aWok Pris 19.18
dJenesis 15.6

James 2

I on mataw bunmo gimen daq araqibmo em neguq

Ari ya imaqbaban, i gigo Iyahta Yesus Krais abin ayahmo diqta. Nazaq iyan ne in amomo anan helmo haqad og kab ne on mataw bunmo gimen daq araqibmo em negiy. Luweq mat araq tubusan dimunta teq ring gol-ibta asor aholib emeq teq in ne gigo lotu abitnib nab le tugwahtiqdaq. Sa mat ta araq anaghan haiqta ago tubusan anumlan inaqta aholib emeq in le ne gigo humab nab tugwahtiqdaqmo. Id teq ne mat ago tubusan dimuntab ahol sihanta naqmo alowan tonad ne kazaq bulon daqay, Kadoy ni ban dimun diqta kab os woqeq os haq daqay. Ad mat anaghan haiqta na ne kazaq bulon daqay, Ni kobmo le tur haq daqay. O ne bilaq daqay, Kab ya isen agerabmo os woqeq os haq daqay. Ne nazaq emad ne ginad meqinta na amalib negmo gihol huserim ne gigo asor ginan meqin haqad asor ne ginan dimun haqayta.

Ya imaqbaban dimun diqta, ne huritiy. On mataw og kab matawta gimeb ginaghan haiqmo osayta naqmo God in gitowun emim ginad helta ayahmo diq negaqta. Ad in mataw naqmo aholyon giwaqan in teq ago maror aduganib tugwahtiq daqayta. Na ezaqgo in hel diqmo kazaq bilam, Mataw ya inan ginad bilaqaqta naqmo ya giwaqid in boleq yaqgo maror aduganib ginad dimniysa tuqos daqay ham. Ta teq ne mat anaghan haiqta na mebay ugayta. Ne huritiy. Mataw ginaghan kabemmo inaqta naqmo in ne gibayan woqsa in afaqan kabemmo negayta. Mataw naqmo ne giwaqim giqad hazizirib lehayta. Ad mataw naqmo Krais abin dimunta ne giholib usaqta na bilawunayta. Nazaq a haiq e? Teq i gigo King diqta na ago maror God ago marib usaqta na bilam,

Ni nihol anan ninad bilaqaqta nazaqmo ni niyow anan ninad bilaqan ham. a 
Nazaq iyan ne maror na tuwol net bugeq teq ne tidimniy daqay.

Ari ne mataw asormo gilowan tonad asor ne gileh negad ne daq meqinta tiqemay. Samo i gigo King ago maror na in ne ginan bilaqan ne daq meqinta emayta amatawun tiqiyim osay. 10 Na ezaqgo mat araq God ago maror aduganib gunun bunmo muzinad teq in gunun na gilikmanib gamuk amulikmoqmo itiyoneq mat na bilaqne gunun bunmo itiyonta nog tiqiydaq. 11 Na in kazaq. God bilam,

Ni an alulib hureqeq inaq hi us ham. b 
Ad in kazaq bilammo,

Ni mat hi wol em ham. c 
Ari ni mat araq ago aw inaq a hi luwad teq ni mat wol emid moqid nawaqmo ni gunun itiyonaqta amatin tiqiyim ni timeqniy.
12 Ari ne God ago gunun an anan ginad bilaqgota na ahaqenib iyim muzinad ne gunun ta araq diq ahaqenib a hi osayta. Sa abeb God in ago gunun dimunta naqmo amalib ne gilum kemeq in ne gigo daq amenin tinegdaq. Nazaq iyan ne gihol anononmo wamuzad ne gigo gamuk teq ne gigo daq bunmo gunun an anan ginad bilaqgota na inaq rireneqmo usan. 13 Na ezaqgo mat mataw ginan anad meqniysa gilowan a hi tonaqta na God in mat na hazizirib ulum kemad anan anad asit a hi meqniydaqmo. Ari mat mataw ginan anad meqniysa gilowan tonaqta na in God ago hazizirib turnan a hi rabaqta.

Mat God anan helmo haqad teq in daq dimdimunta a hi emaqta na in anad helta na samanta usaq

14 Ya imaqbaban, mat bilaqaq, Ya Krais anan helmo haqaiqta haqad teq in daq dimunta a hi emaqta, mat na Krais anan samanta helmo haqaqta. Mat nazaqta ago anad helta na in mat na tuqulumsihdaq e? Na haiqmo diq. 15 Ne gimaqbab araq teq ne gihiy araq in gigo giholsihen dimunta haiqgam iyim teq in didaq neq daqayta haiqgam iysa ta ne gilikmanib mat araq in gibileneq bilaqdaq, Ne gigem dimniysa lehiy haqdaq. Tim hi ginolan haqdaq. Ne gigem ayah iyan haqdaq. Haqad teq in giholgo nagah nagan a hi negid mat na aqez ezaq teq gilumsihdaq? Na haiqgam. 17 Nazaq iyan i ginad helta na samanmo usad daq araq dimunta eman a hi gwahtiqsamo i ginad na moqim a hi gilumsihaqta.

18 Teq mat araq ya ibileneq bilaqdaq, Mat araq anad helta ulilemim usaqta haqdaq. Sa mat ta araq daq dimunta emaqta haqdaq. Mat nazaq bilaqdaqta na anad meqin. Ni daq dimunta araq a hi emsa ezaq teq ya ninad helta na ahol waqdaiq? Na haiqgam. Ari ya daq dimunta emaiqta naqmo amalib ya inad helta usaqta na tiniqisihundaiq. 19 God amulikmo osaqta na ni anan helmo haqaqta. Ni ninad na dimun. Teq bugaw meqinta nagan inaqmo God anan helmo haqaytamo. Ta teq in God ago hazizirib turgo in rab naqmo hiqiyayta.

20 Mat ni ninad siqim diq. Ya bilay, Mat God anan helmo haqad teq in daq dimunta a hi emaqta, mat na ago anad helta saman diqta usaq hay. Haqan ni yaqgo gamuk nawa na alulin hurit kemnan e? Ari ni hurit. 21 Kwaziqmo i gises Abraham in atatin Aisak tamaz emgo abanab emim teq in God ugnan tonta. In nazaq tonan God in ago daq in amta naqmo ahol waqim teq in Abraham anan bilam, Mat titnonta ham. 22 Ne ginad emiy. Abraham ago daq dimunta na in anad helta na inaq garabmo diq lehyaqta. Lehad in ago daq dimunta naqmo in anad helta eman tidimniy has. 23 Abraham daq na emim in God ago marib gamuk araq usaqta na tuwol net bug. Gamuk na kazaq usaq.

Abraham God aqez anan helmo haqan God in anan mat titnonta ham. d 
Nazaq iyan mataw in Abraham anan God ayowmo diq haqiy.
24 Ari ne ginad emiy. God in mat anad helta naqmo amomo ahol waqim anan mat titnonta a hi haqaqta. Haiqgam. In mat ago anad helta na ahol waqad teq in ago daq dimunta na inaqmo ahol waq tonim in anan mat titnonta haqaqta.

25 Ad nazaqmo Josuwa ago mataw asor in aw danatabta anan Rahab haqay na ago hib bolan in giwazinad gilowan tonim giqeman in mataw gime titonim dante ta araq waqim tilehiy. Nazaq iyan God in aw na ago daq dimunta na ahol waqim teq in anan aw titnonta ham. 26 Ne ginad emiy. Mat awitan asan amuganib a hi usaqta na in tumomta. Ad nazaqmo mat God anan helmo haqad teq in anad helta na akabiyan araq a hi emaqta, mat na anad helta na tumomtamo.

Copyright information for `MLP