aBuk Song 2.7
bBuk Song 110.4

Hebrews 5

Tamaz mat danmebta Yesus-mo i gilumsiheq ta giwaqdaq

Ari mat araq in tamaz mat danmebta iydaqta na adan kazaq. God inmo mataw gilikmanib mat araq atowun eman in gwahtiqim ban na waqaqta. Waqim in ago on mataw bunmo gigo ban waqim God anognib turad in gibinib naw amo amo God ugad teq in daq meqinta walemgo atamazin emaqta. Teq tamaz mat danmebta na inaqmo in ago zaway haiqta iyim in ago walmataw ginad a hi em hasad God ago dan titnonta hulosayta na nenaq kiskismo lehaqta. In mat diq iyim iyan in on mataw gigo daq meqinta walemgo atamazin emad teq inmo ago daq meqinta walemgo atamazin in emaqmo.

Tamaz mat danmebta na abin ayah diqta. Mat araq in kabiy na anadibmo ahol a hi ugdaqta. God-mo mat lilewunan in kabiy na waqaqta. Kwaziqmo in Aron lilewunta nazaqmo.

Ad nazaqmo Yesus in tamaz mat danmebta abin ayahta na in anadibmo ahol a hi ugmo. Haiqgam. God-mo Yesus atowun emim bulon,

Ni ya itatin ham. Muran ya ni tiniqulal tonaiq haqad in bilam ham. a 
Teq God ago mar asor ban in kazaq bilammo,

Ni tamaz mat Melkisedek ago dauhibta iyeq ni tamaz akabiyan kuluwa-kuluwmo emad tuqosdaq ham. b 
Kwaziqmo Yesus og kab osad in anad emyaq, God ya ilumsiheq iwaqid ya a hi moq hasdaiq haqyaq. Haqad in God inaq gamuk emad susumun ugad in atoranmo ek tonad ago gaq inaq ame kabemmo bulonyaq. Bulonad in ahol wazan woqsa in God wazinad ahaqenib iyim osyaq. Nazaq iyan God in aqez tuhurit. Yesus in God atatin. Ta teq in santitiy ayahmo sorad in ahol suleq ugad God aqez muzingo in hurit kamta. Hurit kemim teq in tamaz akabiyan emdaqta na ago amatin dimun diqta tiqiyim in os kayeqmo kuluwa-kuluwmo osayta na alulin iyim osaqta. Ossa on mataw inmo aqez huritad muzinsa in os dimunta na negaqta. 10 Nazaq iyan God in atatin na atowun emim bulon, Ni Melkisedek nogmo iyeq tamaz mat danmebta tuqosdaq ham.

I onmin amikmikta os nog hi iyuq

11 Ya inadib Melkisedek agamukan kabemmo bilaqdaiqta usaq. Na ya gibilen nagta teq ne gimaqbel soqotim usad ginad a hi hastitayaq. Nazaq iyan ya gamuk na alulin giqisihunnan haqad teq ya ne gibibiyowunaiq. 12 Kam sisaqmo ne God ago gamuk huritad osiyta. Osim muran negmo gamuk na asuleqin mataw tigibilen nagiyta. Teq haiq. Ne gimaqbel siqim diq iyim ussa ne God ago suleq kiskista ne danmeb huritiyta naqmo ne a ta huritnan os nog iyay. Ne didaq atoranta neqgo ahun haiqta daqag. Ne susmo neqgo ginad usaqta. 13 Teq onmin amikmikta naqmo in sus neqayta. Ad in daq dimunta emgo adan a hikidik hurit kemayta. 14 Ari on mataw aseseq tiqiy bugiyta naqmo didaq atoranta neqayta. On mataw naqanta in tutimmo gihol suleq ugad ginad emunad in daq ulum kemad dimun meqin haqgo in tuhurit kemiyta.

Copyright information for `MLP