aKisim Bek 25.40
bJeremaya 31.31-34

Hebrews 8

Yesus tamaz mat danmebta iyim Heven-ib osaqta

Ari gamuk kawa i bilaqauqta ka alulin in kazaq. I gigo tamaz mat danmebta naqan diqta Heven-ib God Awaz Meqinta ago ban tawonta na aqabun ger ban nab osaqta. In God ago bit Adugan Tawon Diqta nab tamaz akabiyan emaqta, God ago lotu abitan Heven-ib turaqta nabmo. Bit na mataw wazan a hi eramta. Haiqgam. Iyahtaqmo bit na wazan eramta.

Tamaz mataw danmebta bunmo gigo kabiy in naw amo amo God ugad teq in ayon tamaz emayta. Nazaq iyan Yesus in tamaz mat danmebta iyim in nazaqmo God ayon tamaz tiqamtamo. Ta teq Yesus og kab oseq in tamaz mat danmebta a hi iy nagta. Na ezaqgo God ago maror Moses bilamta na tibilaqan tamaz mataw danmebta naw amo amo God ugayta na in og kab ban tuwaqim osayta na ago iyan. Teq kwaziqmo Moses in God ago bit karuwsanibta na wazid eraqnan tonsa God in adek wazim bulon,

Ni garah abigmanib gwalehim ossa ya bit adulan niqisihunta nazaqmo diq ni bit na anaghan bunmo em gwahtiqan ham. a 
Nazaq iyan i ginad emauq, Mataw og kab lotu akabiyan emayta na in daq hel diqta Heven-ib usaqta na adulan teq atowunmo emad osayta haqauq.
Ari muran Yesus tamaz akabiyan tuwaqim in og kab tamaz mataw bunmo gigo kabiyta na uriyamim in kabiy dimun diqta emaqta. Ad in God teq on mataw gilikmanib turad in God ago maror muturta na akabiyan emsa maror muturta na in nazaqmo God ago maror kwaziqta na uriyamaqtamo. Na ezaqgo God in ago maror muturta amalib i gidimun tonnan hel diqmo bilamta nazaq in maror kwaziqta na anan a hi bilamta.

God ago maror muturta na in ago maror kwaziqta na uriyam

Ari God ago maror kwaziqta na in dimunta iyid God in maror ta araq muturta ka emid a hi gwahtiq nagta. Ta teq God ago maror kwaziqta na akamnib Iyahta in ago on mataw gigo daq meqinta ulalab eman gwahtiqsa in nan negad bilam,

Yaqmo Iyahta ya kazaq bilaqaiq ham. Ahol waqiy ham. Ya teq Juda on mataw saw Isrel-ibta na teq saw Judiya-ibta na bunmo nenaq yaqgo maror muturta tinegdaiq ham. Kam na kowa tubolaq ham.
Kwaziqmo ya Juda gisesan giben wazim giqad Isip hulosim lehta nab ya mataw na yaqgo maror kwaziqta na tineg ham. Negan in yaqgo maror na a hi muzinsa ya in gileh negyaiq ham. Nazaq iyan maror muturta ya negdaiqta na in maror kwaziqmo ya in gisesan negta nazaq nog a hi iydaq ham. Yaqmo Iyahta ya nazaqmo bilaqaiq ham.
10 Ari yaqgo maror muturta ya abeb teq Isrel on mataw negdaiqta na in kazaq ham. Yaqgo maror na agamukan bunmo ya in ginadib tiqemdaiq ham. Ad ya gamuk na in gigemab tumar tondaiqmo ham. Teq ya in gigo God iyeq ossa in yaqgo on mataw iyeq tuqos daqay ham. Yaqmo Iyahta ya nazaqmo bilaqaiq ham.
11 Kam nab on mataw na in an suleq a ta hi ug daqay ham. Ad in bilaq daqay, Ne Iyahta ago huritiy nazaq in a ta hi bilaq daqaymo ham. Haiq ham. Yaqgo on mataw bunmo gibin inaqta teq gibin haiqta inaqmo in yaqgo tuhurit daqay ham. 12 Na ezaqgo ham on mataw na in yaqgo gunun othassa ya in ginan inad timeqniydaq ham. Inad meqniysa ya in gigo daq meqinta na walemad anadin a ta hi emdaiq ham. b 
13 Ari gamuk nawa nab God in bilam, Yaqgo maror muturta ham. In nazaq bilaqad in ago maror danmebta na eman in kwaziqta tiqiy. Teq nagah kwaziq tiqiyta na in sisaqmo a hi useqmo tihiqiy bugdaq.

Copyright information for `MLP