James 3

I giteb gamuk gwahtiqaqta na ago i gihol waz naqmo hiqiyuq

Ya imaqbaban, ne gilikmanib mataw kabemmo diq God ago suleq anamreniz nog iyeq on mataw suleq hi negiy. Na ezaqgo i bunmo daq kabemmo em kireh tonauqta na ago iyan. Abeb God in mataw bunmo gilum kemdaqta nab in i mataw ganim ago suleq on mataw gibilenta na gilum kem naqmo hiqiyad kamolmol a hi igdaqta. Nazaq iyan mat tutimmo gamuk anononmo bilaqad in gamuk araq diq a hi bilaq kireh tonaqta, mat na tidimniy hasim ahol bunmo anononmo wamuzaqta.

Ne ginad emiy. I hos giteb ain asugin asor eman ussa i na wamuzsa in edob i ginad usaqta nab in lehayta. Nagah amik diqta giteb usaqta na i wazsa hos abensen teq ahol bunmo in anobun naqmo muzim lehaqta. Teq ne muy anadin emiymo. Muy asor in aseseq diqmo. Sa tim awaz meqinta eraqim bolim othassa in kamis amalib sibim lehayta. Sa muy anamren in muy ago stia amik diqta na wazsa in anad saw edob usaqta nabmo muy ayah diqta na lehaqta.

Ad nazaqmo i gimileq in i ginon bunmo ago anaghan araq amik diqtaqmo. Ta teq in yaqmo ag haqad kabiy aseseqta anan bilaqaqta. I ginad emuq. Faq amik diqta naqmo garanab eraqim in ay bunmo tuqoy bugaqta. Teq i gimileq na bilaqne faq nogmota. I gihol anaghan bunmo gilikmanib inmo mat meqin diqta. In usad gamuk meqmeqinta teq daq meqmeqinta bunmo eman gwahtiqad in i ginon bunmo eman anumlan inaq iyaqta. Ad in bilaqne faq afanta nog iyim eraqad in i gigo luw os bunmo mideran oyaqta. Teq i gimileqib faq gwahtiqaqta na in saw faq oyad a hi miyaqta naqmo ago faqta.

Karuw kwasikta amo amo teq ah amo amo teq kwanib amo amo teq nagah kamisib luwayta amo amo nagan bunmo in marmar iyeq i matawmo gihaqenib os daqayta. Helmo, mataw in karuw nagan bunmo giqeman marmar tiqiyiyta. Ta teq igmo gihol amileq emid marmar iygo i bunmo biyab a haiqta. I gimileq naqmo eraqim in gamuk araq meqinta bilaqdaqta na nagunad anamur a hi emaqta. In bilaqne nagah ahulinaqta ate afan ayahmo atenmosib usim bo gwahtiqaqta nazaq nog. I gimileq na amalib i Gimam i gigo Iyahta iyim osaqta na abin iluwauqta. Ad i gimileq naqmo amalib i on mataw God giqeman inmo nog gwahtiqim osayta na gimeqin tongo agamukan bilaqauqtamo. 10 Gamuk dimunta God abin iluwauqta na teq gamuk meqinta mataw gimeqin tonauqta na inaqmo gigermo i gitenmos amulikmo nabmo gwahtiqayta. Ya imaqbaban, daq naway na a hi gwahtiq nagta gwahtiqaq. 11 Ne ginad emiy. Yuw yayibta nab yuw diq teq kamis inaq araqibmo gwahtiqdaq e? 12 Ya imaqbaban, ne ya ibileniy. Ay fik abenab oliv anagin gwahtiqdaq e? Sa am wain ahulib fik anagin gwahtiqdaq e? Na nazaqmo kamis ahol buliyeq yuw dimunta a hi iydaqtamo.

Mat anad dimunta usaqta na in daq dimunta emaqta

13 Ari ne gilikmanib nog diq anad awaz meqin diq iysa in anad em hasaqta? Mat nog aholnan nazaq bilaqaqta na in ago luw os mataw gimeb dimniysa in anad em hasad mataw giyon daq kiskista emsa in ahol waq kemiy. 14 Ari ne kam bunmo an anan gigem meqniysa gibin ayahta waqgo haqad an bakikiyan ugad teq ne gihol abin samanta hi iluwiy. Ne nazaq gimileq iyad ne God ago gamuk helta na adan a hi emayta. 15 Ginad meqinta nazaqta na uliq ulilib nab usim a hi gewoqaqta. Na in og ka agota teq in gigem kwaziqta ago nagahta teq in bugaw meqinta gigo ginad nogta. 16 Na ezaqgo mataw an anan gigem meqniysa gibin ayahta waqgo haqad an bakikiyan ugsa in gigo os meqniysa daq meqinta bunmo in gilikmanib gwahtiqayta.

17 Ari ginad dimunta ulilib usim gewoqaqta na in anumlan haiqta. Teq in mataw nenaq kiskismo osaqta. Ginad dimunta na in mataw gilowan tonad teq in gigo nan huritaqta. In mataw ginan anad ayahmo meqniyaqta teq in anon dimunta kabemmo emaqta. Ginad dimunta na in mataw asor gigomo a hi lehad teq in aqez giger iyad amaqbaban a hi kat negaqta. 18 Ad mataw ginad dimunta nazaqmo usaqta na in giyogniz nenaq kiskismo ossa an mug teq an wol hiqiyaqta. Teq mataw ginad dimunta na in gigo walmataw nenaq kiskismo osad in daq titnonta didaq amagin nog walmataw gigemab leysa in gwalim anon emsa daq titnonta kabemmo on mataw na giduganib gwahtiqaqta.

Copyright information for `MLP