Tawon Diqta nab gwahtiqim in daq meqinta atamazin emaqta. Emim teq in karuw na ginon uliq asan ban faqmeb hunegan oyaqta. 12 Nazaq iyan Yesus inmo anedan amalib on mataw giqemid in God ago tawonta iy daqay haqad in nazaqmo uliq asan ban santitiy sormo. 13 Daq naqmo ago i uliq asan ban Yesus agerab leheq in nan meqinta waqad mebay sorta nazaqmo i mebay soruqmo. 14 Na ezaqgo og kab i gigo uliq araq tuteqmo usdaqta na haiqgam. I uliq abeb teq gwahtiqdaqta naqmo anan saw waqauqta. 15 Nazaq iyan Yesus i gimen dante tuwastitayan i tuteqmo God abin iluwauqta na tamaz nog God uguq. Mataw God anan i gigo God haqayta naqmo giqezab gamuk nazaqta gwahtiqaqta. 16 Ad ne on mataw gigo hib daq dimunta emiymo. Teq ne gigo asor nagah ago siqim iysa ne negmo gigo nagah na amalib gilumsihiy. God in tamaz naqan diqtaqmo anan anad bilaqaqta.

God i giqemid i dimunmo osamta

17 Ne gigo mataw danmebta na ne giwamuzad osayta. Abeb teq God in susumun negsa in kabiy bunmo emiyta na ago agamukan God tubulon daqay. Nazaq iyan ne in giqez huritad gihaqenibmo osiy.

Ne nazaq emsa teq in ginad dimniysa gigo kabiy anonon diqmo emad in gigem afaqan a hi iydaq. Ari ne giqemid gigem afaqan iysa teq in ne gimen kabiy anononmo a hi emad a hi gilumsih daqay.

18 Teq ne i gimen God bulonad susumun ugsa in i gilumsihan. Na ezaqgo i gihol loyinad i God ameb gigem dimunmo ussa kam bunmo i titnoneqmo luwnan ginad bilaqaqta. 19 Teq yaqmo inad awaz meqinta amalib kazaq ne gibilenaiqmo. Ne yaqmen God bulonsa in hidmo iqemid ya ne gigo hib muleqeq ta lehiq haqaiq.

20 God in Sipsip Anamren awaz meqin diqta na hodhodab wazan ta eramta. In anad i gigo Iyahta Yesus eraqeq inmo anedan amalib God ago maror muturta na zaway ugsa maror na tuteqmo usdaq haqad in wazan eramta.

Ari i gigem kiskismo usdaqta na alulin God-mo.
21 In ne gilumsihsa teq ne daq dimunta bunmo emgo tiqiyad ne in anadmo diq tumuzin bug daqay. Ad in Yesus Krais kabiy amta na amalib i bunmo giduganib daq in anan anad bilaqaqta na emid tugwahtiqdaq. Nazaq iyan i tuteqmo kuluwa-kuluwmo Yesus abin iluwuq. Hel diqtaqmo.

Gamuk abebtanta

22 Ya imaqbaban, ya inad awaz meqin amalib kazaq bilaqaiq, Ne gidek emeq yaqgo gamuk ka huritad gituw hi hiqiyan haqaiq. Na ezaqgo ya ne gigem zaway uggo haqad sansandek kab gamuk siqimmo mar tonta. 23 I gimaqbab Timoti irquran osan in hasiyta na ago ne tuhuritiy. Ari in yaqgo hib hidmo gwahtiqid teq ya inaq i leheq ne tigibiyam.

24 Ari i gigo zeq dimun ka ne waqeq ne gigo mataw marorta na teq God ago on mataw tawonta na bunmo negiy. Sa Yesus ago on mataw Italiy-ib osim boliyta na in gigo zeq dimun ne gimen eman nawa leh negaqmo.

25 Ari God agem dimunta ne bunmo negsa ne osiy. Nawaqmo.

Copyright information for `MLP