aBuk Song 95.7-11
bBuk Song 95.7-8

Hebrews 3

Yesus abin Moses abin uriyamta

Ya imaqbaban tawon diqta, God ulilib osad ne gililewunan ne inaqmo in ago on matawta tiqiyiy. Ne Yesus-mo anadin emiy. God in eman in i gimen gamuk helta a bolta teq in i gigo tamaz mat danmebta iyim osaqta. Ossa i in abin nazaq diqmo on mataw gibilenauqta. God kabiy na ugan in og kab osad God anad bunmo tumuzin bugta. Kwaziqmo Moses in God ago on mataw giwamuzad God anad muzin bugad kabiy emyaqta nazaqmo Yesus amtamo. Teq og kab mataw maqbab iyim osayta na gigo hib in gimam ayahta naqmo abin in atatniz bunmo gibin uriyamaqta. Ad nazaqmo Yesus abin in Moses abin ayahmo uriyamaqtamo. Mataw gisenlul amulik-mulikmo in gisesan gilulib gwahtiqayta. Teq God inmo on mataw en bunmo giqeman gwahtiqiyta. Moses in God ago kabibiy mat dimunta iyim in God anad bunmo muzinad God ago on mataw gimen kabiy emad osyaqta. Kabiy emad in God nagah abeb teq emid gwahtiqdaqta na agamukan in ago on mataw gibilenyaqta. Ari Krais in God atatin diq iyim in God anad bunmo tumuz bugtamo. Muzinim muran in God ago on mataw bunmo gifaqin iyim in giwamuzim osaqta. Nazaq iyan in amomo i gilumsihdaqta na i anan helmo haquq. Ad in teq i gidimun tondaqta na i amen emad i ginad dimniysa abin bilaquq. I ginad helta na waz naqmo hiqiyad teq i inaqmo God ago on mataw Yesus giwamuzim osaqta na tiqiyammo.

Mataw nan othasayta na in God ago saw ginamur emayta nab le a hi gwahtiq daqay

Nazaq iyan i God ago Bugaw Dimunta aqez God ago gamukib usaqta ka i hurituq. Gamuk nab God kazaq i gibilenaq,

Muran ne ya iqez huriteq teq ne gigem hi soqotan haqaq.
Kwaziqmo ne gisesan nan a hi huritad ya iqez othasiyta nazaq ne hi emiy haqaq.
Kam nab in saw amatawun haiqtab osad ya ilum waqiyta haqaq.
Saw nab ne gisesan ya inan helmo a hi haqad ilum waq yaqayta haqaq. Ilum waqsa ya daq azawayin inaqta kabemmo eman gwahtiqsa in ulig 40 nazaq ahol waqad luwiyta haqaq. Teq haiq, in ginad asit a hi emiyta haqaq.
10 Nazaq iyan ya in ginan bilay, Tutimmo in gigem yaqgo hib pesanmo usaqta hay haqaq. In yaqgo maror anan ginad a hi em hasayta hay haqaq. 11 Haqad ya igem meqniysa in ginan bilay, Helmo diq in yaqgo saw ginamur emayta nab le a hikidik gwahtiq daqay hay haqaq. a 

Isrel on mataw God ago gamuk othasiyta nazaq i hi emuq

12 Ya imaqbaban, ne gihol waziy. Luweq ne gilikmanib gimaqbab araq anad meqinta agemab ussa in anad helta na hulosad God Kayeqmo Osaqta na gileh tuqugdaq. 13 God ago marib in kam anan Muran hamta na akaman muran kawa i osauq. Nazaq iyan kam bunmo ne gamuk dimuntaqmo an bulonad an zaway ugiy. Luweq ne gilikmanib mat araq anad meqinta gwahtiqad kat ugsa in muzinad luwad agem tisoqotdaq. 14 Kwaziqmo i God anan helmo hawta naqmo i ginadib us tutan. Us tutsa i ginad helmota na waz naqmo hiqiyeq ossa le i gigo moq akamnibmo iyan. I daq nazaq emad oseq teq i Krais ago on matawmo diq tiqiyam. 15 Daq alulin na ago iyan God in ago gamukib kazaq bilam,

Muran ne ya iqez huriteq teq ne gigem hi soqotan ham. Kwaziqmo ne gisesan nan a hi huritad ya iqez othasiyta nazaq ne hi emiy ham. b 
16 Ne gisesan na gigo kamub gingan diq God aqez huritim teq in girerey emad ago gamuk othasiyta? Na on mataw bunmo Moses giwaqim Isip hulosim giqad lahta naqmo in daq na emiyta. 17 Teq in ulig 40 nazaq saw amatawun haiqta nab ossa God in gingan diq ginan agem meqniyta? Na on mataw daq meqinta emiyta naqmo in ginan agem meqniyta. Agem meqniyan mataw na moqim gisan saw amatawun haiqta nabmo giqusiyta. 18 Teq God in mataw gingan diq ginan bilam, Helmo diq ham in yaqgo saw ginamur emayta nab le a hi gwahtiq daqay ham? Na on mataw in ago gamuk othasiyta naqmo in ginan nazaq bilamta. 19 Nazaq iyan i ginad emuq. On mataw na in God ago gamuk anan helmo a hi haqsa iyan God giwasihan in ago saw ginamur emayta nab le a hi gwahtiqiy.

Copyright information for `MLP