Hebrews 9

Tamaz mataw danmebta in karuw anedan amalib tamaz em yaqayta

God ago maror danmeb gwahtimta na in ago lotu emgo agununin inaqta teq in ago lotu abitan og kab turtamo. Bit lotu em yaqayta na karuwsanibmo wazan eramta. Teq bit na adugan amebta nab lam teq ban teq bret God anognib eman usaqta nagan in giqusta. Bit adugan amebta na anan Adugan Tawonta haqayta. Teq in tubusan ayahta bit adugan nab othenan ussa abe ban bit adugan amikta usta na in anan Adugan Tawon Diqta haqayta. Ad faq aqasin ahuran dimun diqta gwalaqta abanan gol-ib emiyta na teq God ago maror amebta abitan amikta na in bit adugan nab giqusta. God ago maror amebta abitan amikta na in gol amalib isih bugiyta. Teq bit amikta na amuganib

manna bret arebun gol-ib emiyta inaq in us. Teq Aron ago katek ahokan gwalta na teq gig giger God in ago maror amebta agamukan mar tonta na inaqmo in bit amikta na amuganib giqusmo.
Ad angelo gidulan gigermo gihol awaqan dimun diqta God ahol anuwan nogta na in bit amikta na amalib adek adek ban an nob ugim turad in bit na ahuqunan isihim turiy. Angelo giger na gisenlotab ban usta nab in ned wazbalid God ago agem meqniy suholyaqta na abanan us. Teq muran ya nagah nagan alulin bilaq hasgo akaman haiq.

Ari tamaz em anaghan na wastitay bugan tihiqiyan teq kam bunmo mataw tamaz emayta na in bit adugan amebta nabmo le gwahtiqim kabiy emayta. Ari bit adugan gigerta nab teq tamaz mat danmebta amomo le gwahtiqaqta. Ulig amulik-mulikmo in ame amulikmo le gwahtiqad in samanmo le a hi gwahtiqaqta. In ned waqim teq a le gwahtiqaqta. Ned na amalib inmo aholyon tamaz emad ago daq meqinta walemim teq in ago on mataw ginad a hi emadmo daq meqinta emiyta na gigo afaqan in walemaqtamo. Daq naqmo amalib God ago Bugaw Dimunta in kazaq i giqisihun kemaq. Lotu abitan amebta na tur tutsa i naga danteqin diq muzeq bit Adugan Tawon Diqta nab le gwahtiqamta na in i gimeb ulal a hi iyaq. Tamaz akabiyan kwaziqta na in muran kam kab suleq kazaq igaqta. Bit kwaziqta nab in naw amo amo God ugayta teq in ayon tamaz amo amo emaytamo. Ta teq tamaz em adan kwaziqta na in mataw God amen tamaz a bolayta na giqeman in God ameb a hi dimniyayta. 10 Daq kwaziqta na in on mataw gisanmo wastitaygo usaqta. Teq gunun amo amo didaq neqgota na teq yuw uluwgota na teq mataw huzeq gisan abusirinan muzgota nagan bunmo in kuluwa-kuluw usgo a haiqta. God anad on mataw gunun nagan muzinad ossa le in nagah bunmo giwastitaydaqta akaman iydaq haqad in nagta.

Krais inmo ahol anedan amalib tamaz am

11 Ari Krais muran tubolim in dante dimun diqta God i giyon amta na ago tamaz mat danmebta iyim osaqta. In lotu abitan ta araq dimun diqta nab le gwahtiqim teq in i gimen dante na wastitayta. Bit na in lotu abitan karuwsanib emiyta na uriyam bugta. Teq bit na mataw gibenab a hi emiytamo. Na ezaqgo bit na in og ka ago a haiqta. 12 Teq Krais in memeq anedan teq bulmakau amidon anedan amalib bit na aduganib gwahtiqim a hi lah. Haiqgam. Inmo ahol anedan amalib in ame amulikmoqmo bit adugan Tawon Diqta nab gwahtimta. Gwahtiqim in i giwaqid i tuteqmo in agota iyeq osam haqad in i gizayim amenin inmo anedan na tiqam. Emim teq in bit adugan nab le a ta hi gwahtiqdaqta tiqiy.

13 Ari God ago maror kwaziqta na akamnib on mataw in God ameb gihol abusirinan inaq iysa mataw tamaz emayta na kazaq giton yaqay. In memeq ginedan teq bulmakau matmatta ginedan waqeq bulmakau awta anon bunmo oyworta na abutbutan waqeq ned inaq buliyeq teq in mataw na gimalib hures lam yaqayta. In nazaq gitonsa teq on mataw na in God ameb gisan abusirinan hiqiysa in dimunmo os yaqayta. 14 Ari muran Krais anedan in nagah nagan bunmo tigiquriyam bugta. Krais aholib daq araq meqinta a hi ussamo in Bugaw Dimunta tutimmo osaqta na ago zaway amalib inmo ahol tamaz nog God ugta. Ugan tamaz na in i gisan abusirinan amomo a hi suholta. Haiqgam. Na in gunun samanta a hi gilumsihaqta na ago afaqan ne giholib ussa ne gigem meqin loyin yaqayta na inaqmo suholan tihiqiy bugan ne God Kayeqmo Osaqta na ago kabibiy on matawta tiqiyim osayta.

Krais anedan naqmo in God ago maror muturta na zaway ugaq

15 Ari Yesus in daq nazaq emim in God ago maror muturta emid anon emdaqta amatin tiqiy. In God ago maror kwaziqta na ago akamnib moqim in daq meqinta amenin usta na tizay bug. Zay bugan on mataw God gililewunim ago os dimunta ahiqiy haiqta negnan gibilanta na in os dimunta na waqgo adanteqin inaq tiqiyiy.

16 Mat araq a hi moqadmo nog diq in ago ahuran nagah waqeq wamuzdaqta na agamukan in sansandekib tumar tondaq. Mar toneq in a hi moqsa ago ahuran nagah agamukan na samanta akabiyan haiqmo usdaq. 17 Na ezaqgo gamuk anamren a hi moqsamo ago ahuran nagah agamukan na in ago zaway haiqgam. Ari mat na tumoqid teq in ago gamuk na azawayin inaq tiqiydaq. 18 Daq alulin naqmo ago kwaziqmo in karuw wol emim anedan tuwazbalan teq God ago maror kwaziqta na azawayin inaq tiqiyim usyaq. 19 Mebmebmo diq Moses in ago walmataw bunmo God ago maror agamukan gibilenad in maror na ago gunun bunmo gibilen bug. Gibilen bugim teq in bulmakau amidon anedan teq memeq matta anedan waqim in yuw inaq buliy. Buliyim in sipsip ahulgen kakaqta waqim ay hisop aben amotnib am wazim teq in ned yuw inaq buliyan usta na ulum turim in God ago maror agamukan buk-ib mar tonta na amalib ned hures lamad teq in on mataw bunmo gimalib ned na hunagmo. 20 In gimalib ned hures lamadmo bilam, Ned ka God ago maror in ne muzingo gibilanta na zaway ugaqta ham. 21 Ad nazaqmo Moses in lotu abitan karuwsanibta na teq deg bunmo amalib tamaz akabiyan em daqayta na inaqmo gimalib ned na hures lam tonmo. 22 God ago maror Moses wamta na bilaqsa nedmo woqim nagah bunmo giqeman God ameb gibusirinan hiqiyaqta. Helmo, ned araq a hi woqid teq God in on mataw gigo daq meqinta a hi walemdaq.

Krais inmo ahol tamaz gan emim in i gigo daq meqinta na tisuhol bug

23 Nagah amo amo lotu abitan kwaziqta nab giqusta na in nagah Heven-ib giqusaqta na gidulanmo iyim usta. Sa in karuwmo ginedan amalib nagah nagan suholan God ameb gibusirinan hiqiyyaqta. Ari teq karuw ginedan na in nagah hel diqta Heven-ib giqusaqta na giwastitaygo ago zaway haiqta. Tamaz araq karuw ginedan uriyamdaqta naqmo amomo in nagah nagan tigiwastitaydaqta. 24 Nazaq iyan Krais lotu abitan og kab gibenabmo emiyta nab in le a hi gwahtimta. Bit gibenab emiyta na in bit diq Heven-ib turaqta na adulanmo. Nazaq iyan Krais in bit diq Heven-ib turaqta nabmo le gwahtimta. Gwahtiqim muran in i gilumsihad God anognib tituraq.

25 Teq og kab tamaz mat danmebta na in ulig bunmo ned tamaz emgota wazim bit adugan Tawon Diqta nab le gwahtiqaqta. Teq in ned wazaqta na inmo ahol anedan a haiqta. Ari Yesus nazaq ame kabemmo tamaz a hi amta. 26 Na ezaqgo in ame kabemmo ahol tamaz gan emnan haqad teq og mutur gwahtimta nab iyim bo muranmo in tuteqmo santitiy sor nagta. Teq haiq. Muran kam abebtanta kab Krais ulalabmo tugwahtim. Gwahtiqim in on mataw gigo daq meqinta tigiwalem bugnan haqad in ame amulikmoqmo inmo ahol tamaz gan God tuqug. Ugim in tamaz araq a ta ugdaqta na haiq tiqiy. 27 Na ezaqgo God in mataw bunmo giyon bilaqan in gime amulikmoqmo moqeq teq hazizirib tur daqayta. 28 Ad nazaqmo Krais ame amulikmoqmo ahol tamaz gan emim in mataw kabemmo gigo daq meqinta inmo ahol ugim sorim tumomta. Abeb teq in ame gigerta gwahtiqdaqta nab in daq meqinta walemgo a hi boldaq. Haiqgam. In on mataw in amen emad osayta naqmo giwaqnan haqad in bo a ta gwahtiqdaqta.

Copyright information for `MLP