aBuk Song 95.11
bJenesis 2.2
cBuk Song 95.11
dBuk Song 95.7-8

Hebrews 4

God ago on mataw gimomo in God ago saw ginamur emaytab gwahtiqayta

Ari God in ago on mataw giqemid in ago saw ginamur emaytab le tugwahtiq daqay haqad in hel diqmo tibilamta. Bilaqan in ago gamuk hel diqta na akaman a hi hiqiyad in muran us tutaq. Nazaq iyan i gihol diq wazuq. Luweq gamuk na akaman us tutsa ne gilikmanib mat araq le saw nab a hi gwahtiqdaq haqad. I God ago gamuk dimunta tuwawta. Teq kwaziqmo Isrel in God ago gamuk dimunta tuwaqiytamo. Ta teq in gamuk na huritim anan helmo a hi haqan gamuk na a hi gilumsih.

Na ezaqgo i on mataw God anan helmo tihawta naqmo God ago saw ginamur emayta nab le tugwahtiqamta. God bilamta nazaq. In bilam,

Ya igem meqniysa in ginan bilay, Helmo diq in yaqgo saw ginamur emayta nab le a hikidik gwahtiq daqay hay ham. a 
Helmo gamuk na in Moses ago kamub daq gwahtimta naqmo anan bilamta. Ta teq kwaziq diqmo og ka mutur gwahtimta nabmo God in ago kabiy eman tihiqiyta.
Na ezaqgo God ago mar asor ban gamuk araq kam 7-ta na anan kazaq bilam,

God in ago kabiy bunmo emim tihiqiyan kam 7-ta nab in anamur am ham. b 
Teq gamuk teko i huritta nab in kazaq ta bilammo,

Helmo diq in yaqgo saw ginamur emayta nab le a hikidik gwahtiq daqay hay ham. c 
Mataw kwaziqmo God ago gamuk dimunta huritiyta na in gamuk na othasad in le a hi gwahtiqiyta. Ta teq mataw ginamur em daqayta agamukan na in us tutaq. Us tutsa i ginad emauq, On mataw ta asor teq God ago saw ginamur emayta nab le tugwahtiq daqay haqauq. Ari on mataw kwaziqta na le a hi gwahtiqiy. An ulig kabemmo le tihiqiyan teq God in kam ta araq mataw le gwahtiq daqayta na Devit aqezab eman gwahtiqsa in bilam, ‘Muran’ ham. Teko i bilawta nazaq. Gamuk na bilam,

Muran ne God aqez huriteq teq ne gigem hi soqotan ham. d 
Ari kwaziqmo Josuwa in ago on mataw na giqad leheq giqemid in ginamur tiqemid teq gamuk nawa bilam, ‘Muran’ hamta na akaman tihiqiy nag. Hiqiyid God in kam ta araq mataw le ginamur em daqayta na anan a ta hi bilaq nag. Nazaq iyan i ginad emauq, God ago on mataw ginamur em daqayta akaman muran us tutaq haqauq. Us tutsa kwaziqmo God in kam 7-ta nab anamur amta nazaqmo in ginamur tiqem daqaymo haqauq. 10 Teq on mataw God ago saw ginamur emaytab gwahtiqim ginamur emayta na in kabiy bunmo tuhulosim teq in ginamur emayta. Kwaziqmo God ago kabiy tihiqiyan in anamur amta nazaq. 11 Nazaq iyan i bunmo zaway diq iyeq saw ginamur emayta nab le gwahtiquq. Luweq i gigo mat araq in nan othas adan muzineq kwaziqmo Isrel nan othasiyta nazaqmo in emeq in tuwoqdaq haqad.

12 God ago gamuk kayeqmo usad kabiy atoran diqmo emaqta. In baqir ame gigermota na uriyamim in ame meqin diqta. Gamuk na in mat ulum turim amuganibmo diq lehim aditin tutim usaqta na ulum tayan milhesaqta. In liqabmo diq lehim mat anad hares agemab usaqta na giqurotan giholbin iyim usaqta. Nazaq iyan gamuk na in i ginad gigemab ulilemim usaqta na bunmo eman ulal iyaqta. 13 Nagah bunmo God giqamta nagan gigo araq diq in God ameb a hi ulilemdaq. Haiqgam. Nagah nagan bunmo ulalab God amebmo diq giqusayta. Ussa God in i gigo daq bunmo i emauqta na anononmo ulum kemaqta.

Yesus Heven-ib God ago maror muturta na ago tamaz mat danmebta iyim osaqta

Yesus in i gigo tamaz mat danmebta

14 Ari i gigo tamaz mat danmebta araq nawa osaqta. In ulilib Heven-ibmo diq le tugwahtimta. Na in God atatin Yesus-mo. Nazaq iyan i in awagamun helta nazaq bilaqad i ginad hi buliyuq. 15 Na ezaqgo i gigo tamaz mat danmebta na in i ginan anad meqniyaqta. Gilumwaq meqinta i giholib gwahtiqaqta nazaqmo in aholib gwahtimtamo. Ta teq in woqim daq meqinta araq a hi am. 16 Nazaq iyan God in ago ban tawontab ossa Yesus i gisen baysihsa i hi rabad God agerabmo diq loquq. I Yesus abinib in agerab loqsa in i ginan anad meqniysa agem dimunta tiqigdaq. Sa i gigo afaqan ezaq usaqta na i bulonsa in i tigilumsihdaq.

Copyright information for `MLP