aBuk Song 8.4-6
bBuk Song 22.22
cAisaya 8.17
dAisaya 8.18

Hebrews 2

God i gilumsihim ta giwaqaqta na in daq ayah diqta

God atatin ahol abin in ayah diqmo. Nazaq iyan gamuk i tuhuritta na i gimaqbelab waz naqmo hiqiyad muzinuq. Luweq i gidan sosil iysa i gamuk tuhuritta na kiskismo hulosad ta muleqam. Kwaziqmo God ago gamuk angelo gibenab bolta na in awaz meqin diq usyaqta. Ussa mat araq in gamuk na ago gunun araq othasad itiyoneq in daq meqinta amta na ago afan waqyaqta. Ari muran God in i gilumsiheq ta giwaqnan haqad dante muturta amta ka in daq ayah diqta. Nazaq iyan i daq ayahta na gileh ugeq abeb i gigo daq meqinta na ago afan i waqad i edob tukeq leham? I tukamta adanteqin araq haiqmo diq.

God i gilumsiheq ta giwaqdaqta agamukan na Iyahta inmo danmeb bilamta. Bilaqsa mataw in ago gamuk na huritim in aqez tutad i gibilenim bilaqiy, Nagah ka i gime anonabmo ahol wawta haqiy.
Haqsa God inmo gamuk na zaway ugnan haqad in mataw na gisen baysihad daq azawayin inaqta amo amo emad in kabiy azawayin inaqta amo amo giholib eman tugwahtiqyaqmo. Gwahtiqsa God anad bilaqsa in anadibmo ago Bugaw Dimunta naw nog on mataw tinegyaqmo.

Yesus amomo i gilumsiheq ta giwaqdaqta

Ari abeb og ka ahol buliyeq mutur iydaqta na i anadin emuq. God in og muturta na wamuzgo haqad angelo a hi giqam. Haiqgam. Mat araq God ago marib gamuk kazaq emim in bilam,

God ham, on mataw ogibta in ezaq diq iyan teq ni in ginadin emaqta? ham. Doh haqad ni on mataw ogibta ginadin emad ni anononmo giwamuzaqta? ham.
Ni on mataw giqeman in kam asitmo angelo gihaqenib iyim osayta ham. Teq ni giwazinad gibin ayahta na negan in og kab nagah bunmo giquriyamim in ameb diq iyim osayta ham. Ossa ni nagah bunmo eman on mataw gihaqenib ussa in giwamuzayta ham. a 
God in nagah bunmo mataw gihaqenib emad in nagah araq hulosan mataw gihaqenib samanmo a hi usaqta. Ta teq muran nagah bun diqmo mataw gihaqenib ussa in giwamuzayta nazaq i ahol a hi waqauqta.
Ari Yesus teq i ahol waqauqta. God in Yesus eman in kam asitmo angelo gihaqenib iyim osta. Daq na amalib God agem dimunta igad in Yesus eman bolim in on mataw og saw bunmo gigo ban waqim in gimen santitiy ayahmo sorad osim momta. Nazaq iyan God Yesus wazan eraqan teq in wazinad ahol abin ayahta ugan muran in nagah bunmo giquriyamim ameb diq iyim osaqta.

10 God in nagah bunmo gilulinta teq in nagah bunmo giqamta. In ago onmin helmo haqayta na kabemmo giwaqeq giqad in ago saw anuwanta nab tugwalehnan haqad in Yesus eman in santitiy ayahmo sorta. Sorim teq in mataw giwaqeq ban dimuntab giqemdaqta amatin dimunta tiqiy. Nazaq iyan God in Yesus eman santitiy sorta na in daq dimunta am. 11 Na ezaqgo Yesus in God ago on mataw bunmo giqeman in God ago onmin tawon diqta iyayta. Sa Yesus amam in God-mo. Nazaq iyan Yesus in God ago onmin na ginan ya imagniz teq ya ihiyan haqnan amebay a hi woqaqta. 12 Inmo bilam,

Ya teq ni nibin ya imagniz ihiyan gigo hib tibilaqdaiq ham. In humab woleq ni ninan sorsa ya in gilikmanib nenaq bar wazad ya ni nibin tiqiluwdaiqmo ham. b 
13 Ad in ta bilam,

Ya ihol bunmo God ago hib emim ya inmo amen tiqemaiq ham. c 
Teq in bilam,

Ahol waqiy ham. God in ago onmin ka ya ibenab eman ya nenaq i kawa osauq ham. d 

Yesus i gilumsihnan haqad mat diq iy

14 Ari onmin nawa ya teko ginan bilayta na in mataw diqta gisan ginedan inaqta. Nazaq iyan Yesus in nazaqmo mataw gisan waqim in mat diq iytamo. In moqeq i gibabun moq ago azawayin wamuzim osaqta na ago zaway alulin tuwolnan haqad in mat diq iyta. Teq i gigo bab na Satan-mo. 15 On mataw bunmo amunib osad le adinowan iyim in moqnan rabayta. Rabsa Satan in gigo rab na muzinim giqirquran in anad muzinad osayta. Ari Yesus in bab na abenab on mataw giwaqid in gibabun na anad a ta hi muzin daqay haqad in momta.

16 Helmo. Yesus in angelo gilumsihnan a hi mom. Haiqgam. In on mataw Abraham asen muzinad helmo haqayta naqmo ginadin emad in momta. 17 Teq Yesus in amaqbaban helmo haqayta na gilumsihnan haqad in ginogmo diq iyan daq bunmo in amaqbaban giholib gwahtiqaqta nazaqmo in aholib gwahtimtamo. Nazaq iyan muran in tamaz mat danmebta tiqiyim in on mataw anad negad ago kabiy anononmo emaqta. Emad in mataw gigo daq meqinta amenin emad in God ago agem meqniy walemaqta. In santitiy ayahmo sorsa og ka ago daq bunmo ulum waqsa in loyin kamta. Nazaq iyan on mataw giholib daq gilumwaqgo gwahtiqsa in anononmo gilumsihdaqta.

18 

Yesus in Moses uriyam bugta

Copyright information for `MLP